Aktualności

Zapewniamy ciągłość w dostawie naszych produktów

Sza­now­ni Pań­stwo,
w związ­ku z obec­ną sytu­acją chcie­li­by­śmy Pań­stwa zapew­nić o cią­gło­ści dostaw.
Nasi pra­cow­ni­cy są do Pań­stwa dys­po­zy­cji pod nume­rem tele­fo­nu 58 781 45 85 oraz mailem info@izohan.eu; zamowienia@izohan.eu

Zespół Izo­han

Data publikacji: 19 marca 2020

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.