Aktualności

Nexler BITFLEX – nowa generacja hydroizolacji!

Takiej tech­no­lo­gii dotąd w Pol­sce nie było!

Nexler BITFLEX to cał­ko­wi­cie nowa linia pro­duk­tów, któ­ra cha­rak­te­ry­zu­je się uni­kal­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi izo­la­cyj­ny­mi. Jest to moż­li­we dzię­ki wdro­że­niu nie­do­stęp­nej dotąd w Pol­sce tech­no­lo­gii pro­duk­cji mas bitu­micz­nych opar­tych na emul­sji drob­no­czą­stecz­ko­wej.

– Sta­li­śmy się pierw­szym w Pol­sce i dru­gim w Euro­pie pro­du­cen­tem wyro­bów bitu­micz­nych opar­tych na tej szcze­gól­nej tech­no­lo­gii. Roz­po­czę­li­śmy pro­ces prze­cho­dze­nia na zupeł­nie nowy, zde­cy­do­wa­nie wyż­szy poziom w zakre­sie jako­ści wyro­bów. To wła­ści­wie cał­kiem nowa tech­no­lo­gicz­na liga – mówi pre­zes zarzą­du Izo­ha­nu Witold Szczu­koc­ki.

Masy, któ­re robią róż­ni­cę

Peł­na gama nowych pro­duk­tów dostęp­nych pod mar­ką Nexler to:
BITFLEX PRIMER – szyb­ko­sch­ną­cy grunt bitu­micz­no-anio­no­wy
BITFLEX EMULSJA ANIONOWAbitu­micz­no-latek­so­wa emul­sja anio­no­wa
BITFLEX 1K - jed­no­skład­ni­ko­wa masa hydro­izo­la­cyj­na gru­bo­war­stwo­wa (KMB), mody­fi­ko­wa­na poli­me­ra­mi
BITFLEX 1KP
– jed­no­skład­ni­ko­wa masa hydro­izo­la­cyj­na gru­bo­war­stwo­wa (KMB), mody­fi­ko­wa­na poli­me­ra­mi, z wypeł­nie­niem poli­sty­re­no­wym
BITFLEX 2K – dwu­skład­ni­ko­wa masa hydro­izo­la­cyj­na gru­bo­war­stwo­wa (KMB), mody­fi­ko­wa­na poli­me­ra­mi
BITFLEX 2KP - dwu­skład­ni­ko­wa masa hydro­izo­la­cyj­na gru­bo­war­stwo­wa (KMB), mody­fi­ko­wa­na poli­me­ra­mi, z wypeł­nie­niem poli­sty­re­no­wym
BITFLEX Quick Spray – bitu­micz­no-latek­so­wa emul­sja do sto­so­wa­nia z koagu­lan­tem

Nasze nowe pro­duk­ty posia­da­ją zwięk­szo­ną wodosz­czel­ność, ela­stycz­ność i trwa­łość. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że fakt przy­spie­sze­nia cza­su wią­za­nia wyro­bów dwu­skład­ni­ko­wych. Pozwo­li to na istot­ne skró­ce­nie cza­su dzie­lą­ce­go apli­ka­cję kolej­nych warstw. Przy­spie­sze­nie wią­za­nia ozna­cza tak­że zwięk­sze­nie odpor­no­ści pro­duk­tu na wystą­pie­nie nie­ko­rzyst­nych warun­ków atmos­fe­rycz­nych po apli­ka­cji – niskie tem­pe­ra­tu­ry, wyso­ką wil­got­ność czy opa­dy desz­czu.

Bazą naszych pro­duk­tów jest inno­wa­cyj­na emul­sja drob­no­czą­stecz­ko­wa o uni­kal­nych wła­ści­wo­ściach.
– Mniej­szy roz­miar czą­stek to o wie­le więk­sza sta­bil­ność emul­sji, lep­sza pene­tra­cja asfal­tu w głąb pod­ło­ża, a tak­że wyż­sza przy­czep­ność wyko­na­nej powło­ki do pod­ło­ży. W zna­czą­cy spo­sób polep­sza­ją się rów­nież wła­ści­wo­ści hydro­izo­la­cyj­ne wyro­bów –
tłu­ma­czy dr inż. Dawid Dęb­ski, dyrek­tor ds. badań i roz­wo­ju w Izo­ha­nie.

Nowe pro­duk­ty, inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia

Abso­lut­ną nowo­ścią w naszej ofer­cie jest Nexler BITFLEX Quick Spray – mody­fi­ko­wa­na emul­sja asfal­to­wa do nakła­da­nia natry­sko­we­go, z zasto­so­wa­niem agre­ga­tu dwu­dy­szo­we­go. Roz­wią­za­nie to gwa­ran­tu­je uzy­ska­nie izo­la­cji odpor­nej na deszcz natych­miast po apli­ka­cji, co jest abso­lut­ną rewo­lu­cją w świe­cie bitu­micz­nych mate­ria­łach bez­spo­ino­wych. Wyso­ki poziom mody­fi­ka­cji wyro­bu poli­me­ra­mi zapew­nia nie­spo­ty­ka­ną pośród innych dostęp­nych na ryn­ku wyro­bów ela­stycz­ność, z wydłu­że­niem do 1000%.

Data publikacji: 15 czerwca 2020

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.