Aktualności

Połączenie spółek Izohan i Izolex

Sza­now­ni Pań­stwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż w dniu 29 grud­nia 2017 r. nastą­pi­ło połą­cze­nie Izo­lex sp. z o.o. ze spół­ką Izo­han.

Pro­si­my o wysta­wia­nie wszel­kich doku­men­tów obcią­że­nio­wych począw­szy od dnia 30 grud­nia 2017 r. na Izo­han sp. z o.o. . Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że ewen­tu­al­ne doku­men­ty obcią­że­nio­we w miej­sce Izo­lex sp. z o.o. będzie wysta­wia­ła Izo­han sp. z o.o. .

Dane do fak­tu­ro­wa­nia od dnia 30 grud­nia 2017 r.:

IZOHAN” Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią

ul. Łużyc­ka 2, 81–963 Gdy­nia

Sąd Rejo­no­wy Gdańsk-Pół­noc w Gdań­sku

KRS: 0000063616, NIP: 5862073821

W razie jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści słu­ży­my wyja­śnie­nia­mi.

Data publikacji: 29 grudnia 2017

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.