Aktualności

Izohan Budowlaną Firmą Roku 2019!

Zosta­li­śmy doce­nie­ni przez maga­zyn „Buil­der”

Rada nauko­wa i redak­cja mie­sięcz­ni­ka „Buil­der” uho­no­ro­wa­ła nas pre­sti­żo­wym wyróż­nie­niem „Budow­la­nej Fir­my Roku 2019”, a pre­ze­sa, Witol­da Szczu­koc­kie­go – „Oso­bo­wo­ścią Bran­ży 2019”. Nagro­dy zosta­ły wrę­czo­ne pod­czas uro­czy­stej gali „Buil­der Awards”, któ­ra odby­ła się w war­szaw­skim Mul­ti­ki­nie Zło­te Tara­sy.

 

Izo­han wpro­wa­dza na rynek nowo­cze­sne roz­wią­za­nia i zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie pro­duk­ty. Zdo­był mia­no lide­ra w bran­ży hydro­izo­la­cji, posia­da ugrun­to­wa­ną pozy­cję eks­per­ta w dzie­dzi­nie che­mii budow­la­nej – tak kapi­tu­ła kon­kur­so­wa „Buil­der Awards”, zło­żo­na z rady nauko­wej i redak­cji mie­sięcz­ni­ka „Buil­der” uza­sad­ni­ła przy­zna­nie nam pre­sti­żo­wej nagro­dy „Budow­la­nej Fir­my Roku 2019”.

Kolej­na nagro­da, tym razem w kate­go­rii „Oso­bo­wość Bran­ży 2019”, przy­pa­dła nasze­mu pre­ze­so­wi Witol­do­wi Szczu­koc­kie­mu. W znacz­nym stop­niu wpły­nął on na spo­sób dzia­ła­nia całej orga­ni­za­cji. Dzię­ki temu spół­ka mogła wejść na jesz­cze wyż­szy poziom. Zwra­ca on szcze­gól­ną uwa­gę na prze­pływ infor­ma­cji wewnątrz orga­ni­za­cji, co prze­kła­da się na har­mo­nij­ną pra­cę całe­go zespo­łu. Codzien­ne wyzwa­nia sta­wia­ne przez rynek wyma­ga­ją odważ­nych decy­zji i to wła­śnie pod kie­row­nic­twem pre­ze­sa Szczuc­kie­go Izo­han prze­cho­dzi naj­więk­sze zmia­ny w klu­czo­wym dla sie­bie obsza­rze pro­duk­cji i sprze­da­ży mas bitu­micz­nych – wytłu­ma­czy­ła kapi­tu­ła kon­kur­so­wa.

Buil­der Awards” zosta­ły przy­zna­ne już po raz 17. Uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród odby­ło się 30 stycz­nia pod­czas gali zor­ga­ni­zo­wa­nej w war­szaw­skim Mul­ti­ki­nie Zło­te Tara­sy.

Data publikacji: 15 listopada 2019

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.