Aktualności

Nowość w asortymencie – IZOLPLAN membrana SP

Kolej­na nowość w naszym asor­ty­men­cie!

Pre­zen­tu­je­my naj­now­szy pro­dukt w ofer­cie IZOHAN – IZOLPLAN mem­bra­na SP to samo­przy­lep­na, nie­zwy­kle łatwa w mon­ta­żu papa.

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klien­tów, opra­co­wa­li­śmy łatwy w mon­ta­żu i nie­zwy­kle sku­tecz­ny pro­dukt zapew­nia­ją­cy izo­la­cję prze­ciw­wod­ną pod­ziem­nych czę­ści budow­li już w jed­nej war­stwie.

Samo­przy­lep­ną IZOLPLAN mem­bra­nę SP moż­na tak­że sto­so­wać do izo­la­cji pozio­mej bal­ko­nów i tara­sów oraz izo­la­cji posa­dzek w pomiesz­cze­niach piw­nicz­nych i halach maga­zy­no­wych.

Papa cha­rak­te­ry­zu­je się dużą przy­czep­no­ścią począt­ko­wą, a sze­ro­kie zasto­so­wa­nie IZOLPLAN mem­bra­na SP zawdzię­cza swo­jej nie­zwy­kłej ela­stycz­no­ści.

IZOLPLAN mem­bra­na SP to łatwy w mon­ta­żu pro­dukt, gwa­ran­tu­ją­cy nawet 50-let­nie zabez­pie­cze­nie.

Data publikacji: 15 stycznia 2018

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.