fbpx

Aktualności

Połączenie spółek Izohan i Chemiks

W ubie­głym roku spół­ka Izo­han prze­ję­ła udzia­ły w przed­się­bior­stwie Che­miks. Wów­czas roz­po­czął się pro­ces połą­cze­nia obu spół­ek, któ­ry osta­tecz­nie w dniu 29 stycz­nia 2021 roku został for­mal­nie zakończony.

Zgod­nie z zało­że­nia­mi, asor­ty­ment pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych dotych­czas przez spół­kę Che­miks uzu­peł­ni ofer­tę han­dlo­wą Izo­ha­nu, m.in. o posadz­ki prze­my­sło­we i gara­żo­we. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nia fir­my Che­miks w zakre­sie posa­dzek poli­ure­ta­no­wych i epok­sy­do­wych sta­no­wią w tym wypad­ku dla Izo­ha­nu dodat­ko­wą wartość.

Nowe produkty poliuretanowo-epoksydowe w ofercie Izohan

Pro­duk­ty roz­wi­ja­ne i udo­sko­na­la­ne przez Che­miks przez wie­le lat, będą teraz dostęp­ne w naszej ofer­cie pod mar­ką Nexler. Pod nowy­mi nazwa­mi będą two­rzyć linię EPOLIS:

Produkty epoksydowe: 
  • Nexler EPOLIS EP-100 (wcze­śniej Epo­lis GL) – epok­sy­do­wy grunt penetrujący 
  • Nexler EPOLIS EP-200 (wcze­śniej Epo­lis P‑WSL 3 P) – uni­wer­sal­ne pod­kła­do­we spo­iwo epoksydowe
  • Nexler EPOLIS EP-300 (wcze­śniej Epo­lis P) – samo­roz­lew­na posadz­ka epoksydowa
  • Nexler EPOLIS EP-400 UV (wcze­śniej Epo­lis P‑WSL 3 UV) – uni­wer­sal­ne spo­iwo epok­sy­do­we o pod­wyż­szo­nej odpor­no­ści na pro­mie­nio­wa­nie UV
Produkty epoksydowe, wododyspersyjne:
Produkty poliuretanowe:
  • Nexler EPOLIS PU-100 (wcze­śniej BAJMIKS PGJ) – poli­ure­ta­no­wy roz­twór gruntująco-impregnujący
  • Nexler EPOLIS PU-200 (wcze­śniej BAJMIKS PSS) – poli­ure­ta­no­wa masa wyrów­naw­czo-szpa­chlo­wa, mem­bra­na poliuretanowa
  • Nexler EPOLIS PU-300 (wcze­śniej BAJMIKS PN) – ela­stycz­na bar­wio­na posadz­ka poliuretanowa

 

Posadzki przemysłowe i dekoracyjne Nexler EPOLIS

nexler epolis posadzki epoksydowe

Nexler EPOLIS to naj­wyż­szej jako­ści seria pro­duk­tów epok­sy­do­wych i poli­ure­ta­no­wych słu­żą­cych powierzch­nio­we­mu zabez­pie­cze­niu obiek­tów budow­la­nych. Nasze sys­te­mo­we roz­wią­za­nia dosko­na­le spraw­dzą się na obiek­tach takich jak: hale pro­duk­cyj­ne i maga­zy­no­we, gara­że, cią­gi komu­ni­ka­cyj­ne, warsz­ta­ty mecha­nicz­ne, pomiesz­cze­nia socjal­ne i biu­ro­we, a tak­że w obiek­tach prze­my­słu spo­żyw­cze­go i uży­tecz­no­ści publicznej.

Pro­duk­ty Nexler EPOLIS gwa­ran­tu­ją wyko­na­nie wytrzy­ma­łych i este­tycz­nych posa­dzek prze­my­sło­wych i dekoracyjnych. 

 Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ofer­tą posa­dzek epok­sy­do­wych i poli­ure­ta­no­wych EPOLIS zapra­sza­my do skła­da­nia zapy­tań i zamó­wień w Dzia­le Obsłu­gi Klien­ta pod adre­sem: zamówienia@izohan.eu lub kon­takt z wybra­nym Przed­sta­wi­cie­lem Tech­nicz­no-Han­dlo­wym w Pań­stwa regio­nie.

Data publikacji: 8 lutego 2021

h