Aktualności

IZOHAN Liderem Jakości 2018!

IZOHAN Lide­rem Jako­ści 2018!

Fir­ma Izo­han zosta­ła nagro­dzo­na Zło­tym Godłem Kon­su­menc­ki Lider Jako­ści 2018 w kate­go­rii Gon­ty Bitu­micz­ne. Nasze pro­duk­ty zosta­ły wyróż­nio­ne za dosko­na­łą jakość, cie­ka­wą kolo­ry­sty­kę, przy­stęp­ne ceny, a tak­że łatwość mon­ta­żu.

Kon­su­menc­ki Lider Jako­ści 2018 to ogól­no­pol­ski pro­gram kon­su­menc­ki pro­wa­dzo­ny przez Redak­cję Stre­fy Gospo­dar­ki, dodat­ku dys­try­bu­owa­ne­go wraz z Dzien­ni­kiem Gaze­tą Praw­ną. Celem Celem pro­jek­tu jest wyse­lek­cjo­no­wa­nie naj­lep­szych marek i firm, dostęp­nych na pol­skim ryn­ku. Co szcze­gól­nie istot­ne, o wybo­rze lide­rów decy­du­ją aktyw­ni kon­su­men­ci, czy­li oso­by na co dzień korzy­sta­ją­ce z ofe­ro­wa­nych przez fir­my pro­duk­tów i usług.

Przy­po­mnij­my, że w naszej ofer­cie znaj­du­ją się gon­ty o roz­ma­itych kształ­tach i kolo­rach. Dzię­ki swo­jej trwa­ło­ści i uni­wer­sal­no­ści sta­no­wią dosko­na­łą odpo­wiedź na potrze­by Klien­tów.

Dzię­ku­je­my za wyróż­nie­nie!

Data publikacji: 3 stycznia 2019

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.