Aktualności

Prezentujemy nowe logo IZOHAN!

Sza­now­ni Pań­stwo,
Pra­gnie­my podzie­lić się z Wami waż­ną infor­ma­cją. Rok 2019 jest dla nas wyjąt­ko­wy nie tyl­ko z powo­du 30-lecia naszej dzia­łal­no­ści. Jeste­śmy w trak­cie pro­ce­su dużej zmia­ny wize­run­ko­wej, któ­rej klu­czo­wym punk­tem jest odświe­że­nie dotych­cza­so­we­go logo­ty­pu.

Już dziś, z wiel­ką przy­jem­no­ścią pre­zen­tu­je­my Pań­stwu nowy, odświe­żo­ny logo­typ IZOHAN. W trak­cie two­rze­nia nowe­go pro­jek­tu zale­ża­ło nam na tym, aby zacho­wać jego pro­sty i tech­nicz­ny cha­rak­ter. Chcie­li­śmy, aby nowe logo nawią­zy­wa­ło do naszej histo­rii, 30-let­nie­go doświad­cze­nia, z któ­re­go jeste­śmy wyjąt­ko­wo dum­ni, ale jed­no­cze­śnie koja­rzy­ło się z nowo­cze­snym podej­ściem do biz­ne­su, któ­re sto­su­je­my w codzien­nej pra­cy.
Odświe­że­nie logo­ty­pu jest natu­ral­nym efek­tem nasze­go cią­głe­go roz­wo­ju, kon­so­li­da­cji wszyst­kich marek nale­żą­cych do fir­my IZOHAN oraz zmian zacho­dzą­cych w jej funk­cjo­no­wa­niu na prze­strze­ni ostat­nich trzech dekad.
Nowy logo­typ stop­nio­wo będzie zastę­po­wał dotych­cza­so­wy znak na wszyst­kich pro­duk­tach, mate­ria­łach rekla­mo­wych, doku­men­tach fir­mo­wych oraz stro­nie inter­ne­to­wej. Wie­rzy­my, że ta zmia­na umoc­ni nasze rela­cje biz­ne­so­we oraz otwo­rzy przed nami nowe moż­li­wo­ści.

Data publikacji: 12 lutego 2019

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.