fbpx

Zawia­do­mie­nie o zmia­nie adre­su spółki

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że z dniem dniu 08 stycz­nia 2024 roku nastą­pi­ła zmia­na sie­dzi­by NEXLER Sp. z o.o.

Nowy adres sie­dzi­by fir­my to:

Łużyc­ka 6, 81–537 Gdynia

Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że dane Spół­ki takie jak numer KRS, NIP, REGON, nume­ry kont ban­ko­wych, adre­sy mailo­we i nume­ry tele­fo­nów pozo­sta­ją bez zmian.

W związ­ku powyż­szym pro­si­my o kie­ro­wa­nie wszel­kiej kore­spon­den­cji na nowy adres, jak rów­nież o ujaw­nia­nie nowe­go adre­su Spół­ki na wszel­kich fak­tu­rach, rachun­kach i innych doku­men­tach kie­ro­wa­nych do NEXLER Sp. z o.o. Oso­by odwie­dza­ją­ce sie­dzi­bę fir­my zapra­sza­my do budyn­ku A.

 

Aktu­al­ne dane spółki:

NEXLER Sp. z o.o.

ul. Łużyc­ka 6

81–537 Gdy­nia

NIP: 586 20 73 821

REGON: 191528483

KRS: 0000063616

 

List: Zawia­do­mie­nie o zmia­nie sie­dzi­by fir­my NEXLER 

 

Data publikacji: 11 stycznia 2024

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że z dniem 30.06.2023 r. nasze przed­się­bior­stwo zmie­ni­ło nazwę z Izo­han spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią na NEXLER spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią.

Dodat­ko­wo zosta­ły wpro­wa­dzo­ne nowe adre­sy pocz­ty elek­tro­nicz­nej @nexler.com, któ­re zastą­pią dotych­czas funk­cjo­nu­ją­ce adre­sy @izohan.eu. Wszyst­kie pozo­sta­łe dane spół­ki, w tym NIP, KRS, REGON, nume­ry kont ban­ko­wych, nume­ry tele­fo­nów, adres sie­dzi­by pozo­sta­ją bez zmian.

Zmia­na brzmie­nia fir­my wyni­ka z kon­ty­nu­acji pro­ce­su rebran­din­go­we­go. Sta­no­wi waż­ny ele­ment w stra­te­gii roz­wo­ju nasze­go przed­się­bior­stwa w zakre­sie zwięk­sza­nia świa­do­mo­ści marki.

Poni­żej aktu­al­ne dane spółki:
Nexler Sp. z o.o.
ul. Łużyc­ka 2
81–537 Gdynia
NIP: 586 20 73 821
REGON: 191528483
KRS: 0000063616

 

Data publikacji: 3 lipca 2023

Gdy­nia,  16.06.2023

 

Noti­ce of the company’s name change

We here­by inform that the name of our com­pa­ny will be chan­ged from its cur­rent wording:

Izo­han spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią (Izo­han limi­ted lia­bi­li­ty company)

to the new wording:

NEXLER limi­ted lia­bi­li­ty company

The expec­ted date of the chan­ge is sche­du­led on June 30, 2023. We will inform you abo­ut the exact date by e‑mail.

At the same time, we would like to inform you that the chan­ge con­cerns only the name of our com­pa­ny. In addi­tion, new e‑mail addres­ses @nexler.com will also be intro­du­ced and repla­ce the pre­vio­usly used @izohan.eu addres­ses and the postal code will be updated.

Other data of our com­pa­ny, inc­lu­ding VAT UE, KRS, REGON, bank acco­unt num­bers, tele­pho­ne num­bers, regi­ste­red offi­ce address will rema­in unchanged.

The chan­ge of the com­pa­ny­’s name is the fol­lo­wing sta­ge of the rebran­ding pro­cess, which we have been con­si­sten­tly con­duc­ting sin­ce 2020. We are convin­ced that the exi­sten­ce of one brand in pla­ce of seve­ral ones will signi­fi­can­tly impro­ve reco­gni­tion and com­mu­ni­ca­tion. It will also ena­ble more effi­cient and effec­ti­ve buil­ding of the bran­d’s posi­tion towards your clients, as well as towards con­trac­tors and investors.

We would like to men­tion that, in accor­dan­ce with appli­ca­ble law, the chan­ge of the com­pa­ny­’s name does not result in a chan­ge of an enti­ty that was and still is a Par­ty to the conc­lu­ded Agre­ements. The chan­ge of the name also does not cau­se any modi­fi­ca­tions in terms of lia­bi­li­ties incur­red by our com­pa­ny, or mutu­al rights and obli­ga­tions ari­sing from the conc­lu­ded Con­tracts and does not requ­ire anne­xing them.

Below we pro­vi­de the cur­rent data of our com­pa­ny and ask you to inc­lu­de this chan­ge in all new docu­ments sent to us. We will inform you abo­ut the exact date in a sepa­ra­te e‑mail.

 

Cur­rent com­pa­ny details:

Nexler Sp. z.o.o.

ul. Łużyc­ka 2

81–537 Gdy­nia

VAT UE: PL5862073821

REGON: 191528483

KRS: 0000063616

 

More infor­ma­tion: NOTICE OF THE COMPANY NAME CHANGE

Data publikacji: 27 czerwca 2023

Gdy­nia, dn. 16.06.2023

 

Zawia­do­mie­nie o zmia­nie nazwy spółki

Niniej­szym infor­mu­je­my, iż zmia­nie ule­ga nazwa naszej spół­ki z dotych­cza­so­we­go brzmienia:

Izo­han spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością

na nowe brzmienie:

NEXLER spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością

Spo­dzie­wa­ny ter­min doko­na­nia zmia­ny to 30.06.2023. O dokład­nej dacie poin­for­mu­je­my mailowo.

Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że zmia­na doty­czy wyłącz­nie nazwy nasze­go przed­się­bior­stwa. Dodat­ko­wo zosta­ną rów­nież wpro­wa­dzo­ne nowe adre­sy pocz­ty elek­tro­nicz­nej @nexler.com, któ­re zastą­pią dotych­czas sto­so­wa­ne adre­sy @izohan.eu oraz nastą­pi aktu­ali­za­cja kodu pocz­to­we­go. Pozo­sta­łe dane naszej spół­ki, w tym NIP, KRS, REGON, nume­ry kont ban­ko­wych, nume­ry tele­fo­nów, adres sie­dzi­by pozo­sta­ją bez zmian.

Zmia­na nazwy spół­ki jest kolej­nym eta­pem pro­ce­su rebran­din­gu, któ­ry pro­wa­dzi­my kon­se­kwent­nie już od 2020 roku. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że zaist­nie­nie jed­nej mar­ki w miej­sce kil­ku dotych­czas funk­cjo­nu­ją­cych, znacz­nie popra­wi roz­po­zna­wal­ność i upo­rząd­ku­je dzia­ła­nia komu­ni­ka­cyj­ne. Umoż­li­wi też spraw­niej­sze i efek­tyw­niej­sze budo­wa­nie pozy­cji mar­ki wobec Pań­stwa klien­tów, a tak­że wobec wyko­naw­ców i inwestorów.

Pra­gnie­my nad­mie­nić, że zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, zmia­na nazwy spół­ki nie wywo­łu­je skut­ku w posta­ci zmia­ny pod­mio­tu, któ­ry był i nadal pozo­sta­je stro­ną zawar­tych umów. Zmia­na nazwy nie powo­du­je rów­nież żad­nych mody­fi­ka­cji w zakre­sie zacią­gnię­tych przez naszą spół­kę zobo­wią­zań, czy też wza­jem­nych praw i obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z zawar­tych kon­trak­tów oraz nie wyma­ga ich aneksowania.

Poni­żej poda­je­my aktu­al­ne dane naszej spół­ki i pro­si­my o uwzględ­nie­nie zaist­nia­łej zmia­ny we wszyst­kich nowych doku­men­tach kie­ro­wa­nych do nas. O dokład­nej dacie poin­for­mu­je­my w osob­nej wia­do­mo­ści e‑mail.

 

Poni­żej aktu­al­ne dane spółki:

Nexler Sp. z o.o.
ul. Łużyc­ka 2
81–537 Gdynia
NIP: 586 20 73 821
REGON: 191528483
KRS: 0000063616

 

Z powa­ża­niem,

Pre­zes Zarządu

Witold Szczu­koc­ki

List: Zawia­do­mie­nie o zmia­nie nazwy spółki

Data publikacji: 22 czerwca 2023

Sza­now­ni Pań­stwo, przy­po­mi­na­my że punk­ty w Pro­gra­mie Facho­wiec z pro­duk­tów IZOHAN będą roz­licz­ne tyl­ko do 31.12.2021.

Zachę­ca­my do udzia­łu w innych aktyw­no­ściach skie­ro­wa­nych do Wyko­naw­ców przez fir­mę IZOHAN.

Wię­cej infor­ma­cji uzy­ska­ją Pań­stwo u naszych Przed­sta­wi­cie­li Techniczno-Handlowych.

Data publikacji: 9 grudnia 2021


Miło nam poin­for­mo­wać, że na naszym kana­le Youtu­be  poja­wi­ły się dwie nowości:

 • Film pro­mo­cyj­ny meto­dy natry­sko­wej, jako super alter­na­ty­wy kla­sycz­ne­go nakła­da­nia mas KMB przy pomo­cy pacy. 

  Izo­la­cja fun­da­men­tów jest nie­zwy­kle waż­nym ele­men­tem każ­dej budo­wy, dla­te­go klu­czo­we jest wyko­na­nie hydro­izo­la­cji z wyko­rzy­sta­niem naj­lep­szych mate­ria­łów. Bez­pie­czeń­stwo na lata gwa­ran­tu­je hydro­izo­la­cja natry­sko­wa wyko­na­na przy pomo­cy pro­duk­tów wyso­kiej jako­ści takich jak Nexler BITFLEX. Inno­wa­cyj­na emul­sja drob­no­czą­stecz­ko­wa, na bazie któ­rej powsta­ją pro­duk­ty Nexler BITFLEX, dzię­ki kil­ka­dzie­siąt razy mniej­sze­mu roz­mia­ro­wi poje­dyn­czej czą­stecz­ki, zapew­nia m. in: więk­szą przy­czep­ność powło­ki, głęb­szą pene­tra­cję oraz lep­sze uszczel­nie­nie porów izo­lo­wa­ne­go pod­ło­ża. Wszyst­kie pro­duk­ty z linii Nexler BITFLEX nie zawie­ra­ją roz­pusz­czal­ni­ków oraz sub­stan­cji tok­sycz­nych, dzię­ki cze­mu są przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska. Kla­sycz­ne wyko­ny­wa­nie hydro­izo­la­cji przy pomo­cy pacy jest cza­so­chłon­ne i nie gwa­ran­tu­je ide­al­nej, rów­nej war­stwy izolacji. 
  Zobacz róż­ni­cę — hydro­izo­la­cja natry­sko­wa powa­la zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.
  Zobacz film

 • Film instruk­ta­żo­wy: „Jak zaizo­lo­wać fun­da­ment – hydro­izo­la­cja fun­da­men­tów Nexler BITFLEX“ 
  Izo­la­cja fun­da­men­tów to jeden z naj­waż­niej­szych eta­pów każ­dej inwe­sty­cji. Błąd na tym eta­pie prac może skut­ko­wać zawil­go­ce­niem całe­go budyn­ku. Poka­że­my, po któ­re roz­wią­za­nia war­to się­gnąć, aby sku­tecz­nie zabez­pie­czyć budy­nek przed wilgocią.
  Zobacz film

Data publikacji: 9 grudnia 2021

Pro­mo­cja obejmuje:

 • grun­ty szybkoschnące,
 • dwu­skład­ni­ko­we masy KMB,
 • papy zgrze­wal­ne,
 • mem­bra­ny papowe,
 • pia­ny poliuretanowe.

Szcze­gó­ły dostęp­ne na stro­nie z Ofer­ta Spe­cjal­na.

Data publikacji: 2 sierpnia 2021

Pro­mo­cja obejmuje:

 • grun­ty szybkoschnące,
 • masy KMB,
 • papy zgrze­wal­ne,
 • mem­bra­ny papowe.

Szcze­gó­ły dostęp­ne na stro­nie z Ofer­ta Spe­cjal­na.

Data publikacji: 1 lipca 2021

Pre­zen­tu­je­my Ofer­tę Spe­cjal­ną przy­go­to­wa­ną na czer­wiec 2021.

Pro­mo­cja obejmuje:

 • grun­ty szybkoschnące,
 • masy KMB,
 • papy zgrze­wal­ne,
 • mem­bra­ny papowe.

Szcze­gó­ły dostęp­ne na stro­nie z Ofer­ta Spe­cjal­na.

Data publikacji: 18 czerwca 2021

Pre­zen­tu­je­my Ofer­tę Spe­cjal­ną przy­go­to­wa­ną na maj 2021.

Pro­mo­cja obejmuje:

 • grun­ty szybkoschnące,
 • impre­gna­ty,
 • papy na dachy skośne,
 • pia­ny poliuretanowe.

Szcze­gó­ły dostęp­ne na stro­nie z Ofer­ta Spe­cjal­na.

Data publikacji: 6 maja 2021

Jeste­śmy dla Was! 

Miło nam poin­for­mo­wać, że w odpo­wie­dzi na potrze­by naszych Wyko­naw­ców uru­cho­mi­li­śmy spe­cjal­ną Info­li­nię Pomo­cy Technicznej. 
Od lat nasze mar­ki dostar­cza­ją na rynek nowo­cze­snych pro­duk­tów naj­wyż­szej jako­ści. Każ­da inno­wa­cja to godzi­ny testów i pra­ca wie­lu zespo­łów w labo­ra­to­riach, fabry­kach oraz w tere­nie. Pro­dukt, któ­ry tra­fia do Odbior­cy, musi być ide­al­ny. Nasze zaan­ga­żo­wa­nie się­ga jed­nak znacz­nie dalej – na pla­ce budo­wy, do skle­pów i hurtowni.

Wąt­pli­wo­ści przy wyko­na­niu ? Pomoc w wybo­rze produktów ? 
Jeste­śmy dla Was ! 

 

Info­li­nia Pomo­cy Technicznej
tel: 58 7129444
e‑mail: dt@izohan.eu

Info­li­nia dzia­ła od ponie­dział­ku do piątku
w godzi­nach 8.00 – 16.00

Data publikacji: 6 maja 2021

W czerw­cu ub. roku uru­cho­mi­li­śmy w zakła­dzie w Jaśle pilo­ta­żo­wą pro­duk­cję wyro­bów serii NEXLER BITLFLEX, któ­ra cha­rak­te­ry­zu­je się uni­kal­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi izo­la­cyj­ny­mi.  Osią­gnię­cie tych szcze­gól­nych wła­ści­wo­ści mas bitu­micz­nych sta­ło się moż­li­we dzię­ki wdro­że­niu nie­do­stęp­nej dotąd w Pol­sce tech­no­lo­gii opar­tej na emul­sji drob­no­czą­stecz­ko­wej. Roz­po­czę­li­śmy wów­czas pro­ces prze­cho­dze­nia na zupeł­nie nowy, zde­cy­do­wa­nie wyż­szy poziom w zakre­sie jako­ści wyro­bów. Już wów­czas było oczy­wi­ste, że gra­nie w cał­kiem nowej tech­no­lo­gicz­nej lidze, wyma­ga tak­że cał­kiem nowych inwe­sty­cji pro­duk­cyj­nych. Zapa­dła więc decy­zja o budo­wie nowe­go zakła­du. W tym mie­sią­cu roz­po­czę­li­śmy reali­za­cję tych inwe­sty­cyj­nych zamie­rzeń – star­tu­je­my z budo­wą w Skarszewach.

Doce­lo­wo, w nowym – skar­szew­skim zakła­dzie Izo­ha­nu, wyro­by opar­te na emul­sji drob­no­czą­stecz­ko­wej, będą wytwa­rza­ne z wydaj­no­ścią ok. 2000 ton/​miesiąc. Poza infra­struk­tu­rą pro­duk­cyj­ną inwe­sty­cja obej­mie tak­że nowo­cze­sne, boga­to wypo­sa­żo­ne cen­trum badaw­cze. W jego skład wej­dą m.in. dwie komo­ry kli­ma­tycz­ne do sezo­no­wa­nia pró­bek i niskich tem­pe­ra­tur, urzą­dze­nia do bada­nia most­ko­wa­nia rys, mikro­skop do bada­nia roz­pro­sze­nia emul­sji, bada­nia klas wodosz­czel­no­ści oraz ela­stycz­no­ści mas. Powsta­nie ponad­to nowo­cze­sna sala szko­le­nio­wa oraz poli­gon doświadczalny.

Plan inwe­sty­cyj­ny zakła­da zakoń­cze­nie prac budow­la­nych do grud­nia bie­żą­ce­go roku. Cał­ko­wi­te uru­cho­mie­nie prze­wi­dzia­ne jest na kwie­cień 2022. Koszt całe­go przed­się­wzię­cia to ok. 10 mln złotych.

Data publikacji: 26 kwietnia 2021

Z koń­cem lute­go br. w zakła­dzie Izo­ha­nu w Jaśle odda­no do użyt­ku cał­ko­wi­cie nową i w peł­ni zauto­ma­ty­zo­wa­ną linię do pro­duk­cji gon­tów bitumicznych. 

Dotych­czas przy pro­duk­cji tego asor­ty­men­tu koniecz­ne było duże zaan­ga­żo­wa­nie czyn­ni­ka „manu­al­ne­go” i cza­sem dość znacz­ne obcią­że­nie pra­cow­ni­ków zwią­za­ne np. z ukła­da­niem 30-kilo­gra­mo­wych paczek z gon­ta­mi na pale­cie. W ramach inwe­sty­cji w nową linię pro­duk­cyj­ną zain­sta­lo­wa­no urzą­dze­nie do sor­to­wa­nia i ukła­da­nia gon­tów w pacz­ki, sta­no­wi­sko pale­ty­za­cji wraz z robo­tem Kawa­sa­ki oraz kolej­ny mie­szal­nik typu SM.

Zre­ali­zo­wa­ny pro­ces zauto­ma­ty­zo­wa­nia linii pozwo­li nie tyl­ko na popra­wę jako­ści pako­wa­nia wyro­bów czy auto­ma­tycz­ne umiesz­cza­nie ety­kiet i instruk­cji, ale tak­że na podwo­je­nie wydaj­no­ści pro­duk­cji gon­tów. Co wię­cej, dzię­ki zain­sta­lo­wa­niu kolej­ne­go mie­szal­ni­ka osią­gnię­to wzrost ilo­ści dostęp­nej do pro­duk­cji masy bitu­micz­nej, któ­ra będzie wyko­rzy­sty­wa­na do pro­duk­cji całe­go wytwa­rza­ne­go w Jaśle asortymentu.

Załą­czo­ne, z koniecz­no­ści sta­tycz­ne, zdję­cia nowej linii nie odda­ją w peł­ni tem­pa jej pra­cy. Pro­po­nu­je­my więc zapo­zna­nie się z krót­ki­mi fil­mo­wy­mi uję­cia­mi pre­zen­tu­ją­cy­mi spraw­ność i szyb­kość dzia­ła­nia urzą­dzeń, w tym zwłasz­cza mądrą i spraw­ną pra­cę robo­ta Kawa­sa­ki.

 

Data publikacji: 4 marca 2021

W ubie­głym roku spół­ka Izo­han prze­ję­ła udzia­ły w przed­się­bior­stwie Che­miks. Wów­czas roz­po­czął się pro­ces połą­cze­nia obu spół­ek, któ­ry osta­tecz­nie w dniu 29 stycz­nia 2021 roku został for­mal­nie zakończony.

Zgod­nie z zało­że­nia­mi, asor­ty­ment pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych dotych­czas przez spół­kę Che­miks uzu­peł­ni ofer­tę han­dlo­wą Izo­ha­nu, m.in. o posadz­ki prze­my­sło­we i gara­żo­we. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nia fir­my Che­miks w zakre­sie posa­dzek poli­ure­ta­no­wych i epok­sy­do­wych sta­no­wią w tym wypad­ku dla Izo­ha­nu dodat­ko­wą wartość.

Nowe produkty poliuretanowo-epoksydowe w ofercie Izohan

Pro­duk­ty roz­wi­ja­ne i udo­sko­na­la­ne przez Che­miks przez wie­le lat, będą teraz dostęp­ne w naszej ofer­cie pod mar­ką Nexler. Pod nowy­mi nazwa­mi będą two­rzyć linię EPOLIS:

Produkty epoksydowe: 
 • Nexler EPOLIS EP-100 (wcze­śniej Epo­lis GL) – epok­sy­do­wy grunt penetrujący 
 • Nexler EPOLIS EP-200 (wcze­śniej Epo­lis P‑WSL 3 P) – uni­wer­sal­ne pod­kła­do­we spo­iwo epoksydowe
 • Nexler EPOLIS EP-300 (wcze­śniej Epo­lis P) – samo­roz­lew­na posadz­ka epoksydowa
 • Nexler EPOLIS EP-400 UV (wcze­śniej Epo­lis P‑WSL 3 UV) – uni­wer­sal­ne spo­iwo epok­sy­do­we o pod­wyż­szo­nej odpor­no­ści na pro­mie­nio­wa­nie UV
Produkty epoksydowe, wododyspersyjne:
Produkty poliuretanowe:
 • Nexler EPOLIS PU-100 (wcze­śniej BAJMIKS PGJ) – poli­ure­ta­no­wy roz­twór gruntująco-impregnujący
 • Nexler EPOLIS PU-200 (wcze­śniej BAJMIKS PSS) – poli­ure­ta­no­wa masa wyrów­naw­czo-szpa­chlo­wa, mem­bra­na poliuretanowa
 • Nexler EPOLIS PU-300 (wcze­śniej BAJMIKS PN) – ela­stycz­na bar­wio­na posadz­ka poliuretanowa

 

Posadzki przemysłowe i dekoracyjne Nexler EPOLIS

nexler epolis posadzki epoksydowe

Nexler EPOLIS to naj­wyż­szej jako­ści seria pro­duk­tów epok­sy­do­wych i poli­ure­ta­no­wych słu­żą­cych powierzch­nio­we­mu zabez­pie­cze­niu obiek­tów budow­la­nych. Nasze sys­te­mo­we roz­wią­za­nia dosko­na­le spraw­dzą się na obiek­tach takich jak: hale pro­duk­cyj­ne i maga­zy­no­we, gara­że, cią­gi komu­ni­ka­cyj­ne, warsz­ta­ty mecha­nicz­ne, pomiesz­cze­nia socjal­ne i biu­ro­we, a tak­że w obiek­tach prze­my­słu spo­żyw­cze­go i uży­tecz­no­ści publicznej.

Pro­duk­ty Nexler EPOLIS gwa­ran­tu­ją wyko­na­nie wytrzy­ma­łych i este­tycz­nych posa­dzek prze­my­sło­wych i dekoracyjnych. 

 Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ofer­tą posa­dzek epok­sy­do­wych i poli­ure­ta­no­wych EPOLIS zapra­sza­my do skła­da­nia zapy­tań i zamó­wień w Dzia­le Obsłu­gi Klien­ta pod adre­sem: zamówienia@izohan.eu lub kon­takt z wybra­nym Przed­sta­wi­cie­lem Tech­nicz­no-Han­dlo­wym w Pań­stwa regio­nie.

Data publikacji: 8 lutego 2021

Pre­zen­tu­je­my Ofer­tę Spe­cjal­ną przy­go­to­wa­ną na sty­czeń 2021. Pro­mo­cja obejmuje:

 • masy bitu­micz­ne i mineralno-polimerowe,
 • masy roz­pusz­czal­ni­ko­we,
 • papy zgrze­wal­ne.

Szcze­gó­ły dostęp­ne na stro­nie z Ofer­tą Spe­cjal­ną.

Data publikacji: 5 stycznia 2021

Zarzą­dy spół­ek „IZOHAN” spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Gdy­ni (spół­ka przej­mu­ją­ca) wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS 0000063616 przez Sąd Rejo­no­wy Gdańsk – Pół­noc w Gdań­sku VIII Wydział Gospo­dar­czy KRS i Che­miks spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Łub­nej (spół­ka przej­mo­wa­na) wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS 0000371744 przez Sąd Rejo­no­wy dla m.st. War­sza­wy w War­sza­wie XIV Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, infor­mu­ją że w dniu 19 paź­dzier­ni­ka 2020 r. uzgod­ni­ły Plan Połą­cze­nia powy­żej wska­za­nych spół­ek któ­ry, zgod­nie z tre­ścią art. 500 § 21 Kodek­su spół­ek han­dlo­wych udo­stęp­nio­ny jest bez­płat­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści na stro­nach inter­ne­to­wych łączą­cych się spół­ek o dome­nie www.izohan.eu oraz www.chemiks.com.pl.

Mając na uwa­dze powyż­sze Zarząd spół­ki niniej­szym udo­stęp­nia bez­płat­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści, za pośred­nic­twem niniej­szej stro­ny inter­ne­to­wej, przy­ję­ty Plan Połą­cze­nia, wska­za­nych powy­żej spół­ek, wraz z jego załącz­ni­ka­mi, wska­zu­jąc jed­no­cze­śnie, iż będzie on dostęp­ny nie­prze­rwa­nie, na wska­za­nych powy­żej stro­nach inter­ne­to­wych, do dnia zakoń­cze­nia Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków podej­mu­ją­ce­go uchwa­łę w spra­wie połączenia.

Plan połą­cze­nia przez przejęcie.

Data publikacji: 4 listopada 2020

Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że 31.07.2020 przed­się­bior­stwo Izo­han sp. z o.o. prze­ję­ło udzia­ły w przed­się­bior­stwie Che­miks. Tym samym mamy zaszczyt i przy­jem­ność roz­po­cząć współ­pra­cę rów­nież z dotych­cza­so­wy­mi kon­tra­hen­ta­mi Chemiksa.

Izo­han ist­nie­je na ryn­ku od roku 1989. Dziś jeste­śmy lide­rem na kra­jo­wym ryn­ku hydro­izo­la­cyj­nych mas bitu­micz­nych. Jako pro­du­cent wyro­bów marek Izol­mat i Nexler, jeste­śmy rów­nież jed­nym z głów­nych kra­jo­wych dostaw­ców w zakre­sie izo­la­cyj­nych mate­ria­łów rolo­wych. Spół­ka, obec­na od roku 2006 w struk­tu­rach Gru­py Atlas, posia­da zakła­dy pro­duk­cyj­ne w Pomie­czy­nie, Gdań­sku, Skar­sze­wach oraz w Jaśle. W bie­żą­cym roku wdro­ży­li­śmy cał­ko­wi­cie nową linię pro­duk­tów, któ­ra cha­rak­te­ry­zu­je się uni­kal­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi izo­la­cyj­ny­mi. Jest to moż­li­we dzię­ki zasto­so­wa­niu przez nas nie­do­stęp­nej dotąd w Pol­sce tech­no­lo­gii pro­duk­cji mas bitu­micz­nych opar­tych na emul­sji drob­no­czą­stecz­ko­wej. Naszą sil­ną stro­ną jest tak­że ser­wis oko­ło­sprze­da­żo­wy. Ofe­ru­je­my naszym Klien­tom wspar­cie ze stro­ny dorad­ców han­dlo­wych oraz pomoc dorad­ców tech­nicz­nych w pro­wa­dzo­nych przez naszych Part­ne­rów pro­ce­sach inwestycyjnych. 

Prze­ję­cie udzia­łów fir­mie Che­miks zwią­za­ne jest z pla­no­wa­nym przez nas wzmoc­nie­niem i roz­wi­nię­ciem ofer­ty asor­ty­men­to­wej bazu­ją­cej na surow­cach poli­ure­ta­no­wych i epok­sy­do­wych. Będzie to moż­li­we dzię­ki połą­cze­niu sił i doświad­cze­nia obu firm, a tak­że odpo­wied­nie­mu zaple­czu badaw­czo-roz­wo­jo­we­mu, jakim dysponujemy.

Od momen­tu prze­ję­cia przez nas udzia­łów w Che­mik­sie, wszyst­kie nasze atu­ty doty­czą­ce pro­duk­cji, tech­no­lo­gii, sfe­ry badaw­czo-roz­wo­jo­wej oraz doradz­twa ryn­ko­we­go chce­my zaofe­ro­wać rów­nież dotych­cza­so­wym Part­ne­rom Che­mik­sa. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że nasza współ­pra­ca i dobre han­dlo­we rela­cje będą się zna­ko­mi­cie, dyna­micz­nie rozwijać.

Data publikacji: 28 września 2020

Takiej tech­no­lo­gii dotąd w Pol­sce nie było!

Nexler BITFLEX to cał­ko­wi­cie nowa linia pro­duk­tów, któ­ra cha­rak­te­ry­zu­je się uni­kal­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi izo­la­cyj­ny­mi. Jest to moż­li­we dzię­ki wdro­że­niu nie­do­stęp­nej dotąd w Pol­sce tech­no­lo­gii pro­duk­cji mas bitu­micz­nych opar­tych na emul­sji drobnocząsteczkowej. 

– Sta­li­śmy się pierw­szym w Pol­sce i dru­gim w Euro­pie pro­du­cen­tem wyro­bów bitu­micz­nych opar­tych na tej szcze­gól­nej tech­no­lo­gii. Roz­po­czę­li­śmy pro­ces prze­cho­dze­nia na zupeł­nie nowy, zde­cy­do­wa­nie wyż­szy poziom w zakre­sie jako­ści wyro­bów. To wła­ści­wie cał­kiem nowa tech­no­lo­gicz­na liga – mówi pre­zes zarzą­du Izo­ha­nu Witold Szczukocki.

Masy, któ­re robią różnicę

Peł­na gama nowych pro­duk­tów dostęp­nych pod mar­ką Nexler to:
BITFLEX PRIMER – szyb­ko­sch­ną­cy grunt bitumiczno-anionowy
BITFLEX EMULSJA ANIONOWAbitu­micz­no-latek­so­wa emul­sja anionowa 
BITFLEX 1K - jed­no­skład­ni­ko­wa masa hydro­izo­la­cyj­na gru­bo­war­stwo­wa (KMB), mody­fi­ko­wa­na poli­me­ra­mi
BITFLEX 1KP
– jed­no­skład­ni­ko­wa masa hydro­izo­la­cyj­na gru­bo­war­stwo­wa (KMB), mody­fi­ko­wa­na poli­me­ra­mi, z wypeł­nie­niem polistyrenowym
BITFLEX 2K – dwu­skład­ni­ko­wa masa hydro­izo­la­cyj­na gru­bo­war­stwo­wa (KMB), mody­fi­ko­wa­na polimerami
BITFLEX 2KP - dwu­skład­ni­ko­wa masa hydro­izo­la­cyj­na gru­bo­war­stwo­wa (KMB), mody­fi­ko­wa­na poli­me­ra­mi, z wypeł­nie­niem polistyrenowym
BITFLEX Quick Spray – bitu­micz­no-latek­so­wa emul­sja do sto­so­wa­nia z koagulantem

Nasze nowe pro­duk­ty posia­da­ją zwięk­szo­ną wodosz­czel­ność, ela­stycz­ność i trwa­łość. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że fakt przy­spie­sze­nia cza­su wią­za­nia wyro­bów dwu­skład­ni­ko­wych. Pozwo­li to na istot­ne skró­ce­nie cza­su dzie­lą­ce­go apli­ka­cję kolej­nych warstw. Przy­spie­sze­nie wią­za­nia ozna­cza tak­że zwięk­sze­nie odpor­no­ści pro­duk­tu na wystą­pie­nie nie­ko­rzyst­nych warun­ków atmos­fe­rycz­nych po apli­ka­cji – niskie tem­pe­ra­tu­ry, wyso­ką wil­got­ność czy opa­dy deszczu.

Bazą naszych pro­duk­tów jest inno­wa­cyj­na emul­sja drob­no­czą­stecz­ko­wa o uni­kal­nych właściwościach.
– Mniej­szy roz­miar czą­stek to o wie­le więk­sza sta­bil­ność emul­sji, lep­sza pene­tra­cja asfal­tu w głąb pod­ło­ża, a tak­że wyż­sza przy­czep­ność wyko­na­nej powło­ki do pod­ło­ży. W zna­czą­cy spo­sób polep­sza­ją się rów­nież wła­ści­wo­ści hydro­izo­la­cyj­ne wyro­bów –
tłu­ma­czy dr inż. Dawid Dęb­ski, dyrek­tor ds. badań i roz­wo­ju w Izohanie.

Nowe pro­duk­ty, inno­wa­cyj­ne rozwiązania

Abso­lut­ną nowo­ścią w naszej ofer­cie jest Nexler BITFLEX Quick Spray – mody­fi­ko­wa­na emul­sja asfal­to­wa do nakła­da­nia natry­sko­we­go, z zasto­so­wa­niem agre­ga­tu dwu­dy­szo­we­go. Roz­wią­za­nie to gwa­ran­tu­je uzy­ska­nie izo­la­cji odpor­nej na deszcz natych­miast po apli­ka­cji, co jest abso­lut­ną rewo­lu­cją w świe­cie bitu­micz­nych mate­ria­łach bez­spo­ino­wych. Wyso­ki poziom mody­fi­ka­cji wyro­bu poli­me­ra­mi zapew­nia nie­spo­ty­ka­ną pośród innych dostęp­nych na ryn­ku wyro­bów ela­stycz­ność, z wydłu­że­niem do 1000%.

Data publikacji: 15 czerwca 2020

Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my o wyco­fy­wa­niu pro­duk­tów IZOHAN z Pro­gra­mu Fachowiec.

Punk­ty stop­nio­wo będą zni­kać z naszych opakowań.

Wszyst­kie punk­ty z pro­duk­tów IZOHAN wysła­ne do 31.12.2021 zosta­ną rozliczone.

 

Jed­no­cze­śnie chcie­li­by­śmy poin­for­mo­wać, że fir­ma IZOHAN ofe­ru­je rów­nież inne atrak­cyj­ne pro­mo­cje skie­ro­wa­ne do Wykonawców.

Wię­cej infor­ma­cji uzy­ska­ją Pań­stwo u naszych Przed­sta­wi­cie­li Techniczno-Handlowych.

Data publikacji: 22 kwietnia 2020

Sza­now­ni Państwo,
Wszyst­kie­go co najlepsze
na Świę­ta Wiel­kiej Nocy,
dużo zdro­wia, wio­sen­nych nastrojów,
cie­płej, rado­snej atmos­fe­ry w
gro­nie Naj­bliż­szych oraz smacz­ne­go jajka!

Data publikacji: 10 kwietnia 2020

IZOHAN nagro­dzo­ny zło­tym godłem Kon­su­menc­kie­go Lide­ra Jako­ści 2020.
DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!

IZOHAN jest naj­bar­dziej god­ną zaufa­nia i naj­lep­szą mar­ką na ryn­ku gon­tów bitu­micz­nych – uzna­li pol­scy kon­su­men­ci. Według bio­rą­cych udział w bada­niu respon­den­tów pro­duk­ty naszej fir­my cechu­ją się naj­wyż­szą jako­ścią i łatwo­ścią montażu.
Dla­te­go IZOHAN może poszczy­cić się zło­tym godłem Kon­su­menc­kie­go Lide­ra Jako­ści 2020.
Uczest­ni­czą­cy w bada­niu mają­cym wyło­nić Kon­su­menc­kie­go Lide­ra Jako­ści 2020 respon­den­ci uzna­li IZOHAN za naj­lep­szą jako­ścio­wo mar­kę w kate­go­rii gon­ty bitumiczne.
W kon­se­kwen­cji zosta­li­śmy nagro­dze­ni zło­tym godłem Kon­su­menc­kie­go Lide­ra Jako­ści 2020.

Z czym koja­rzy się IZOHAN? Z jako­ścią, pew­no­ścią i łatwo­ścią montażu
Z wypo­wie­dzi respon­den­tów uczest­ni­czą­cych w bada­niu wyni­ka, że nasze pro­duk­ty dosko­na­le speł­nia­ją swo­je zada­nie i spraw­dza­ją się na ich dachach. Mówią tak­że o zale­tach fir­my – jej roz­po­zna­wal­no­ści i wyso­kiej jako­ści wytwa­rza­nych przez nią gon­tów bitumicznych.
Nazwa IZOHAN jest dla bada­nych syno­ni­mem jako­ści, pew­no­ści i łatwo­ści montażu!

Bar­dzo dzię­ku­je­my za zaufanie!

Data publikacji: 23 marca 2020

Sza­now­ni Państwo,
w związ­ku z obec­ną sytu­acją chcie­li­by­śmy Pań­stwa zapew­nić o cią­gło­ści dostaw.
Nasi pra­cow­ni­cy są do Pań­stwa dys­po­zy­cji pod nume­rem tele­fo­nu 58 781 45 85 oraz mailem info@izohan.eu; zamowienia@izohan.eu

Zespół Izo­han

Data publikacji: 19 marca 2020

Sza­now­ni Państwo,
mając na wzglę­dzie przede wszyst­kim bez­pie­czeń­stwo, w obli­czu wyda­rzeń zwią­za­nych z 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 pod­ję­li­śmy decy­zję o odwo­ła­niu szko­le­nia 19 mar­ca 2020. Za nie­do­god­no­ści naj­moc­niej przepraszamy. 

Data publikacji: 10 marca 2020

Zosta­li­śmy doce­nie­ni przez maga­zyn „Buil­der”

Rada nauko­wa i redak­cja mie­sięcz­ni­ka „Buil­der” uho­no­ro­wa­ła nas pre­sti­żo­wym wyróż­nie­niem „Budow­la­nej Fir­my Roku 2019”, a pre­ze­sa, Witol­da Szczu­koc­kie­go – „Oso­bo­wo­ścią Bran­ży 2019”. Nagro­dy zosta­ły wrę­czo­ne pod­czas uro­czy­stej gali „Buil­der Awards”, któ­ra odby­ła się w war­szaw­skim Mul­ti­ki­nie Zło­te Tarasy.

 

Izo­han wpro­wa­dza na rynek nowo­cze­sne roz­wią­za­nia i zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie pro­duk­ty. Zdo­był mia­no lide­ra w bran­ży hydro­izo­la­cji, posia­da ugrun­to­wa­ną pozy­cję eks­per­ta w dzie­dzi­nie che­mii budow­la­nej – tak kapi­tu­ła kon­kur­so­wa „Buil­der Awards”, zło­żo­na z rady nauko­wej i redak­cji mie­sięcz­ni­ka „Buil­der” uza­sad­ni­ła przy­zna­nie nam pre­sti­żo­wej nagro­dy „Budow­la­nej Fir­my Roku 2019”.

Kolej­na nagro­da, tym razem w kate­go­rii „Oso­bo­wość Bran­ży 2019”, przy­pa­dła nasze­mu pre­ze­so­wi Witol­do­wi Szczu­koc­kie­mu. W znacz­nym stop­niu wpły­nął on na spo­sób dzia­ła­nia całej orga­ni­za­cji. Dzię­ki temu spół­ka mogła wejść na jesz­cze wyż­szy poziom. Zwra­ca on szcze­gól­ną uwa­gę na prze­pływ infor­ma­cji wewnątrz orga­ni­za­cji, co prze­kła­da się na har­mo­nij­ną pra­cę całe­go zespo­łu. Codzien­ne wyzwa­nia sta­wia­ne przez rynek wyma­ga­ją odważ­nych decy­zji i to wła­śnie pod kie­row­nic­twem pre­ze­sa Szczuc­kie­go Izo­han prze­cho­dzi naj­więk­sze zmia­ny w klu­czo­wym dla sie­bie obsza­rze pro­duk­cji i sprze­da­ży mas bitu­micz­nych – wytłu­ma­czy­ła kapi­tu­ła konkursowa.

Buil­der Awards” zosta­ły przy­zna­ne już po raz 17. Uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród odby­ło się 30 stycz­nia pod­czas gali zor­ga­ni­zo­wa­nej w war­szaw­skim Mul­ti­ki­nie Zło­te Tarasy.

Data publikacji: 15 listopada 2019

Uwa­ga Promocja!

Wyślij do nas Punk­ty Fachow­ca z IZOHAN WM, a pomno­ży­my ich war­tość 2‑krotnie! 

War­tość Punk­tów Fachow­ca z IZOHAN WM prze­sła­nych w ter­mi­nie od 01.08.2019 do 31.09.2019 zosta­nie podwojona!
W Pro­mo­cji mogą brać udział oso­by będą­ce zare­je­stro­wa­ny­mi uczest­ni­ka­mi pro­gra­mu lojal­no­ścio­we­go „Pro­gram Fachowiec”. 
Pro­mo­cją obję­te są nastę­pu­ją­ce pro­duk­ty: IZOHAN WM 10 kg o war­to­ści: 7 punk­tów oraz IZOHAN WM 20 kg o war­to­ści: 14 punktów.

Wię­cej infor­ma­cji o Pro­gra­mie Facho­wiec znaj­dziesz na www.programfachowiec.pl

 

Data publikacji: 31 lipca 2019

IZOHAN DYSPERBIT pre­miumPro­fe­sjo­nal­ne pro­duk­ty nie tyl­ko dla Profesjonalistów.

Fir­ma IZOHAN, lider na ryn­ku mate­ria­łów do hydro­izo­la­cji, wpro­wa­dza do swo­jej ofer­ty trzy nowe pro­duk­ty uła­twia­ją­ce i przy­śpie­sza­ją­ce pro­wa­dze­nie prac:

Wyro­by te cechu­ją się bar­dzo dobry­mi para­me­tra­mi tech­nicz­ny­mi, a dzię­ki dosto­so­wa­niu ich do kon­kret­nych obsza­rów zasto­so­wań są łatwe i szyb­kie w apli­ka­cji nawet dla osób nie mają­cych wpra­wy w pra­cach izolacyjnych.

IZOHAN DYSPERBIT pre­mium DACH

Pro­dukt dedy­ko­wa­ny do wyko­ny­wa­nia bez­spo­ino­wych izo­la­cji oraz reno­wa­cji dachów.

Jego kon­sy­sten­cja uła­twia wta­pia­nie tka­ni­ny poli­pro­py­le­no­wej oraz apli­ka­cję za pomo­cą szczot­ki dekar­skiej, co wpły­wa na czas oraz wygo­dę pro­wa­dzo­nych prac. Wyso­ka zawar­tość ela­sto­me­ru SBS, a tak­że pod­wyż­szo­ne para­me­try przy­czep­no­ści pozwa­la­ją na uzy­ska­nie wytrzy­ma­łej i sku­tecz­nej na lata izolacji. 
IZOHAN DYSPERBIT pre­mium DACH dosko­na­le spraw­dzi się w sytu­acji, w któ­rej nie będzie moż­li­wo­ści wyko­na­nia izo­la­cji przy uży­ciu otwar­te­go ognia, czy­li tam gdzie nie będzie moż­na sko­rzy­stać z pap zgrzewalnych. 
Pro­dukt nie zawie­ra roz­pusz­czal­ni­ków dzię­ki cze­mu jest nie­pal­ny oraz bez­piecz­ny w kon­tak­cie ze styropianem. 

IZOHAN DYSPERBIT pre­mium FUNDAMENT 

To ide­al­ny pro­dukt do izo­la­cji typu śred­nie­go, czy­li naj­czę­ściej pole­ca­ne­go typu hydro­izo­la­cji w Pol­sce. Pod­czas sto­so­wa­nia IZOHAN DYSPERBIT pre­mium FUNDAMENT ogra­ni­cza się ilość wyma­ga­nych ope­ra­cji robo­czych, a sam pro­dukt w porów­na­niu z pod­sta­wo­wy­mi wyro­ba­mi typu dys­per­bit schnie szyb­ciej nawet o 40%.

Bez wąt­pie­nia dużą zale­tą IZOHAN DYSPERBIT pre­mium FUNDAMENT jest moż­li­wość kle­je­nia płyt ocie­pla­ją­cych EPS i XPS oraz wyko­ny­wa­nia izo­la­cji posa­dzek w piw­ni­cach i garażach.

Kon­sy­sten­cja wyro­bu dopa­so­wa­na jest do apli­ka­cji za pomo­cą pacy i zapo­bie­ga spły­wa­niu produktu. 

IZOHAN DYSPERBIT pre­mium GRUNT 

To szyb­ko­sch­ną­cy grunt (schnie nawet w 20 minut!) do pod­ło­ży mine­ral­nych, drew­nia­nych, bitu­micz­nych oraz meta­lo­wych. Dosko­na­le spraw­dza się rów­nież na pod­ło­żach o zmniej­szo­nej nasią­kli­wo­ści takich jak beto­ny wodoszczelne. 
IZOHAN DYSPERBIT pre­mium GRUNT sto­su­je się na suche i wil­got­ne pod­ło­ża pod wła­ści­wą izo­la­cję z mas wodo­roz­cień­czal­nych i roz­pusz­czal­ni­ko­wych oraz pod papy zgrze­wal­ne i samoprzylepne.

Jego dużym atu­tem jest wydaj­ność, jed­nym opa­ko­wa­niem moż­na zagrun­to­wać do 120 m2 powierzch­ni.

Data publikacji: 29 marca 2019

Nowe kle­je i uszczel­nia­cze hybry­do­we IZOHAN!

Pro­duk­ty hybry­do­we mar­ki IZOHAN to świet­ne roz­wią­za­nie przy­sto­so­wa­ne do każ­dych warun­ków. Nasze kle­je i uszczel­nia­cze prze­zna­czo­ne są do sto­so­wa­nia zarów­no wewnątrz, jak i na zewnątrz budyn­ków, zapew­nia­ją trwa­łe uszczel­nie­nie i dużą siłę kle­je­nia. Wyka­zu­ją wyso­ką odpor­ność na che­mi­ka­lia, pro­mie­nio­wa­nie UV, a tak­że na nisz­czą­ce dzia­ła­nie opa­dów atmos­fe­rycz­nych oraz eks­tre­mal­nych wahań tem­pe­ra­tu­ry. Są nie­szko­dli­we dla śro­do­wi­ska, a ich apli­ka­cja jest szyb­ka i pro­sta. IZOHAN ela­stic, IZOHAN full-fix, IZOHAN fast&strongIZOHAN cie­kłe szkło sta­no­wią uni­wer­sal­ne roz­wią­za­nie dla każ­de­go użytkownika!

Data publikacji: 28 marca 2019

Sza­now­ni Państwo,
Pra­gnie­my podzie­lić się z Wami waż­ną infor­ma­cją. Rok 2019 jest dla nas wyjąt­ko­wy nie tyl­ko z powo­du 30-lecia naszej dzia­łal­no­ści. Jeste­śmy w trak­cie pro­ce­su dużej zmia­ny wize­run­ko­wej, któ­rej klu­czo­wym punk­tem jest odświe­że­nie dotych­cza­so­we­go logotypu.

Już dziś, z wiel­ką przy­jem­no­ścią pre­zen­tu­je­my Pań­stwu nowy, odświe­żo­ny logo­typ IZOHAN. W trak­cie two­rze­nia nowe­go pro­jek­tu zale­ża­ło nam na tym, aby zacho­wać jego pro­sty i tech­nicz­ny cha­rak­ter. Chcie­li­śmy, aby nowe logo nawią­zy­wa­ło do naszej histo­rii, 30-let­nie­go doświad­cze­nia, z któ­re­go jeste­śmy wyjąt­ko­wo dum­ni, ale jed­no­cze­śnie koja­rzy­ło się z nowo­cze­snym podej­ściem do biz­ne­su, któ­re sto­su­je­my w codzien­nej pracy.
Odświe­że­nie logo­ty­pu jest natu­ral­nym efek­tem nasze­go cią­głe­go roz­wo­ju, kon­so­li­da­cji wszyst­kich marek nale­żą­cych do fir­my IZOHAN oraz zmian zacho­dzą­cych w jej funk­cjo­no­wa­niu na prze­strze­ni ostat­nich trzech dekad.
Nowy logo­typ stop­nio­wo będzie zastę­po­wał dotych­cza­so­wy znak na wszyst­kich pro­duk­tach, mate­ria­łach rekla­mo­wych, doku­men­tach fir­mo­wych oraz stro­nie inter­ne­to­wej. Wie­rzy­my, że ta zmia­na umoc­ni nasze rela­cje biz­ne­so­we oraz otwo­rzy przed nami nowe możliwości.

Data publikacji: 12 lutego 2019

IZOHAN Lide­rem Jako­ści 2018!

Fir­ma Izo­han zosta­ła nagro­dzo­na Zło­tym Godłem Kon­su­menc­ki Lider Jako­ści 2018 w kate­go­rii Gon­ty Bitu­micz­ne. Nasze pro­duk­ty zosta­ły wyróż­nio­ne za dosko­na­łą jakość, cie­ka­wą kolo­ry­sty­kę, przy­stęp­ne ceny, a tak­że łatwość montażu.

Kon­su­menc­ki Lider Jako­ści 2018 to ogól­no­pol­ski pro­gram kon­su­menc­ki pro­wa­dzo­ny przez Redak­cję Stre­fy Gospo­dar­ki, dodat­ku dys­try­bu­owa­ne­go wraz z Dzien­ni­kiem Gaze­tą Praw­ną. Celem Celem pro­jek­tu jest wyse­lek­cjo­no­wa­nie naj­lep­szych marek i firm, dostęp­nych na pol­skim ryn­ku. Co szcze­gól­nie istot­ne, o wybo­rze lide­rów decy­du­ją aktyw­ni kon­su­men­ci, czy­li oso­by na co dzień korzy­sta­ją­ce z ofe­ro­wa­nych przez fir­my pro­duk­tów i usług.

Przy­po­mnij­my, że w naszej ofer­cie znaj­du­ją się gon­ty o roz­ma­itych kształ­tach i kolo­rach. Dzię­ki swo­jej trwa­ło­ści i uni­wer­sal­no­ści sta­no­wią dosko­na­łą odpo­wiedź na potrze­by Klientów.

Dzię­ku­je­my za wyróżnienie!

Data publikacji: 3 stycznia 2019

IZOHAN STYROPUK DACH – jesien­na nowość od IZOHAN!

IZOHAN STYROPUK DACH to pro­fe­sjo­nal­na pia­na poli­ure­ta­no­wa sto­so­wa­na do kle­je­nia płyt EPS i XPS na dachach pła­skich o pod­ło­żu beto­no­wym, drew­nia­nym, z płyt OSB oraz pokry­tych bla­chą, papą i izo­la­cją bitu­micz­ną bezspoinową.

Pro­dukt ten posia­da bada­nia potwier­dza­ją­ce odpor­ność na siłę ssą­cą wia­tru. Dzię­ki moż­li­wo­ści sto­so­wa­nia w sze­ro­kim zakre­sie tem­pe­ra­tur IZOHAN STYROPUK DACH ide­al­nie spraw­dza się pod­czas chło­dów jesien­nych i wio­sen­nych (do ‑5 st. C). Krót­ki czas wią­za­nia oraz łatwy spo­sób apli­ka­cji przy­śpie­sza mon­taż ter­mo­izo­la­cji co prze­kła­da się na obni­że­nie kosz­tu wyko­ny­wa­nych prac.

IZOHAN STYROPUK DACH jest pro­duk­tem bar­dzo wydaj­nym, jed­na pusz­ka pozwa­la na mon­taż do 12 m² termoizolacji.

 

Data publikacji: 10 grudnia 2018

Nowość w asor­ty­men­cie IZOHAN!

Pre­zen­tu­je­my naj­now­szy pro­dukt w naszej ofer­cie. IZOHAN izo-dekor zabez­pie­cza i popra­wia este­ty­kę pokryć dacho­wych oraz ele­men­tów wokół domu.

Powło­ka ochron­no-deko­ra­cyj­na IZOHAN izo-dekor prze­zna­czo­na jest do zabez­pie­cza­nia: gon­tów bitu­micz­nych, dachó­wek cera­micz­nych, eter­ni­tu, pap, bla­chy ocyn­ko­wa­nej, bla­cho­da­chó­wek, smo­ły oraz przed­mio­tów i kon­struk­cji z beto­nu, drew­na czy gazonu.

Wła­ści­wo­ści pro­duk­tu pozwa­la­ją na szyb­ką, łatwą i eko­lo­gicz­ną reno­wa­cję róż­ne­go rodza­ju pokryć dacho­wych i innych powierzch­ni zewnętrz­nych, np. ogro­dzeń, per­go­li, pod­mu­ró­wek, fur­tek, ławek, komi­nów, ozdob­nych deta­li fon­tann i oczek wod­nych, donic (tak­że gazo­no­wych), muro­wa­nych grilli.

Powło­ka two­rzo­na przez IZOHAN izo-dekor jest odpor­na zarów­no na czyn­ni­ki natu­ral­ne, jak i mecha­nicz­ne. Bar­dzo dobre wła­ści­wo­ści kry­ją­ce zapew­nia­ją trwa­łe zabez­pie­cze­nie, a czte­ry warian­ty kolo­ry­stycz­ne (czer­wo­ny, zie­lo­ny, brą­zo­wy, czar­ny) gwa­ran­tu­ją wyso­ką este­ty­kę wykończenia.

Dzię­ki IZOHAN izo-dekor moż­li­wa jest reno­wa­cja i ujed­no­li­ce­nie kolo­ry­stycz­ne ele­men­tów zewnętrz­nych posesji.

Sku­tecz­ność ochro­ny, łatwość sto­so­wa­nia i uni­wer­sal­ność spra­wia, że IZOHAN izo-dekor jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla każ­de­go, kto pra­gnie we wła­snym zakre­sie zabez­pie­czyć i odświe­żyć wygląd swo­je­go otoczenia.

Data publikacji: 15 maja 2018

Ubie­gły tydzień był dla nas wyjąt­ko­wo uda­ny. Po ode­bra­niu 23 stycz­nia tytu­łu Budow­la­nej Fir­my Roku, 26 stycz­nia zosta­li­śmy lau­re­atem kon­kur­su na Pomor­skie­go Pra­co­daw­cę Roku 2017!

Pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie usta­no­wio­ne przez Pra­co­daw­ców Pomo­rza – naj­więk­szą i naj­star­szą orga­ni­za­cją zrze­sza­ją­cą przed­się­bior­stwa w regio­nie – otrzy­mu­ją fir­my, któ­re osią­gnę­ły zna­czą­cy suk­ces na are­nie kra­jo­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej. Lau­re­atów przy­zna­wa­nej od ośmiu lat nagro­dy cha­rak­te­ry­zu­je wyso­ka świa­do­mość spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści pro­wa­dze­nia biz­ne­su, a tak­że wzo­ro­we zarzą­dza­nie zaso­ba­mi ludz­ki­mi i gospodarczymi.

Uro­czy­sta Gala Eve­ning odby­ła się 26 stycz­nia w kom­plek­sie Amber Expo, zaszczy­ci­li ją swo­ją obec­no­ścią n.in. mini­ster nauki i szkol­nic­twa wyż­sze­go Jaro­sław Gowin, wice­mi­ni­ster infra­struk­tu­ry Kazi­mierz Smo­liń­ski, wice­mar­sza­łek Sena­tu Bog­dan Boru­se­wicz i mar­sza­łek woje­wódz­twa Mie­czy­sław Struk. Gościem hono­ro­wym był wybit­ny aktor i wykła­dow­ca  PWST w Kra­ko­wie Jerzy Stuhr

Nagro­dę Pomor­skie­go Pra­co­daw­cy roku 2017 ode­bra­ła w naszym imie­niu wice­pre­zes Zarzą­du, Han­na Bruss.

Data publikacji: 30 stycznia 2018

Izo­han nagro­dzo­ny tytu­łem Budow­la­nej Fir­my Roku maga­zy­nu Buil­der!

Po raz kolej­ny nasza fir­ma zosta­ła doce­nio­na i nagro­dzo­na pre­sti­żo­wym tytu­łem  Budow­la­nej Fir­my Roku, zaś Pre­zes Zarzą­du, Paweł Ziem­biń­ski, uho­no­ro­wa­ny został tytu­łem Oso­bo­wo­ści Branży.

Kapi­tu­ła kon­kur­so­wa doce­ni­ła fakt, że w obli­czu licz­nych wyma­gań, któ­rym spro­stać musiał rynek budow­la­ny w minio­nym roku, nasza fir­ma nie tyl­ko utrzy­ma­ła nie­zwy­kle wyso­ki poziom usług i zarzą­dza­nia, ale tak­że powięk­szy­ła swój udział w run­ku poprzez prze­ję­cie mar­ki Izolex.

Uro­czy­sta Gala wrę­cze­nia nagród odby­ła się 23 stycz­nia w war­szaw­skim Mul­ti­ki­nie Zło­te Tara­sy. Uczest­ni­czy­ło w niej ponad 300 osób, przed­sta­wi­cie­li biz­ne­su oraz śro­do­wisk nauko­wych zwią­za­nych z budownictwem.

Lau­re­ata­mi nagro­dy Budow­la­nej Fir­my Roku zosta­ją fir­my wyróż­nia­ją­ce się na ryn­ku sta­bil­no­ścią, roz­trop­nym zarzą­dza­niem i sku­tecz­ną stra­te­gią działania.

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Kolej­na nowość w naszym asortymencie!

Pre­zen­tu­je­my naj­now­szy pro­dukt w ofer­cie IZOHAN – IZOLPLAN mem­bra­na SP to samo­przy­lep­na, nie­zwy­kle łatwa w mon­ta­żu papa.

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klien­tów, opra­co­wa­li­śmy łatwy w mon­ta­żu i nie­zwy­kle sku­tecz­ny pro­dukt zapew­nia­ją­cy izo­la­cję prze­ciw­wod­ną pod­ziem­nych czę­ści budow­li już w jed­nej warstwie.

Samo­przy­lep­ną IZOLPLAN mem­bra­nę SP moż­na tak­że sto­so­wać do izo­la­cji pozio­mej bal­ko­nów i tara­sów oraz izo­la­cji posa­dzek w pomiesz­cze­niach piw­nicz­nych i halach magazynowych.

Papa cha­rak­te­ry­zu­je się dużą przy­czep­no­ścią począt­ko­wą, a sze­ro­kie zasto­so­wa­nie IZOLPLAN mem­bra­na SP zawdzię­cza swo­jej nie­zwy­kłej elastyczności.

IZOLPLAN mem­bra­na SP to łatwy w mon­ta­żu pro­dukt, gwa­ran­tu­ją­cy nawet 50-let­nie zabezpieczenie.

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż w dniu 29 grud­nia 2017 r. nastą­pi­ło połą­cze­nie Izo­lex sp. z o.o. ze spół­ką Izohan.

Pro­si­my o wysta­wia­nie wszel­kich doku­men­tów obcią­że­nio­wych począw­szy od dnia 30 grud­nia 2017 r. na Izo­han sp. z o.o. . Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że ewen­tu­al­ne doku­men­ty obcią­że­nio­we w miej­sce Izo­lex sp. z o.o. będzie wysta­wia­ła Izo­han sp. z o.o. .

Dane do fak­tu­ro­wa­nia od dnia 30 grud­nia 2017 r.:

IZOHAN” Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością

ul. Łużyc­ka 2, 81–963 Gdynia

Sąd Rejo­no­wy Gdańsk-Pół­noc w Gdańsku

KRS: 0000063616, NIP: 5862073821

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści słu­ży­my wyjaśnieniami.

Data publikacji: 29 grudnia 2017

Tem­pe­ra­tu­ry coraz niż­sze, dla­te­go przy­po­mi­na­my o zimo­wych wer­sjach pro­duk­tów z serii IZOHAN W.

O ZIMOWE WERSJE

IZOHAN
DYSPERBIT

(op. 10 i 20kg)
IZOHAN
WL

(op. 10 i 20kg)
IZOHAN
WM

(op. 10 i 20kg)
IZOHAN
WM 2K

(op. 20kg)
IZOHAN
WM 2K PLUS

(op. 20kg)
IZOHAN
WA

(op. 9 i 18kg)
IZOHAN
WB

(op. 9 i 18kg)

ZAPYTAJ SWOJEGO SPRZEDAWCĘ.

Posia­da­ją one pod­wyż­szo­ne para­me­try użyt­ko­we, umoż­li­wia­ją­ce trans­port i prze­cho­wy­wa­nie w tem­pe­ra­tu­rach do – 5°C, a tak­że apli­ka­cję w tem­pe­ra­tu­rze 0°C.

Przy­po­mi­na­my rów­nież, że papy prze­cho­wy­wa­ne w niskich tem­pe­ra­tu­rach, przed uży­ciem powin­ny zostać umiesz­czo­ne na 24 godzi­ny w pomiesz­cze­niu o tem­pe­ra­tu­rze nie niż­szej niż +18°C. Pra­ce wyko­ny­wa­ne przy uży­ciu pap z asfal­tem nie­mo­dy­fi­ko­wa­nym oraz o niskim stop­niu mody­fi­ka­cji  nale­ży pro­wa­dzić w tem­pe­ra­tu­rach powy­żej +5°C.

 

Zimowe wersje produktów

Data publikacji: 31 października 2017

Powstał plan połą­cze­nia spół­ek IZOHAN i IZOLEX.

W związ­ku z zamia­rem połą­cze­nia spół­ki pod fir­mą: „IZOHAN” Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Gdy­ni, ze spół­ką pod fir­mą: „IZOLEX”  Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Skar­sze­wach, Zarzą­dy wyżej wska­za­nych spół­ek uzgod­ni­ły plan połączenia.

Plan połą­cze­nia znaj­du­je się tutaj.

Data publikacji: 29 września 2017

W obliczu tragedii, która spotkała mieszkańców naszego regionu, nie pozostajemy niewzruszeni.

Nie­daw­no pół­noc­ną Pol­skę nawie­dzi­ła potęż­na nawał­ni­ca, w któ­rej wie­le osób stra­ci­ło dach nad gło­wą i doby­tek. Obser­wu­jąc donie­sie­nia uka­zu­ją­ce znisz­czo­ny kra­jo­braz i rela­cjo­nu­ją­ce akcję ratun­ko­wą, nie mogli­śmy pozo­stać obo­jęt­ni. Posta­no­wi­li­śmy włą­czyć się do pomo­cy i wes­przeć naj­bar­dziej poszko­do­wa­ne rodzi­ny naszy­mi pro­duk­ta­mi prze­zna­czo­ny­mi do obu­do­wy znisz­czo­ne­go majątku.

Jed­no­cze­śnie nasi dorad­cy tech­nicz­ni słu­żą facho­wą radą wszyst­kim, któ­rzy jej potrzebują.

Ubo­le­wa­my nad nie­szczę­ściem, któ­re dotknę­ło miesz­kań­ców znisz­czo­ne­go obsza­ru, i dokła­da­my, jako fir­ma sta­no­wią­ca inte­gral­ną część regio­nu, wszel­kich sta­rań, by pomóc poszko­do­wa­nym w powro­cie do nor­mal­ne­go życia.

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Nowa papa w naszym asortymencie!

Przed­sta­wia­my naj­now­szy pro­dukt w ofer­cie fir­my IZOHAN. IZOLMAT ter­mo­klej to nie tyl­ko sku­tecz­na paro­izo­la­cja, ale tak­że wydat­na pomoc w kon­stru­owa­niu termoizolacji.

Idąc dro­gą inno­wa­cji, pre­zen­tu­je­my nowy pro­dukt w naszej ofer­cie mate­ria­łów rolo­wych. IZOLMAT ter­mo­klej to jed­no­cze­śnie sku­tecz­na paro­izo­la­cja i war­stwa sczep­na dla płyt ocieplających.

Mody­fi­ko­wa­na SBS-em papa pod­kła­do­wa IZOLMAT ter­mo­klej na wierzch­niej stro­nie posia­da pasy bitu­mu, któ­re po pod­grza­niu dosko­na­le łączą pły­ty ter­mo­izo­la­cyj­ne z pod­ło­żem. Pro­dukt prze­zna­czo­ny jest do sto­so­wa­nia jako war­stwa paro­izo­la­cji mocu­ją­ca pły­ty ocie­pla­ją­ce na dachach i tarasach.

Dzię­ki zasto­so­wa­niu IZOLMAT ter­mo­klej mon­taż ter­mo­izo­la­cji jest łatwiej­szy, czyst­szy i szyb­szy nawet o 60%. A dzię­ki wyeli­mi­no­wa­niu koniecz­no­ści uży­cia dodat­ko­wych kle­jów i łącz­ni­ków mecha­nicz­nych, rów­nież tańszy.

Papa zgrze­wa­na jest w spo­sób stan­dar­do­wy do zagrun­to­wa­ne­go pod­ło­ża. Przy­czep­ność ter­mo­izo­la­cji uzy­sku­je się poprzez pod­grza­nie wierzch­niej stro­ny IZOLMAT ter­mo­klej– roz­grza­ne pasy bitu­mu trwa­le łączą pły­ty EPS i PIR z papą. W ten pro­sty spo­sób uzy­skać moż­na trwa­łe połą­cze­nie paro- i termoizolacji.

IZOLMAT ter­mo­klej to inno­wa­cyj­ny pro­dukt, któ­ry pozwa­la na prak­tycz­ne przy­spie­sze­nie i uprosz­cze­nie mon­ta­żu termoizolacji.

Data publikacji: 9 sierpnia 2017

Hydro­izo­la­cja fun­da­men­tów krok po kroku!

Zapra­sza­my do obej­rze­nia nasze­go fil­mu instruk­ta­żo­we­go, w któ­rym zapre­zen­to­wa­li­śmy jak sku­tecz­nie zaizo­lo­wać fun­da­men­ty w sys­te­mie wod­nym IZOHAN.

Izo­la­cja fun­da­men­tów to jeden z naj­waż­niej­szych eta­pów każ­dej inwe­sty­cji. Jej koszt to tyl­ko uła­mek war­to­ści całej inwe­sty­cji, lecz błąd na tym eta­pie prac może skut­ko­wać zawil­go­ce­niem całe­go budynku.

W pre­zen­to­wa­nym fil­mie poka­że­my jak i jakich mate­ria­łów użyć, aby sku­tecz­nie zaizo­lo­wać ścia­ny fun­da­men­tów w sys­te­mie wod­nym (dys­per­syj­nym) IZOHAN.

W naszym fil­mie zosta­ły omó­wio­ne wszyst­kie eta­py prac:
– przy­go­to­wa­nie podłoża,
– grun­to­wa­nie (IZOHAN DYSPERBIT/​ IZOHAN WA),
– wyko­ny­wa­nie faset (IZOHAN WM 2K),
– wyko­ny­wa­nie hydro­izo­la­cji (IZOHAN WM 2K/​ IZOHAN WM/​ IZOHAN WM 2K plus),
– kle­je­nie płyt ocie­pla­ją­cych (IZOHAN WK/​ IZOHAN WK plus)

Zapra­sza­my do oglą­da­nia fil­mu na naszym kana­le YouTu­be.

Data publikacji: 14 lipca 2017

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że dostęp­na jest już dru­ga część Porad­ni­ka hydro­izo­la­cji IZOHAN, poświę­co­na mate­ria­łom rolowym.

Dowie­cie się z niej m.in. wszyst­kie­go o budo­wie i ozna­cze­niach tech­nicz­nych pap, a tak­że jak, krok po kro­ku, wyko­nać hydro­izo­la­cję rolo­wą z wyko­rzy­sta­niem pro­duk­tów IZOHAN. Nasi eks­per­ci w spo­sób pro­sty i nie­zwy­kle dokład­ny prze­pro­wa­dza­ją każ­de­go wyko­naw­cę przez kolej­ne eta­py i tech­ni­ki ukła­da­nia papy. Prze­strze­ga­ją też przed naj­częst­szy­mi błędami.

Przed­sta­wia­my rów­nież goto­we roz­wią­za­nia sys­te­mo­we dopa­so­wa­ne do róż­nych typów dachów, tara­sów i bal­ko­nów, pod­ziem­nych czę­ści budow­li, a tak­że wyko­rzy­stu­ją­ce gon­ty i mem­bra­ny PVC IZOHAN.

Świat idzie do przo­du, a naszą ambi­cją jest go wyprze­dzać, dla­te­go Porad­nik napi­sa­ny jest w taki spo­sób, by moż­na było odna­leźć w nim odpo­wiedź na wszyst­kie wąt­pli­wo­ści, jakie wystą­pić mogą pod­czas wyko­ny­wa­nia robót hydro­izo­la­cyj­nych. Pro­duk­ty IZOHAN wyko­rzy­stać moż­na w wie­lu sys­te­mach i ukła­dach, nie­zmien­na pozo­sta­je ich trwa­łość i jakość.
Zapra­sza­my do lektury!

Porad­nik do pobra­nia TUTAJ

Data publikacji: 18 maja 2017

Sły­sze­li­ście już o rako­twór­czym radonie?

Czy zda­je­cie sobie spra­wę jakie nie­sie on zagrożenia?

Czy wie­cie jak chro­nić swo­ich bli­ski przed jego szko­dli­wym działaniem?

O tym wszyst­kim może­cie prze­czy­tać TUTAJ

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

Sza­now­ni Państwo,

jest nam nie­zmier­nie miło poin­for­mo­wać, iż 7 kwiet­nia 2017 roku dwóch wio­dą­cych pro­du­cen­tów z sek­to­ra hydro­izo­la­cji połą­czy­ło swo­je siły. Spół­ka Izo­han zaku­pi­ła udzia­ły spół­ki Izolex.

            Nasz roz­wój to rów­nież wymier­ne korzy­ści dla Pań­stwa. Dostęp do naj­szer­sze­go port­fo­lio pro­duk­to­we­go w Pol­sce, gwa­ran­cja więk­sze­go bez­pie­czeń­stwa w zakre­sie współ­pra­cy oraz łatwość
w kon­tak­cie z Dorad­ca­mi Tech­nicz­ny­mi, któ­rzy czer­pią wie­dzę z ponad 25-let­nie­go doświad­cze­nia obu spół­ek i mogą pro­jek­to­wać nowe roz­wią­za­nia sys­te­mo­we w obsza­rze sze­ro­ko rozu­mia­nej hydro­izo­la­cji. Wszyst­ko to ma na celu w jak naj­lep­szy spo­sób speł­niać Pań­stwa oczekiwania.

Jeste­śmy dum­ni z inte­gra­cji spół­ek i mamy zamiar dalej roz­wi­jać wszyst­kie mar­ki han­dlo­we. Świat idzie do przo­du, a naszą ambi­cją jest go wyprze­dzać. Pro­ces kon­so­li­da­cji pozwo­li w peł­ni wyko­rzy­stać wyso­ki poten­cjał zespo­łów. Wspo­mnia­na trans­ak­cja to kolej­ny milo­wy krok w roz­wo­ju naszej fir­my i całej Gru­py Atlas. Ponad 10-let­nia obec­ność w struk­tu­rach Gru­py pozwo­li­ła nam roz­bu­do­wać Zakład Pro­duk­cyj­ny w Pomie­czy­nie oraz doko­nać zaku­pu marek IZOLMAT i NEXLER. Roz­wój Gru­py Atlas spra­wił, że jeste­śmy czę­ścią jed­nej z naj­sta­bil­niej­szych i naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych grup pro­du­ku­ją­cych che­mię budow­la­ną w Euro­pie, a zaist­nia­łe połą­cze­nie prze­nie­sie obie fir­my na kolej­ny poziom jako­ści wyro­bów i usług na ryn­ku mate­ria­łów budowlanych.

Wyra­ża­my prze­ko­na­nie, że kon­so­li­da­cja Spół­ek w żaden spo­sób nie wpły­nie na dobre i cen­ne obu­stron­ne rela­cje han­dlo­we, a zmie­niać się będzie­my tyl­ko na lepsze.

Data publikacji: 10 kwietnia 2017

Sta­wia­jąc na cią­gły i kon­se­kwent­ny roz­wój, pra­gnie­my jak naj­le­piej spro­stać wyma­ga­niom rynku
i uła­twić Klien­tom iden­ty­fi­ka­cję naszej mar­ki wśród boga­tej ofer­ty wyro­bów. Nowo­cze­sna wizu­ali­za­cja wia­der­ka wyraź­nie infor­mu­je Użyt­kow­ni­ka o prze­zna­cze­niu dane­go pro­duk­tu oraz jego naj­waż­niej­szych cechach.

Jasno­sza­ra kolo­ry­sty­ka opa­ko­wań uwy­pu­kla komu­ni­kat prze­ka­zy­wa­ny za pomo­cą przy­ja­znej dla oka, dużej i czy­tel­nej czcion­ki. Nato­miast kon­tra­sto­wy nie­bie­ski pasek prze­cho­dzą­cy przez logo pro­du­cen­ta uła­twia Odbior­cy świa­do­mą iden­ty­fi­ka­cję pro­duk­tu mar­ki IZOHAN.

W pierw­szej kolej­no­ści zmia­nie zosta­ły pod­da­ne pro­duk­ty z gru­py wod­nych pro­duk­tów IZOHAN W oraz roz­pusz­czal­ni­ko­wych pro­duk­tów asfal­to­wych IZOHAN, jed­nak nowa sza­ta gra­ficz­na suk­ce­syw­nie będzie wpro­wa­dza­na dla całe­go asortymentu.

Świat idzie do przo­du, a naszą ambi­cją jest go wyprze­dzać, opa­ko­wa­nia to nie jedy­na nowość. Zmie­nio­ne zosta­ły rów­nież nazwy czę­ści pro­duk­tów. Zosta­ły one skró­co­ne, dzię­ki cze­mu sta­ły się łatwiej­sze do zapamiętania.

Pra­gnie­my pod­kre­ślić, że pro­duk­ty fir­my IZOHAN zacho­wu­ją wszyst­kie dotych­cza­so­we wła­ści­wo­ści i para­me­try. Dys­po­nu­je­my czte­re­ma labo­ra­to­ria­mi badaw­czo-roz­wo­jo­wy­mi, w któ­rych cią­gła pra­ca nad pro­duk­ta­mi nie­ustan­nie pod­no­si ich jakość. Zmia­na opa­ko­wań ma na celu jesz­cze lep­sze dopo­so­wa­nie ofert do potrzeb naszych Klien­tów poprzez łatwiej­szą iden­ty­fi­ka­cję oraz bły­ska­wicz­ny dostęp do klu­czo­wych infor­ma­cji o wyrobie.

 

IZOHAN opakowanie

Data publikacji: 7 kwietnia 2017

Trwa­łość uszczel­nie­nia bar­dzo wyma­ga­ją­cych dachów, nie­za­wod­ność oraz wyso­kie para­me­try papy NEXLER PREMIUM 53 H na mia­rę Zło­te­go Meda­lu pod­czas Tar­gów Budow­nic­twa i Wnętrz INTERBUD 2017.

To wła­śnie tę papę doce­ni­ło wie­lu dekarzy.

IZOHAN otrzy­mał za nią wyróż­nie­nie pod­czas Tar­gów Budow­nic­twa i Wnętrz INTERBUD 2017, gdzie w zeszły week­end odby­ła się naj­więk­sza w Pol­sce pre­zen­ta­cja pokryć dacho­wych. Tym przy­jem­nym akcen­tem zakoń­czy­li­śmy pre­zen­ta­cję naszych wyro­bów wraz z Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Deka­rzy. Zna­cze­nie nagro­dy pod­no­si duża kon­ku­ren­cja oraz fakt, iż wrę­czył ją pan Jacek Szer – Głów­ny Inspek­tor Budowlany.

Data publikacji: 16 marca 2017

4 miej­sce wśród 274 firm z Pomo­rza i 59 w ran­kin­gu ogól­no­pol­skim to pozy­cja Izo­han w ran­kin­gu Dia­men­tów For­be­sa 2017.

Lista Dia­men­tów For­bes opra­co­wy­wa­na jest na pod­sta­wie szwaj­car­skiej meto­dy wyce­ny war­to­ści firm w  opar­ciu o dane z lat 2013–2015 uwzględ­nia­ją­ce m.in.: poziom sprze­da­ży, zysk net­to, war­tość mająt­ku trwa­łe­go, war­tość zapa­sów czy nakła­dów na inwe­sty­cje. Fir­ma Izo­han skla­sy­fi­ko­wa­na zosta­ła na 4 miej­scu firm z Pomo­rza oraz 59 pozy­cji wśród pod­mio­tów z przy­cho­da­mi od 50 do 250 mln PLN. W tego­rocz­nej edy­cji ple­bi­scy­tu zna­la­zło się aż 274 fir­my z Pomorza.

Dia­men­ty For­bes to ran­king pol­skich przed­się­biorstw, któ­re w cią­gu 3 lat naj­szyb­ciej zwięk­szy­ły swo­ją war­tość. Opra­co­wy­wa­ny jest we współ­pra­cy z gwa­ran­tu­ją­cym sil­ną meto­do­lo­gię lide­rem infor­ma­cji gospo­dar­czej Bisno­de Polska.

Data publikacji: 22 lutego 2017

Tytuł Budow­la­nej Fir­my Rokuprzy­zna­wa­ny przez mie­sięcz­nik Buil­der, rok­rocz­nie tra­fia do wyróż­nia­ją­cych się na pol­skim ryn­ku firm. Sku­tecz­ne zarzą­dza­nie, dobre wyni­ki, inno­wa­cyj­ność pro­po­no­wa­nych roz­wią­zań oraz rze­tel­ność i sta­bil­ność to naj­waż­niej­sze z war­to­ści, za któ­re już trze­ci raz z rzę­du nagro­dzo­na zosta­ła nasza firma.

Uro­czy­sta Gala Buil­der Awards odby­ła się 25 stycz­nia w war­szaw­skim Mul­ti­ki­nie Zło­te Tarasy.

Pod­czas uro­czy­stej Gali wyróż­nio­no tak­że Pre­ze­sa Izo­han Paw­ła Ziem­biń­skie­go, któ­re­go spraw­ne zarzą­dza­nie przed­się­bior­stwem zosta­ło nagro­dzo­ne wyróż­nie­niem Oso­bo­wość Bran­ży.

Wyróż­nie­nie Budow­la­na Fir­ma Roku uzna­wa­ne jest za jed­no z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych w bran­ży budow­la­nej. Fir­my bio­rą­ce udział w ple­bi­scy­cie na tle kon­ku­ren­cji wyróż­nia­ją się przed­się­bior­czo­ścią, intu­icją biz­ne­so­wą, efek­tyw­nym zarzą­dza­niem i pasją.

Data publikacji: 31 stycznia 2017

Nasza fir­ma zosta­ła nagro­dzo­na pre­sti­żo­wym tytu­łem Kre­ator Budow­nic­twa 2016, przy­zna­wa­nym przez Wydaw­nic­two Pol­skiej Izby Inży­nie­rów Budownictwa.

Izo­han lide­rem nowo­cze­snych technologii

Izohan lideremTytuł Kre­ato­ra Budow­nic­twa Roku corocz­nie przy­zna­wa­ny jest naj­pręż­niej funk­cjo­nu­ją­cym przed­się­bior­stwom oraz oso­bom, któ­re posia­da­ją pasję two­rze­nia, wpro­wa­dza­ją inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia i mogą pochwa­lić się efek­tyw­nym zarzą­dza­niem. W tego­rocz­nym ple­bi­scy­cie wśród lau­re­atów zna­la­zła się tak­że nasza spół­ka. W pro­jek­cie Kre­ator Budow­nic­twa Roku Izo­han został doce­nio­ny m.in. za wpro­wa­dze­nie na rynek nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i nowa­tor­skich roz­wią­zań. Nagro­dę w imie­niu fir­my ode­bra­ła Han­na Bruss, wice­pre­zes zarządu.

Jeste­śmy dum­ni, że jakość naszych pro­duk­tów, usług oraz podej­ście do biz­ne­su zosta­ły ponow­nie doce­nio­ne przez Wydaw­nic­two Pol­skiej Izby Inży­nie­rów Budow­nic­twa. Otrzy­ma­ne wyróż­nie­nie poka­zu­je, jak wiel­kim zaufa­niem wśród Pola­ków darzo­na jest spół­ka Izo­han oraz jak wie­le wno­si do roz­wo­ju ryn­ku hydro­izo­la­cji i che­mii budow­la­nej  Nasza fir­ma z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem łączy inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie z ocze­ki­wa­ną przez naszych Klien­tów efek­tyw­no­ścią dzia­łań. Ofe­ro­wa­ne pro­duk­ty to dosko­na­łe roz­wią­za­nia sys­te­mo­we, któ­re wspie­ra­ją wyko­naw­ców na każ­dym eta­pie inwe­sty­cji. Tytuł Kre­ato­ra Budow­nic­twa 2016 roku zobo­wią­zu­je, dla­te­go doło­ży­my wszel­kich sta­rań, by powtó­rzyć ten suk­ces w kolej­nych latach –  sko­men­to­wa­ła Han­na Bruss, wice­pre­zes zarządu.

Data publikacji: 30 listopada 2016

Miło nam poin­for­mo­wać, iż wraz z Atlas sp. z o.o. oraz OOO Taifun, jeste­śmy współ­au­to­ra­mi pro­jek­tu inwe­sty­cyj­ne­go „Budo­wa Zakła­du Pro­duk­cyj­ne­go Pap Hydro­izo­la­cyj­nych w Grod­nie”, któ­ry został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do fina­łu pre­sti­żo­we­go kon­kur­su Polish Pro­ject Excel­len­ce Award. Nasze przed­się­wzię­cie zna­la­zło się w ści­słym fina­le wraz z Gene­ral Motors w kate­go­rii pro­jek­tów Inwestycyjnych.

Dwa lata pra­cy nasze­go zespo­łu, zaowo­co­wa­ły otwar­ciem naj­no­wo­cze­śniej­szej linii pro­du­ku­ją­cej pap na Bia­ło­ru­si. Pro­jekt był zło­żo­ny tech­no­lo­gicz­nie, logi­stycz­nie i księ­go­wo-praw­nie, przez co wyma­gał zaan­ga­żo­wa­nia wie­lu spe­cja­li­stów. Jeste­śmy dum­ni z naszej mię­dzy­na­ro­do­wej, wewnątrz­gru­po­wej współpracy.

Roz­strzy­gnię­cie już 17 listo­pa­da, pod­czas orga­ni­zo­wa­nej w War­sza­wie XIX Kon­fe­ren­cji Zarzą­dza­nia Pro­jek­ta­mi  Inter­na­tio­nal Pro­ject Mana­ge­ment Asso­cia­tion Polska.

Data publikacji: 28 października 2016

Tak­że teraz może­cie Pań­stwo bez obaw korzy­stać z naszych pro­duk­tów z serii IZOHAN W. W sprze­da­ży dostęp­na jest wer­sja zimo­wa środ­ków na bazie dys­per­sji wod­nych. Posia­da­ją one pod­wyż­szo­ne para­me­try użyt­ko­we, dzię­ki któ­rym moż­li­wy jest ich trans­port i prze­cho­wy­wa­nie w tem­pe­ra­tu­rach do – 5°C, a tak­że apli­ka­cja w tem­pe­ra­tu­rze 0°C.

O ZIMOWE WERSJE

IZOHAN
DYSPERBIT

(op. 10 i 20kg)
IZOHAN
WL

(op. 10 i 20kg)
IZOHAN
WM

(op. 10 i 20kg)
IZOHAN
WM 2K

(op. 20kg)
IZOHAN
WM 2K PLUS

(op. 20kg)
IZOHAN
WA

(op. 9 i 18kg)
IZOHAN
WB

(op. 9 i 18kg)

ZAPYTAJ SWOJEGO SPRZEDAWCĘ.

Przy­po­mi­na­my rów­nież, że papy prze­cho­wy­wa­ne w niskich tem­pe­ra­tu­rach, przed uży­ciem powin­ny zostać umiesz­czo­ne na 24 godzi­ny w pomiesz­cze­niu o tem­pe­ra­tu­rze nie niż­szej niż +18 °C. Pra­ce wyko­ny­wa­ne przy uży­ciu pap z asfal­tem nie­mo­dy­fi­ko­wa­nym oraz o niskim stop­niu mody­fi­ka­cji  nale­ży pro­wa­dzić w tem­pe­ra­tu­rach powy­żej +5°C.

 

Zimowe wersje produktów

Data publikacji: 24 października 2016

W tele­wi­zji TVN zade­biu­to­wał pro­gram „Dom Marzeń”. Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, iż IZOHAN jest jed­nym z jego spon­so­rów. Na zwy­cięz­ców pro­gra­mu cze­ka nie­zwy­kła nagro­da – wła­sny Dom Marzeń.

W tele­wi­zji TVN zade­biu­to­wał pro­gram „Dom Marzeń”. Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, iż IZOHAN jest jed­nym z jego spon­so­rów. Na zwy­cięz­ców pro­gra­mu cze­ka nie­zwy­kła nagro­da – wła­sny Dom Marzeń.

Nasza fir­ma zadba o sku­tecz­ną hydro­izo­la­cję tara­su dostar­cza­jąc na plac budo­wy naj­wyż­szej jako­ści materiały.
W 9 odcin­ku (pre­mie­ra już 20 sierp­nia!) zoba­czy­my jak będą prze­bie­gać pra­ce zwią­za­ne z izo­la­cją przy­szłe­go miej­sca relak­su. Uży­ty zosta­nie w tym celu IZOHAN Szczel­ny Taras – ela­stycz­na hydro­izo­la­cja do tara­sów i balkonów.

Gorą­co zachę­ca­my do oglą­da­nia pro­gra­mu w każ­dą sobo­tę o godz. 20.00 na ante­nie TVN.
Wiel­ki finał już 31 sierp­nia. Zobacz kto zdo­bę­dzie „Dom Marzeń”

Data publikacji: 10 sierpnia 2016

W dniach 16–19.03.2016 fir­ma Izo­han sp. z o.o. wzię­ła udział w Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach BULGARIA BUILDING WEEK, któ­re odby­ły się w Sofii. Są to naj­więk­sze i naj­bar­dziej zna­ne tar­gi budow­la­ne w Buł­ga­rii, któ­re odwie­dza­ją nie tyl­ko Buł­ga­rzy, ale rów­nież zain­te­re­so­wa­ni tema­ty­ką budow­nic­twa z całe­go pół­wy­spu bałkańskiego.

galeriagaleria

Na tar­gi poje­cha­li­śmy na zapro­sze­nie Wydzia­łu Pro­mo­cji Han­dlu i Inwe­sty­cji Amba­sa­dy RP w Sofii. Moc­no nale­ży pod­kre­ślić, że cie­płe i ser­decz­ne przy­ję­cie WPHI stwo­rzy­ło bar­dzo pozy­tyw­ną atmos­fe­rę na wspól­nym sto­isku tar­go­wym. Wśród odwie­dza­ją­cych nasza ofer­ta cie­szy­ła się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. Wyróż­nia­li­śmy się zarów­no jako­ścią pre­zen­to­wa­nych mate­ria­łów jak i sze­ro­ko­ścią oferty.

Pro­mo­cję fir­my, na sto­isku tar­go­wym, może­my w 100% uznać za uda­ną. Prze­pro­wa­dzi­ły­śmy licz­ne roz­mo­wy z buł­gar­ski­mi fir­ma­mi z bran­ży budow­la­nej, pozna­jąc tren­dy i zain­te­re­so­wa­nia klien­tów na tam­tej­szym ryn­ku. Liczy­my na dłu­go­fa­lo­wą współ­pra­cę z zapo­zna­ny­mi kon­tra­hen­ta­mi. – mówi Tatia­na Nali­waj­ko-Dzie­dzic z dzia­łu eks­por­tu Izo­ha­nu, któ­ra wraz z Ali­cją Jędrzejewską–Hiller repre­zen­to­wa­ła naszą fir­mę pod­czas targów.

Data publikacji: 31 marca 2016

Pod­czas XVIII gali pro­mu­ją­cej etycz­ne zacho­wa­nia w biz­ne­sie, któ­re odby­ło się w War­sza­wie, Izo­han został nagro­dzo­ny cer­ty­fi­ka­tem „Przed­się­bior­stwa Fair Play”. To wyróż­nie­nie świad­czyć może o tym, że zarząd spół­ki oraz cały zespół pra­cu­ją­cy na co dzień nad suk­ce­sem fir­my dużą wagę przy­wią­zu­ją do ter­mi­no­wo­ści, przej­rzy­stych umów, wyso­kiej jako­ści, dobrej atmos­fe­ry i bez­piecz­nych warun­ków pracy.

To już kolej­ny raz, kie­dy Izo­han został nagro­dzo­ny przez kapi­tu­łę kon­kur­su. Fun­da­cja „Insty­tut Badań nad Demo­kra­cją i Przed­się­bior­stwem Pry­wat­nym” – orga­ni­za­tor pro­gra­mu „Przed­się­bior­stwo Fair Play”, we współ­pra­cy z Kra­jo­wą Izbą Gospo­dar­czą wyróż­ni­ły Izo­han spo­śród tysię­cy pod­mio­tów gospo­dar­czych dzia­ła­ją­cych w Pol­sce. Sam pro­ces skła­dał się z dwu­eta­po­wej wery­fi­ka­cji, w któ­rej dogłęb­nej ana­li­zie pod­da­no kwe­stie doty­czą­ce bie­żą­cej dzia­łal­no­ści fir­my, a po uzy­ska­niu odpo­wied­niej licz­by punk­tów, Izo­han zakwa­li­fi­ko­wał się do dru­gie­go eta­pu, w któ­rym prze­pro­wa­dzo­no audyt w sie­dzi­bie przedsiębiorstwa.

Wyni­ki tych prac w for­mie rapor­tu prze­ka­za­no ogól­no­kra­jo­wej kapi­ta­le pro­gra­mu, któ­ra pod­ję­ła decy­zję o tym, że Izo­han speł­nia wymo­gi uzy­ska­nia tytu­łu „Przed­się­bior­stwa Fair Play”. Ofi­cjal­ne wrę­cze­nie cer­ty­fi­ka­tu odby­ło się w EXPO XXI w Warszawie.

Wśród zapro­szo­nych gości zna­la­zły się licz­ne oso­bi­sto­ści ze świa­ta mediów i przed­się­bior­cy zwią­za­ni z bran­żą budowlaną.To już 16 nagro­da, któ­rą ode­bra­li­śmy z rąk przed­sta­wi­cie­li fun­da­cji „Insty­tut Badań nad Demo­kra­cją i Przed­się­bior­stwem Pry­wat­nym”, co dobit­nie świad­czy o tym, jak istot­na jest dla nas ety­ka biz­ne­su i uczci­wość w kon­tak­tach z kon­tra­hen­ta­mi w bie­żą­cej działalności.

Data publikacji: 30 listopada 2015

W IX edy­cji ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Naj­wyż­sza Jakość Quali­ty Inter­na­tio­nal 2015, IZOHAN sp. z o.o. zdo­był aż trzy „Zło­te Godła” w kate­go­rii „QI Pro­duct – Pro­dukt Naj­wyż­szej Jako­ści”. Przy­zna­no je pro­duk­tom marek IZOHAN, IZOLMAT i NEXLER. Potwier­dzi­ło to pozy­cję naszej fir­my jako lide­ra bran­ży che­mii budow­la­nej w seg­men­cie hydroizolacji.

Wyro­by nagro­dzo­ne „Zło­tym Godłem” to linia IZOHAN epo­xy EP ( IZOHAN epo­xy EP 601, IZOHAN epo­xy EP 602, IZOHAN epo­xy EP 603 pion, IZOHAN epo­xy EP 603 poziom), gont mody­fi­ko­wa­ny IZOLMAT oraz samo­przy­lep­na papa NEXLER Stick . War­to zazna­czyć, iż nie jest to pierw­sze wyróż­nie­nie w tym kon­kur­sie dla naszych pro­duk­tów. W ubie­głym roku kapi­tu­ła kon­kur­so­wa nagro­dzi­ła „Srebr­nym Godłem” IZOHAN IZOBUD WM 2K.

- W obec­nej sytu­acji, kie­dy pol­ski rynek zale­wa fala niskiej jako­ści pro­duk­tów, trzy­krot­ne „Zło­to” dla wyro­bów IZOHANU potwr­dza naszą pozy­cję jako pol­skie­go pro­du­cen­ta-eks­per­ta w dzie­dzi­nie hydro­izo­la­cji i spe­cja­li­stycz­nej che­mii budow­la­nej – doda­je Paweł Ziem­biń­ski, Pre­zes Zarzą­du gdyń­skiej spół­ki IZOHAN. – Inwe­sty­cja zakoń­czo­na suk­ce­sem to ta, któ­rą zre­ali­zo­wa­no przy uży­ciu wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, wspar­ta pro­fe­sjo­nal­ną wie­dzą pro­jek­tan­tów, wyko­naw­ców i pro­du­cen­tów, takich jak my. Pra­ce zwią­za­ne z hydro­izo­la­cją, zaj­mu­ją nie­wiel­ki odse­tek ogó­łu wszyst­kich prac budow­la­nych, ale to wła­śnie od ich rze­tel­ne­go wyko­na­nia i pra­wi­dło­we­go dobo­ru wyso­kiej jako­ści wyro­bów, zale­ży trwa­łość całe­go obiek­tu i kom­fort użyt­kow­ni­ków. War­to z nami współ­pra­co­wać i korzy­stać z naszych pro­duk­tów. Potwier­dza­ją to zdo­by­te przez nas wyróżnienia.

Naj­wyż­sza Jakość Quali­ty Inter­na­tio­nal to naj­więk­szy w Pol­sce pogram kon­kur­so­wy, orga­ni­zo­wa­ny przez redak­cję „Forum Biz­ne­su”, reali­zo­wa­ny pod patro­na­tem Mini­ster­stwa Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go, Klu­bu Pol­skie Forum ISO 9000 oraz Pol­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści. Pro­jekt, poprzez akty­wi­za­cję małych, śred­nich i dużych przed­się­biorstw oraz samo­rzą­dów, pro­mu­je efek­tyw­ne meto­dy zarzą­dza­nia jako­ścią oraz pro­mu­je fir­my repre­zen­tu­ją­ce naj­wyż­sze stan­dar­dy, gwa­ran­tu­ją­ce kon­tra­hen­tom i kon­su­men­tom otrzy­ma­nie pro­duk­tu lub usłu­gi na naj­wyż­szym pozio­mie. Lau­re­aci są wyła­nia­ni przez kapi­tu­łę nie­za­leż­nych eks­per­tów. Lau­re­aci two­rzą Klub Lide­rów Jako­ści, spo­ty­ka­jąc się na corocz­nej kon­fe­ren­cji oraz Gali Naj­wyż­szej Jako­ści, sta­no­wią­cych oka­zję do wymia­ny opi­nii, doświad­czeń i nawią­za­nia współ­pra­cy. Gala wrę­cze­nia nagród zwy­cięz­com tego­rocz­nej edy­cji odbę­dzie się 28 wrze­śnia w Warszawie.

Data publikacji: 7 września 2015

Do pre­sti­żo­wych wyróż­nień biz­ne­so­wych przy­zna­nych naszej fir­mie dołą­czył cer­ty­fi­kat „Zło­te­go Płat­ni­ka 2014”. Tytu­łem tym nagra­dza­ne są fir­my zacho­wu­ją­ce naj­wyż­sze stan­dar­dy płatnicze.

Cer­ty­fi­kat „Zło­te­go Płat­ni­ka 2014” to kolej­na, po Dia­men­to­wej Sta­tu­et­ce w ple­bi­scy­cie „Przed­się­bior­stwo Fair Play”, nagro­da potwier­dza­ją­ca naszą rze­tel­ność i uczci­wość w biz­ne­sie. War­to­ści te, toż­sa­me z kul­ty­wo­wa­ny­mi z całej Gru­pie ATLAS, są wyznacz­ni­kiem naszych dzia­łań podob­nie jak naj­wyż­sza jakość ofe­ro­wa­nych przez nas pro­duk­tów. Nagro­da jest tym samym jasnym komu­ni­ka­tem dla obec­nych i przy­szłych odbior­ców i użyt­kow­ni­ków naszych wyro­bów, wzmac­nia siłę naszych marek (IZOHAN, IZOLMAT, NEXLER), pod­kre­śla fakt, iż sza­cu­nek i zaufa­nie klien­ta oraz pro­fe­sjo­nal­ne rela­cje finan­so­we z kon­tra­hen­ta­mi to dla nas priorytet.

Za przy­zna­nie cer­ty­fi­ka­tów „Zło­ty Płat­nik 2014” jest odpo­wie­dzial­ny Euler Her­mes, któ­ry od 11 lat pro­wa­dzi Pro­gram Ana­liz Należ­no­ści, plat­for­mę do wymia­ny infor­ma­cji na temat ter­mi­no­wo­ści regu­lo­wa­nia zobo­wią­zań płat­ni­czych. Sys­tem przy­zna­wa­nia nagro­dy bazu­je na wskaź­ni­ku Moral­no­ści Płat­ni­czej (PMI – Pay­ment Mora­li­ty Index). Dzię­ki nie­mu oce­nia­na jest rze­tel­ność oraz ter­mi­no­wość płat­ni­cza. Wyróż­nie­nie sta­no­wi gwa­rant dla poten­cjal­nych kon­tra­hen­tów lau­re­atów, świad­cząc o bez­pie­czeń­stwie i rze­tel­no­ści na polu finan­so­wych rozliczeń.

Data publikacji: 18 sierpnia 2015

h