Aktualności

IZOHAN STYROPUK DACH – nowość od IZOHAN!

IZOHAN STYROPUK DACH – jesien­na nowość od IZOHAN!

IZOHAN STYROPUK DACH to pro­fe­sjo­nal­na pia­na poli­ure­ta­no­wa sto­so­wa­na do kle­je­nia płyt EPS i XPS na dachach pła­skich o pod­ło­żu beto­no­wym, drew­nia­nym, z płyt OSB oraz pokry­tych bla­chą, papą i izo­la­cją bitu­micz­ną bez­spo­ino­wą.

Pro­dukt ten posia­da bada­nia potwier­dza­ją­ce odpor­ność na siłę ssą­cą wia­tru. Dzię­ki moż­li­wo­ści sto­so­wa­nia w sze­ro­kim zakre­sie tem­pe­ra­tur IZOHAN STYROPUK DACH ide­al­nie spraw­dza się pod­czas chło­dów jesien­nych i wio­sen­nych (do -5 st. C). Krót­ki czas wią­za­nia oraz łatwy spo­sób apli­ka­cji przy­śpie­sza mon­taż ter­mo­izo­la­cji co prze­kła­da się na obni­że­nie kosz­tu wyko­ny­wa­nych prac.

IZOHAN STYROPUK DACH jest pro­duk­tem bar­dzo wydaj­nym, jed­na pusz­ka pozwa­la na mon­taż do 12 m2 ter­mo­izo­la­cji.

 

Data publikacji: 10 grudnia 2018

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.