Aktualności

Wycofanie produktów IZOHAN z Programu Fachowiec

Sza­now­ni Pań­stwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my o wyco­fy­wa­niu pro­duk­tów IZOHAN z Pro­gra­mu Facho­wiec.

Punk­ty stop­nio­wo będą zni­kać z naszych opa­ko­wań.

Wszyst­kie punk­ty z pro­duk­tów IZOHAN wysła­ne do 31.12.2021 zosta­ną roz­li­czo­ne.

 

Jed­no­cze­śnie chcie­li­by­śmy poin­for­mo­wać, że fir­ma IZOHAN ofe­ru­je rów­nież inne atrak­cyj­ne pro­mo­cje skie­ro­wa­ne do Wyko­naw­ców.

Wię­cej infor­ma­cji uzy­ska­ją Pań­stwo u naszych Przed­sta­wi­cie­li Tech­nicz­no-Han­dlo­wych.

Data publikacji: 22 kwietnia 2020

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.