Aktualności

Nowość! Produkty IZOHAN DYSPERBIT premium

IZOHAN DYSPERBIT pre­mium! Pro­fe­sjo­nal­ne pro­duk­ty nie tyl­ko dla Pro­fe­sjo­na­li­stów.

Fir­ma IZOHAN, lider na ryn­ku mate­ria­łów do hydro­izo­la­cji, wpro­wa­dza do swo­jej ofer­ty trzy nowe pro­duk­ty uła­twia­ją­ce i przy­śpie­sza­ją­ce pro­wa­dze­nie prac:

- IZOHAN DYSPERBIT pre­mium DACH

- IZOHAN DYSPERBIT pre­mium FUNDAMENT

- IZOHAN DYSPERBIT pre­mium GRUNT

Wyro­by te cechu­ją się bar­dzo dobry­mi para­me­tra­mi tech­nicz­ny­mi, a dzię­ki dosto­so­wa­niu ich do kon­kret­nych obsza­rów zasto­so­wań są łatwe i szyb­kie w apli­ka­cji nawet dla osób nie mają­cych wpra­wy w pra­cach izo­la­cyj­nych.

IZOHAN DYSPERBIT pre­mium DACH

Pro­dukt dedy­ko­wa­ny do wyko­ny­wa­nia bez­spo­ino­wych izo­la­cji oraz reno­wa­cji dachów.

Jego kon­sy­sten­cja uła­twia wta­pia­nie tka­ni­ny poli­pro­py­le­no­wej oraz apli­ka­cję za pomo­cą szczot­ki dekar­skiej, co wpły­wa na czas oraz wygo­dę pro­wa­dzo­nych prac. Wyso­ka zawar­tość ela­sto­me­ru SBS, a tak­że pod­wyż­szo­ne para­me­try przy­czep­no­ści pozwa­la­ją na uzy­ska­nie wytrzy­ma­łej i sku­tecz­nej na lata izo­la­cji.
IZOHAN DYSPERBIT pre­mium DACH dosko­na­le spraw­dzi się w sytu­acji, w któ­rej nie będzie moż­li­wo­ści wyko­na­nia izo­la­cji przy uży­ciu otwar­te­go ognia, czy­li tam gdzie nie będzie moż­na sko­rzy­stać z pap zgrze­wal­nych.
Pro­dukt nie zawie­ra roz­pusz­czal­ni­ków dzię­ki cze­mu jest nie­pal­ny oraz bez­piecz­ny w kon­tak­cie ze sty­ro­pia­nem. 

IZOHAN DYSPERBIT pre­mium FUNDAMENT

To ide­al­ny pro­dukt do izo­la­cji typu śred­nie­go, czy­li naj­czę­ściej pole­ca­ne­go typu hydro­izo­la­cji w Pol­sce. Pod­czas sto­so­wa­nia IZOHAN DYSPERBIT pre­mium FUNDAMENT ogra­ni­cza się ilość wyma­ga­nych ope­ra­cji robo­czych, a sam pro­dukt w porów­na­niu z pod­sta­wo­wy­mi wyro­ba­mi typu dys­per­bit schnie szyb­ciej nawet o 40%.

Bez wąt­pie­nia dużą zale­tą IZOHAN DYSPERBIT pre­mium FUNDAMENT jest moż­li­wość kle­je­nia płyt ocie­pla­ją­cych EPS i XPS oraz wyko­ny­wa­nia izo­la­cji posa­dzek w piw­ni­cach i gara­żach.

Kon­sy­sten­cja wyro­bu dopa­so­wa­na jest do apli­ka­cji za pomo­cą pacy i zapo­bie­ga spły­wa­niu pro­duk­tu.  

IZOHAN DYSPERBIT pre­mium GRUNT

To szyb­ko­sch­ną­cy grunt (schnie nawet w 20 minut!) do pod­ło­ży mine­ral­nych, drew­nia­nych, bitu­micz­nych oraz meta­lo­wych. Dosko­na­le spraw­dza się rów­nież na pod­ło­żach o zmniej­szo­nej nasią­kli­wo­ści takich jak beto­ny wodosz­czel­ne.
IZOHAN DYSPERBIT pre­mium GRUNT sto­su­je się na suche i wil­got­ne pod­ło­ża pod wła­ści­wą izo­la­cję z mas wodo­roz­cień­czal­nych i roz­pusz­czal­ni­ko­wych oraz pod papy zgrze­wal­ne i samo­przy­lep­ne.

Jego dużym atu­tem jest wydaj­ność, jed­nym opa­ko­wa­niem moż­na zagrun­to­wać do 120 m2 powierzch­ni.

Data publikacji: 29 marca 2019

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.