fbpx

Aktualności

Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki

Gdy­nia, dn. 16.06.2023

 

Zawia­do­mie­nie o zmia­nie nazwy spółki

Niniej­szym infor­mu­je­my, iż zmia­nie ule­ga nazwa naszej spół­ki z dotych­cza­so­we­go brzmienia:

Izo­han spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością

na nowe brzmienie:

NEXLER spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością

Spo­dzie­wa­ny ter­min doko­na­nia zmia­ny to 30.06.2023. O dokład­nej dacie poin­for­mu­je­my mailowo.

Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że zmia­na doty­czy wyłącz­nie nazwy nasze­go przed­się­bior­stwa. Dodat­ko­wo zosta­ną rów­nież wpro­wa­dzo­ne nowe adre­sy pocz­ty elek­tro­nicz­nej @nexler.com, któ­re zastą­pią dotych­czas sto­so­wa­ne adre­sy @izohan.eu oraz nastą­pi aktu­ali­za­cja kodu pocz­to­we­go. Pozo­sta­łe dane naszej spół­ki, w tym NIP, KRS, REGON, nume­ry kont ban­ko­wych, nume­ry tele­fo­nów, adres sie­dzi­by pozo­sta­ją bez zmian.

Zmia­na nazwy spół­ki jest kolej­nym eta­pem pro­ce­su rebran­din­gu, któ­ry pro­wa­dzi­my kon­se­kwent­nie już od 2020 roku. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że zaist­nie­nie jed­nej mar­ki w miej­sce kil­ku dotych­czas funk­cjo­nu­ją­cych, znacz­nie popra­wi roz­po­zna­wal­ność i upo­rząd­ku­je dzia­ła­nia komu­ni­ka­cyj­ne. Umoż­li­wi też spraw­niej­sze i efek­tyw­niej­sze budo­wa­nie pozy­cji mar­ki wobec Pań­stwa klien­tów, a tak­że wobec wyko­naw­ców i inwestorów.

Pra­gnie­my nad­mie­nić, że zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, zmia­na nazwy spół­ki nie wywo­łu­je skut­ku w posta­ci zmia­ny pod­mio­tu, któ­ry był i nadal pozo­sta­je stro­ną zawar­tych umów. Zmia­na nazwy nie powo­du­je rów­nież żad­nych mody­fi­ka­cji w zakre­sie zacią­gnię­tych przez naszą spół­kę zobo­wią­zań, czy też wza­jem­nych praw i obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z zawar­tych kon­trak­tów oraz nie wyma­ga ich aneksowania.

Poni­żej poda­je­my aktu­al­ne dane naszej spół­ki i pro­si­my o uwzględ­nie­nie zaist­nia­łej zmia­ny we wszyst­kich nowych doku­men­tach kie­ro­wa­nych do nas. O dokład­nej dacie poin­for­mu­je­my w osob­nej wia­do­mo­ści e‑mail.

 

Poni­żej aktu­al­ne dane spółki:

Nexler Sp. z o.o.
ul. Łużyc­ka 2
81–537 Gdynia
NIP: 586 20 73 821
REGON: 191528483
KRS: 0000063616

 

Z powa­ża­niem,

Pre­zes Zarządu

Witold Szczu­koc­ki

List: Zawia­do­mie­nie o zmia­nie nazwy spółki

Data publikacji: 22 czerwca 2023

h