Aktualności

Szkolenie 19.03.2020 zostaje odwołane!

Sza­now­ni Pań­stwo,
mając na wzglę­dzie przede wszyst­kim bez­pie­czeń­stwo, w obli­czu wyda­rzeń zwią­za­nych z 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 pod­ję­li­śmy decy­zję o odwo­ła­niu szko­le­nia 19 mar­ca 2020. Za nie­do­god­no­ści naj­moc­niej prze­pra­sza­my. 

Data publikacji: 10 marca 2020

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.