Aktualności

Nowe kleje i uszczelniacze hybrydowe IZOHAN

Nowe kle­je i uszczel­nia­cze hybry­do­we IZOHAN!

Pro­duk­ty hybry­do­we mar­ki IZOHAN to świet­ne roz­wią­za­nie przy­sto­so­wa­ne do każ­dych warun­ków. Nasze kle­je i uszczel­nia­cze prze­zna­czo­ne są do sto­so­wa­nia zarów­no wewnątrz, jak i na zewnątrz budyn­ków, zapew­nia­ją trwa­łe uszczel­nie­nie i dużą siłę kle­je­nia. Wyka­zu­ją wyso­ką odpor­ność na che­mi­ka­lia, pro­mie­nio­wa­nie UV, a tak­że na nisz­czą­ce dzia­ła­nie opa­dów atmos­fe­rycz­nych oraz eks­tre­mal­nych wahań tem­pe­ra­tu­ry. Są nie­szko­dli­we dla śro­do­wi­ska, a ich apli­ka­cja jest szyb­ka i pro­sta. IZOHAN ela­stic, IZOHAN full-fix, IZOHAN fast&strongIZOHAN cie­kłe szkło sta­no­wią uni­wer­sal­ne roz­wią­za­nie dla każ­de­go użyt­kow­ni­ka!

Data publikacji: 28 marca 2019

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.