fbpx

Polityka prywatności Nexler Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

 

Niniej­szy doku­ment wyja­śnia na jakich zasa­dach, w jakich celach, w jakim zakre­sie oraz przez jaki okres cza­su prze­twa­rza­my dostar­cza­ne nam lub gro­ma­dzo­ne samo­dziel­nie przez nas dane doty­czą­ce osób fizycz­nych. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści zawie­ra tak­że infor­ma­cje na temat tego jakie pra­wa przy­słu­gu­ją oso­bom, któ­rych dane prze­twa­rza­my oraz jak moż­na się z nami skon­tak­to­wać w celu reali­za­cji tych praw.

Ile­kroć w Poli­ty­ce uży­wa­my poję­cia dane oso­bo­we, rozu­mie­my przez to wszel­kie infor­ma­cje iden­ty­fi­ku­ją­ce lub umoż­li­wia­ją­ce iden­ty­fi­ka­cję oso­by fizycz­nej, takie jak imię, nazwi­sko, adres e‑mail, nr tele­fo­nu, adres zamiesz­ka­nia itp. Nato­miast poprzez prze­twa­rza­nie danych rozu­mie­my wszel­kie ope­ra­cje wyko­ny­wa­ne na danych oso­bo­wych jak np. zbie­ra­nie, utrwa­la­nie, prze­cho­wy­wa­nie, mody­fi­ko­wa­nie, prze­glą­da­nie, ujaw­nia­nie, usuwanie.

Niniej­szą Poli­ty­kę pry­wat­no­ści przy­go­to­wa­li­śmy w opar­ciu o Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) nr 2016/​679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r., str. 1–88) (dalej: Roz­po­rzą­dze­nie 2016/​679).

Korzy­sta­jąc z naszych pro­duk­tów lub usług, a tak­że stron inter­ne­to­wych, wyra­żasz zgo­dę na prze­twa­rza­nie Two­ich danych zgod­nie z Poli­ty­ka prywatności.

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści jest okre­so­wo aktu­ali­zo­wa­na i pod­le­ga okre­so­we­mu prze­glą­do­wi. Wszel­kie archi­wal­ne wer­sje Poli­ty­ki pry­wat­no­ści dostęp­ne są na stro­nie www.nexler.com.

 

Kto jest admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych osobowych?

 

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych jest Nexler Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Gdy­ni (KRS 0000063616)

 

W jaki spo­sób możesz się z nami skon­tak­to­wać w spra­wach doty­czą­cych prze­twa­rza­nia danych osobowych?

 

Wszel­kie pyta­nia oraz wnio­ski doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych moż­na kie­ro­wać do wyzna­czo­ne­go przez nas Inspek­to­ra Ochro­ny Danych:

IOD – Paweł Dudek

adres: 81–537 Gdy­nia, ul. Łużyc­ka 6

e‑mail: ODO: iod@nexler.com

tele­fon 58 781 45 85

 

Kie­dy prze­twa­rza­my Two­je dane osobowe?

 

Two­je dane oso­bo­we prze­twa­rza­my w szcze­gól­no­ści w związ­ku z korzy­sta­niem przez Cie­bie z ofe­ro­wa­nych przez nas usług.

Two­je dane prze­twa­rza­my tak­że w związ­ku z kie­ro­wa­ną do nas przez Cie­bie  w róż­nych spra­wach kore­spon­den­cją, w tym spo­sób tra­dy­cyj­ny, tele­fo­nicz­nie, elek­tro­nicz­nie lub z wyko­rzy­sta­niem for­mu­la­rzy kon­tak­to­wych dostęp­nych w naszym ser­wi­sie internetowym.

Two­je dane oso­bo­we może­my rów­nież prze­twa­rzać do kie­ro­wa­nia komu­ni­ka­tów o cha­rak­te­rze mar­ke­tin­go­wym, jeże­li pozwa­la­ją nam na to obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa, jest to naszym praw­nie uspra­wie­dli­wio­nym inte­re­sem jako admi­ni­stra­to­ra Two­ich danych oso­bo­wych lub wyra­zi­łeś nam na to zgodę.

Two­je dane prze­twa­rza­my tak­że w związ­ku z nało­żo­ny­mi na nas obo­wiąz­ka­mi okre­ślo­ny­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi prawa.

 

W jaki spo­sób gro­ma­dzi­my Two­je dane osobowe?

 

Two­je dane gro­ma­dzi­my w nastę­pu­ją­cy sposób:

  1. Gdy swo­je dane poda­jesz nam oso­bi­ście np. pod­czas wypeł­nia­nia for­mu­la­rzy w naszych pla­ców­kach, na naszych stro­nach inter­ne­to­wych lub sys­te­mach infor­ma­tycz­nych, przez media spo­łecz­no­ścio­we, pocz­tą elek­tro­nicz­ną, pocz­tą tra­dy­cyj­ną, przez tele­fon lub w inny sposób;

  2. Auto­ma­tycz­nie, gdy korzy­stasz z naszych stron inter­ne­to­wych lub roz­wią­zań dostęp­nych w sys­te­mach infor­ma­tycz­nych (np. gro­ma­dzi­my Two­je dane z wyko­rzy­sta­niem pli­ków cookies lub innych dostęp­nych narzę­dzi umoż­li­wia­ją­cych nam pro­fi­lo­wa­nie Two­ich potrzeb);

  3. Gdy otrzy­mu­je­my je od pod­mio­tów trze­cich np. pod­mio­tów z któ­ry­mi współpracujemy.

 

Czy jesteś zobo­wią­za­ny poda­wać nam swo­je dane osobowe?

 

Two­je dane poda­jesz nam dobro­wol­nie. Nie­mniej jed­nak w nie­któ­rych sytu­acjach poda­nie danych jest nie­zbęd­ne np. do zawar­cia umo­wy z nami lub wła­ści­we­go świad­cze­nia przez nas usług na Two­ją rzecz. Cza­sa­mi jed­nak poda­nie danych jest obo­wiąz­kiem wyni­ka­ją­cym z obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa.

 

W jakim celu prze­twa­rza­my Two­je dane osobowe?

 

Two­je dane prze­twa­rza­my w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych celach:

  1. Zawar­cia i wyko­na­nia umowy,
  2. Roz­pa­trze­nia Two­je­go pyta­nia lub zgło­szo­nej przez Cie­bie  spra­wy (np. wnio­sku o reali­za­cję przy­słu­gu­ją­cych Ci praw do ochro­ny danych oso­bo­wych, skar­gi, rekla­ma­cji itp.);
  3. Do pod­ję­cia dzia­łań na Two­je żąda­nie przed zawar­ciem umo­wy np. w celu roz­pa­trze­nia Two­je­go wnio­sku, w któ­rym wyra­zi­łeś chęć nawią­za­nia współ­pra­cy z nami lub gdy dopy­tu­jesz o szcze­gó­ły naszej ofer­ty, któ­rą się interesujesz,
  4. Do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na admi­ni­stra­to­rze danych np. obo­wiąz­ku prze­cho­wy­wa­nia okre­ślo­nych prze­pi­sa­mi pra­wa danych przez okre­ślo­ny czas (np. doku­men­ta­cja z zakre­su rachun­ko­wo­ści), zebra­nia infor­ma­cji w celu doko­na­nia iden­ty­fi­ka­cji lub wery­fi­ka­cji oso­by fizycz­nej, prze­ka­za­nia danych upraw­nio­nym orga­nom lub pod­mio­tom (np. poli­cja, pro­ku­ra­tor itp.),
  5. Do celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez admi­ni­stra­to­ra danych lub przez stro­nę trze­cią np. usta­le­nia, docho­dze­nia oraz obro­ny przez nas ewen­tu­al­nych rosz­czeń z tytu­łu pro­wa­dzo­nej przez nas dzia­łal­no­ści, mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go wła­snych pro­duk­tów lub usług, moni­to­ro­wa­nia aktyw­no­ści lub pro­fi­lo­wa­nia potrzeb użyt­kow­ni­ków w ser­wi­sach internetowych.

 

 

Jakie są pod­sta­wy praw­ne legal­ne­go prze­twa­rza­nia przez nas Two­ich danych osobowych?

 

Pod­sta­wa­mi praw­ny­mi prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez nas jest:

  1. Wyra­żo­na przez Cie­bie zgoda;
  2. Nie­zbęd­ność prze­twa­rza­nia do zawar­cia i wyko­na­nia umowy;
  3. Nie­zbęd­ność prze­twa­rza­nia do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na administratorze;
  4. Nie­zbęd­ność do wyko­na­nia zada­nia reali­zo­wa­ne­go w inte­re­sie publicznym;
  5. Nie­zbęd­ność prze­twa­rza­nia do celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez admi­ni­stra­to­ra lub przez stro­nę trzecią.

 

 

Czy Two­je dane udo­stęp­nia­my innym podmiotom?

 

Co do zasa­dy, nie udo­stęp­nia­my Two­ich danych oso­bo­wych oso­bom trze­cim, chy­ba że:

  1. Wyra­zisz nam na to sto­sow­ną zgodę;
  2. Udo­stęp­nie­nie Two­ich danych przez nas jest ele­men­tem reali­zo­wa­nej przez nas usłu­gi na Two­ją rzecz;
  3. Prze­pi­sy obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa nakła­da­ją na nas obo­wią­zek udo­stęp­nie­nia Two­ich danych np. orga­nom ści­ga­nia w związ­ku z pro­wa­dzo­ny­mi przez nie postępowaniami;
  4. Przy wyko­ny­wa­niu zadań zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem Two­ich danych posił­ku­je­my się pod­wy­ko­naw­ca­mi, któ­rym powie­rza­my Two­je dane do prze­twa­rza­nia celem pomo­cy nam w reali­za­cji takie­go zada­nia np. przy prze­cho­wy­wa­niu lub nisz­cze­niu danych, przy zapew­nia­niu pomo­cy tech­nicz­nej naszym urzą­dze­niom itd.
  5. Two­je dane oso­bo­we, jeże­li bez­po­śred­nio uczest­ni­czysz w pro­ce­sie sprze­da­ży (np. jesteś oso­bą upo­waż­nio­ną do odbio­ru dostaw) lub/​i w przy­pad­ku wyra­że­nia zgo­dy w sys­te­mie infor­ma­tycz­nym, udo­stęp­nio­nym przez przed­sta­wi­cie­la han­dlo­we­go NEXLER są prze­ka­zy­wa­ne do: Sri Lan­ki tj. do pań­stwa trze­cie­go, w któ­rym, zapew­nia­my odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nia Two­ich danych oso­bo­wych za pomo­cą stan­dar­do­wych klau­zul ochro­ny danych zatwier­dzo­nych przez Komi­sję Euro­pej­ską. Odbior­cą Two­ich danych w wyżej wymie­nio­nym pań­stwie trze­cim jest fir­ma IFS SRI LANKA LTD, 501 Gal­le Road; Colom­bo 06, Sri Lan­ka, któ­rej nasz pod­miot prze­twa­rza­ją­cy (Indu­strial and Finan­cial Sys­tems Cen­tral and Eastern Euro­pe Sp. z o.o.) powie­rza prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, ponie­waż fir­ma w pań­stwie trze­cim świad­czy usłu­gi ser­wi­so­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go słu­żą­ce­go do reje­stra­cji sprze­da­ży. W każ­dej chwi­li przy­słu­gu­je Ci pra­wo do uzy­ska­nia kopii swo­ich danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych do pań­stwa trzeciego.

 

Powie­rza­jąc Two­je dane do prze­twa­rza­nia naszym pod­wy­ko­naw­com, robi­my to zawsze w okre­ślo­nym celu i dba­my aby nasi pod­wy­ko­naw­cy speł­nia­li warun­ki ochro­ny danych oso­bo­wych okre­ślo­ne obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi prawa.

Danych oso­bo­wych nie prze­ka­zu­je­my do orga­ni­za­cji międzynarodowych.

 

Czy w mojej spra­wie decy­zje podej­mo­wa­ne są w spo­sób zautomatyzowany?

 

Nie prze­twa­rza­my danych oso­bo­wych w opar­ciu o pro­ce­sy zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decyzji.

 

Jakie pra­wa mi przy­słu­gu­ją jako pod­mio­to­wi danych osobowych?

 

Przy­słu­gu­ją Ci nastę­pu­ją­ce prawa:

  1. Pra­wo do bycia infor­mo­wa­nym o tym kto, w jakich celach, jakie­go rodza­ju Two­je dane oso­bo­we prze­twa­rza, komu Two­je dane są udo­stęp­nia­ne, przez jaki okres dane są prze­twa­rza­ne, pra­wach jakie Tobie przy­słu­gu­ją jako pod­mio­to­wi danych oso­bo­wych, jakie jest źró­dło danych (jeże­li dane nie pocho­dzą bez­po­śred­nio od Cie­bie), czy dane pod­le­ga­ją pro­ce­som podej­mo­wa­nia zauto­ma­ty­zo­wa­nych decy­zji oraz czy są prze­ka­zy­wa­ne do państw trze­cich lub orga­ni­za­cji międzynarodowych;
  2. Pra­wo do dostę­pu do Two­ich danych osobowych;
  3. Pra­wo do spro­sto­wa­nia danych;
  4. Pra­wo do usu­wa­nia danych (tzw. pra­wo do bycia zapomnianym);
  5. Pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych;
  6. Pra­wo do bycia poin­for­mo­wa­nym o spro­sto­wa­niu lub usu­nię­ciu Two­ich danych;
  7. Pra­wo do prze­no­sze­nia danych (pra­wo do otrzy­ma­nia swo­ich danych oso­bo­wych w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym, nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go formacie);
  8. Pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych na pod­sta­wie praw­nie uspra­wie­dli­wio­ne­go inte­re­su admi­ni­stra­to­ra lub wyko­na­nia zada­nia reali­zo­wa­ne­go w inte­re­sie publicznym;
  9. Pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go w zakre­sie ochro­ny danych osobowych.

 

 

Czy korzy­sta­cie z pli­ków cookies?

 

Pli­ki cookies to małe pli­ki tek­sto­we, insta­lo­wa­ne na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka, prze­glą­da­ją­ce­go ser­wis inter­ne­to­wy. Zawie­ra­ją zazwy­czaj uni­kal­ny numer, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu oraz nazwę dome­ny ser­wi­su inter­ne­to­we­go, z któ­re­go pochodzą.

Poprzez domyśl­ne usta­wie­nia swo­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej wyra­żasz  zgo­dę na insta­lo­wa­nie na Two­ich urzą­dze­niach pli­ków cookies. Zgo­dę na insta­lo­wa­nie pli­ków cookies możesz cof­nąć w każ­dym cza­sie poprzez zmia­nę usta­wień w swo­jej przeglądarce.

 

Do cze­go wyko­rzy­stu­je­cie pli­ki cookies?

 

Pli­ki cookies wyko­rzy­stu­je­my przede wszyst­kim w celu wyświe­tla­nia tre­ści oraz popra­wy jako­ści naszych usług (tzw. cookies ser­wi­so­we). Na ich pod­sta­wie pro­wa­dzi­my bada­nia ana­li­tycz­ne i sta­ty­stycz­ne ruchu w naszym ser­wi­sie internetowym.

 

Jakie pli­ki cookies wykorzystujemy?

 

W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków cookies: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użytkownika.

W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są nastę­pu­ją­ce rodza­je pli­ków cookies:

 1. nie­zbęd­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wi­su, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Serwisu;
 2. pli­ki cookies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Serwisu;
 3.  „wydaj­no­ścio­we” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Serwisu;
 4.  „funk­cjo­nal­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez Użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su Użyt­kow­ni­ka, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzi Użyt­kow­nik, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej itp.;

 

Okres prze­twa­rza­nia danych

 

Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są przez okres:

  1. Obo­wią­zy­wa­nia łączą­cych nas z Tobą umów;
  2. Roz­pa­try­wa­nia przez nas zgła­sza­nych przez Cie­bie wnio­sków, pytań, skarg lub reklamacji;
  3. Prze­twa­rza­nia Two­ich danych na pod­sta­wie udzie­lo­nej nam zgo­dy do cza­su jej cofnięcia.

 

Okres prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych może zostać każ­do­ra­zo­wo prze­dłu­żo­ny o okres przedaw­nie­nia rosz­czeń, jeże­li prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych będzie nie­zbęd­ne dla docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obro­ny przed taki­mi rosz­cze­nia­mi. Po tym okre­sie dane będą prze­twa­rza­ne jedy­nie w zakre­sie i przez czas wyma­ga­ny prze­pi­sa­mi prawa.

 

h