Aktualności

Izohan Pomorskim Pracodawcą Roku 2017!

Ubie­gły tydzień był dla nas wyjąt­ko­wo uda­ny. Po ode­bra­niu 23 stycz­nia tytu­łu Budow­la­nej Fir­my Roku, 26 stycz­nia zosta­li­śmy lau­re­atem kon­kur­su na Pomor­skie­go Pra­co­daw­cę Roku 2017!

Pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie usta­no­wio­ne przez Pra­co­daw­ców Pomo­rza – naj­więk­szą i naj­star­szą orga­ni­za­cją zrze­sza­ją­cą przed­się­bior­stwa w regio­nie – otrzy­mu­ją fir­my, któ­re osią­gnę­ły zna­czą­cy suk­ces na are­nie kra­jo­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej. Lau­re­atów przy­zna­wa­nej od ośmiu lat nagro­dy cha­rak­te­ry­zu­je wyso­ka świa­do­mość spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści pro­wa­dze­nia biz­ne­su, a tak­że wzo­ro­we zarzą­dza­nie zaso­ba­mi ludz­ki­mi i gospo­dar­czy­mi.

Uro­czy­sta Gala Eve­ning odby­ła się 26 stycz­nia w kom­plek­sie Amber Expo, zaszczy­ci­li ją swo­ją obec­no­ścią n.in. mini­ster nauki i szkol­nic­twa wyż­sze­go Jaro­sław Gowin, wice­mi­ni­ster infra­struk­tu­ry Kazi­mierz Smo­liń­ski, wice­mar­sza­łek Sena­tu Bog­dan Boru­se­wicz i mar­sza­łek woje­wódz­twa Mie­czy­sław Struk. Gościem hono­ro­wym był wybit­ny aktor i wykła­dow­ca  PWST w Kra­ko­wie Jerzy Stuhr

Nagro­dę Pomor­skie­go Pra­co­daw­cy roku 2017 ode­bra­ła w naszym imie­niu wice­pre­zes Zarzą­du, Han­na Bruss.

Data publikacji: 30 stycznia 2018

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.