Aktualności

Budowlana Firma Roku 2017

Izo­han nagro­dzo­ny tytu­łem Budow­la­nej Fir­my Roku maga­zy­nu Buil­der!

Po raz kolej­ny nasza fir­ma zosta­ła doce­nio­na i nagro­dzo­na pre­sti­żo­wym tytu­łem  Budow­la­nej Fir­my Roku, zaś Pre­zes Zarzą­du, Paweł Ziem­biń­ski, uho­no­ro­wa­ny został tytu­łem Oso­bo­wo­ści Bran­ży.

Kapi­tu­ła kon­kur­so­wa doce­ni­ła fakt, że w obli­czu licz­nych wyma­gań, któ­rym spro­stać musiał rynek budow­la­ny w minio­nym roku, nasza fir­ma nie tyl­ko utrzy­ma­ła nie­zwy­kle wyso­ki poziom usług i zarzą­dza­nia, ale tak­że powięk­szy­ła swój udział w run­ku poprzez prze­ję­cie mar­ki Izo­lex.

Uro­czy­sta Gala wrę­cze­nia nagród odby­ła się 23 stycz­nia w war­szaw­skim Mul­ti­ki­nie Zło­te Tara­sy. Uczest­ni­czy­ło w niej ponad 300 osób, przed­sta­wi­cie­li biz­ne­su oraz śro­do­wisk nauko­wych zwią­za­nych z budow­nic­twem.

Lau­re­ata­mi nagro­dy Budow­la­nej Fir­my Roku zosta­ją fir­my wyróż­nia­ją­ce się na ryn­ku sta­bil­no­ścią, roz­trop­nym zarzą­dza­niem i sku­tecz­ną stra­te­gią dzia­ła­nia.

Data publikacji: 25 stycznia 2018

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.