Aktualności

Uwa­ga Pro­mo­cja!

Wyślij do nas Punk­ty Fachow­ca z IZOHAN WM, a pomno­ży­my ich war­tość 2-kro­t­nie! 

War­tość Punk­tów Fachow­ca z IZOHAN WM prze­sła­nych w ter­mi­nie od 01.08.2019 do 31.09.2019 zosta­nie podwo­jo­na!

Data publikacji: 31 lipca 2019

więcej >

IZOHAN DYSPERBIT pre­mium! Pro­fe­sjo­nal­ne pro­duk­ty nie tyl­ko dla Pro­fe­sjo­na­li­stów.

Fir­ma IZOHAN, lider na ryn­ku mate­ria­łów do hydro­izo­la­cji, wpro­wa­dza do swo­jej ofer­ty trzy nowe pro­duk­ty uła­twia­ją­ce i przy­śpie­sza­ją­ce pro­wa­dze­nie prac:

- IZOHAN DYSPERBIT pre­mium DACH

- IZOHAN DYSPERBIT pre­mium FUNDAMENT

- IZOHAN DYSPERBIT pre­mium GRUNT

Wyro­by te cechu­ją się bar­dzo dobry­mi para­me­tra­mi tech­nicz­ny­mi,

Data publikacji: 29 marca 2019

więcej >

Nowe kle­je i uszczel­nia­cze hybry­do­we IZOHAN!

Pro­duk­ty hybry­do­we mar­ki IZOHAN to świet­ne roz­wią­za­nie przy­sto­so­wa­ne do każ­dych warun­ków. Nasze kle­je i uszczel­nia­cze prze­zna­czo­ne są do sto­so­wa­nia zarów­no wewnątrz,

Data publikacji: 28 marca 2019

więcej >

Sza­now­ni Pań­stwo,
Pra­gnie­my podzie­lić się z Wami waż­ną infor­ma­cją. Rok 2019 jest dla nas wyjąt­ko­wy nie tyl­ko z powo­du 30-lecia naszej dzia­łal­no­ści.

Data publikacji: 12 lutego 2019

więcej >

IZOHAN Lide­rem Jako­ści 2018!

Fir­ma Izo­han zosta­ła nagro­dzo­na Zło­tym Godłem Kon­su­menc­ki Lider Jako­ści 2018 w kate­go­rii Gon­ty Bitu­micz­ne. Nasze pro­duk­ty zosta­ły wyróż­nio­ne za dosko­na­łą jakość,

Data publikacji: 3 stycznia 2019

więcej >
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.