Aktualności

2 x więcej punktów w Programie Fachowiec!!!

Uwa­ga Pro­mo­cja!

Wyślij do nas Punk­ty Fachow­ca z IZOHAN WM, a pomno­ży­my ich war­tość 2‑krotnie! 

War­tość Punk­tów Fachow­ca z IZOHAN WM prze­sła­nych w ter­mi­nie od 01.08.2019 do 31.09.2019 zosta­nie podwo­jo­na!
W Pro­mo­cji mogą brać udział oso­by będą­ce zare­je­stro­wa­ny­mi uczest­ni­ka­mi pro­gra­mu lojal­no­ścio­we­go „Pro­gram Facho­wiec”. 
Pro­mo­cją obję­te są nastę­pu­ją­ce pro­duk­ty: IZOHAN WM 10 kg o war­to­ści: 7 punk­tów oraz IZOHAN WM 20 kg o war­to­ści: 14 punk­tów.

Wię­cej infor­ma­cji o Pro­gra­mie Facho­wiec znaj­dziesz na www.programfachowiec.pl

 

Data publikacji: 31 lipca 2019

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.