fbpx

Aktualności

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wywia­dem z Wice­pre­ze­sem NEXLER Jaro­sła­wem Grze­cą, w któ­rym szcze­gó­ło­wo oma­wia pro­ces rebran­din­gu fir­my. Rok temu pod­ję­li­śmy decy­zję o zmia­nie nazwy z IZOHAN na NEXLER,

Data publikacji: 19 lipca 2024

więcej >

Z dumą ogła­sza­my, że zosta­li­śmy lau­re­ata­mi pre­sti­żo­wej nagro­dy Cham­pion Biz­ne­su. Ta wyjąt­ko­wa nagro­da jest przy­zna­wa­na fir­mom, któ­re wyróż­nia­ją się na tle pol­skiej gospo­dar­ki swo­im wkła­dem w jej rozwój,

Data publikacji: 26 kwietnia 2024

więcej >

Zawia­do­mie­nie o zmia­nie adre­su spółki

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że z dniem dniu 08 stycz­nia 2024 roku nastą­pi­ła zmia­na sie­dzi­by NEXLER Sp.

Data publikacji: 11 stycznia 2024

więcej >

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że z dniem 30.06.2023 r. nasze przed­się­bior­stwo zmie­ni­ło nazwę z Izo­han spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią na NEXLER spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością.

Dodat­ko­wo zosta­ły wpro­wa­dzo­ne nowe adre­sy pocz­ty elek­tro­nicz­nej @nexler.com,

Data publikacji: 3 lipca 2023

więcej >

Gdy­nia,  16.06.2023

 

Noti­ce of the company’s name change

We here­by inform that the name of our com­pa­ny will be chan­ged from its cur­rent wording:

Izo­han spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią (Izo­han limi­ted lia­bi­li­ty company)

to the new wording:

NEXLER limi­ted lia­bi­li­ty company

The expec­ted date of the chan­ge is sche­du­led on June 30,

Data publikacji: 27 czerwca 2023

więcej >
h