Aktualności

Nowość w asortymencie – IZOHAN izo-dekor

Nowość w asor­ty­men­cie IZOHAN!

Pre­zen­tu­je­my naj­now­szy pro­dukt w naszej ofer­cie. IZOHAN izo-dekor zabez­pie­cza i popra­wia este­ty­kę pokryć dacho­wych oraz ele­men­tów wokół domu.

Powło­ka ochron­no-deko­ra­cyj­na IZOHAN izo-dekor prze­zna­czo­na jest do zabez­pie­cza­nia: gon­tów bitu­micz­nych, dachó­wek cera­micz­nych, eter­ni­tu, pap, bla­chy ocyn­ko­wa­nej, bla­cho­da­chó­wek, smo­ły oraz przed­mio­tów i kon­struk­cji z beto­nu, drew­na czy gazo­nu.

Wła­ści­wo­ści pro­duk­tu pozwa­la­ją na szyb­ką, łatwą i eko­lo­gicz­ną reno­wa­cję róż­ne­go rodza­ju pokryć dacho­wych i innych powierzch­ni zewnętrz­nych, np. ogro­dzeń, per­go­li, pod­mu­ró­wek, fur­tek, ławek, komi­nów, ozdob­nych deta­li fon­tann i oczek wod­nych, donic (tak­że gazo­no­wych), muro­wa­nych gril­li.

Powło­ka two­rzo­na przez IZOHAN izo-dekor jest odpor­na zarów­no na czyn­ni­ki natu­ral­ne, jak i mecha­nicz­ne. Bar­dzo dobre wła­ści­wo­ści kry­ją­ce zapew­nia­ją trwa­łe zabez­pie­cze­nie, a czte­ry warian­ty kolo­ry­stycz­ne (czer­wo­ny, zie­lo­ny, brą­zo­wy, czar­ny) gwa­ran­tu­ją wyso­ką este­ty­kę wykoń­cze­nia.

Dzię­ki IZOHAN izo-dekor moż­li­wa jest reno­wa­cja i ujed­no­li­ce­nie kolo­ry­stycz­ne ele­men­tów zewnętrz­nych pose­sji.

Sku­tecz­ność ochro­ny, łatwość sto­so­wa­nia i uni­wer­sal­ność spra­wia, że IZOHAN izo-dekor jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla każ­de­go, kto pra­gnie we wła­snym zakre­sie zabez­pie­czyć i odświe­żyć wygląd swo­je­go oto­cze­nia.

Data publikacji: 15 maja 2018

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.