fbpx

Aktualności

Zawia­do­mie­nie o zmia­nie adre­su spółki

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że z dniem dniu 08 stycz­nia 2024 roku nastą­pi­ła zmia­na sie­dzi­by NEXLER Sp.

Data publikacji: 11 stycznia 2024

więcej >

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że z dniem 30.06.2023 r. nasze przed­się­bior­stwo zmie­ni­ło nazwę z Izo­han spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią na NEXLER spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością.

Dodat­ko­wo zosta­ły wpro­wa­dzo­ne nowe adre­sy pocz­ty elek­tro­nicz­nej @nexler.com,

Data publikacji: 3 lipca 2023

więcej >

Gdy­nia,  16.06.2023

 

Noti­ce of the company’s name change

We here­by inform that the name of our com­pa­ny will be chan­ged from its cur­rent wording:

Izo­han spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią (Izo­han limi­ted lia­bi­li­ty company)

to the new wording:

NEXLER limi­ted lia­bi­li­ty company

The expec­ted date of the chan­ge is sche­du­led on June 30,

Data publikacji: 27 czerwca 2023

więcej >

Gdy­nia, dn. 16.06.2023

 

Zawia­do­mie­nie o zmia­nie nazwy spółki

Niniej­szym infor­mu­je­my, iż zmia­nie ule­ga nazwa naszej spół­ki z dotych­cza­so­we­go brzmienia:

Izo­han spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością

na nowe brzmienie:

NEXLER spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością

Spo­dzie­wa­ny ter­min doko­na­nia zmia­ny to 30.06.2023. O dokład­nej dacie poin­for­mu­je­my mailowo.

Data publikacji: 22 czerwca 2023

więcej >

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z nowym Kata­lo­giem Pro­duk­tów. 

Pobierz nasz nowy Kata­log Pro­duk­tów i:

  •  poznaj nowości 

Data publikacji: 6 kwietnia 2022

więcej >
h