fbpx

Aktualności

Nowości na kanale Youtube


Miło nam poin­for­mo­wać, że na naszym kana­le Youtu­be  poja­wi­ły się dwie nowości:

 • Film pro­mo­cyj­ny meto­dy natry­sko­wej, jako super alter­na­ty­wy kla­sycz­ne­go nakła­da­nia mas KMB przy pomo­cy pacy. 

  Izo­la­cja fun­da­men­tów jest nie­zwy­kle waż­nym ele­men­tem każ­dej budo­wy, dla­te­go klu­czo­we jest wyko­na­nie hydro­izo­la­cji z wyko­rzy­sta­niem naj­lep­szych mate­ria­łów. Bez­pie­czeń­stwo na lata gwa­ran­tu­je hydro­izo­la­cja natry­sko­wa wyko­na­na przy pomo­cy pro­duk­tów wyso­kiej jako­ści takich jak Nexler BITFLEX. Inno­wa­cyj­na emul­sja drob­no­czą­stecz­ko­wa, na bazie któ­rej powsta­ją pro­duk­ty Nexler BITFLEX, dzię­ki kil­ka­dzie­siąt razy mniej­sze­mu roz­mia­ro­wi poje­dyn­czej czą­stecz­ki, zapew­nia m. in: więk­szą przy­czep­ność powło­ki, głęb­szą pene­tra­cję oraz lep­sze uszczel­nie­nie porów izo­lo­wa­ne­go pod­ło­ża. Wszyst­kie pro­duk­ty z linii Nexler BITFLEX nie zawie­ra­ją roz­pusz­czal­ni­ków oraz sub­stan­cji tok­sycz­nych, dzię­ki cze­mu są przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska. Kla­sycz­ne wyko­ny­wa­nie hydro­izo­la­cji przy pomo­cy pacy jest cza­so­chłon­ne i nie gwa­ran­tu­je ide­al­nej, rów­nej war­stwy izolacji. 
  Zobacz róż­ni­cę — hydro­izo­la­cja natry­sko­wa powa­la zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.
  Zobacz film

 • Film instruk­ta­żo­wy: „Jak zaizo­lo­wać fun­da­ment – hydro­izo­la­cja fun­da­men­tów Nexler BITFLEX“ 
  Izo­la­cja fun­da­men­tów to jeden z naj­waż­niej­szych eta­pów każ­dej inwe­sty­cji. Błąd na tym eta­pie prac może skut­ko­wać zawil­go­ce­niem całe­go budyn­ku. Poka­że­my, po któ­re roz­wią­za­nia war­to się­gnąć, aby sku­tecz­nie zabez­pie­czyć budy­nek przed wilgocią.
  Zobacz film

Data publikacji: 9 grudnia 2021

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.