fbpx

Aktualności

Wycofanie produktów IZOHAN z Programu Fachowiec

Sza­now­ni Pań­stwo, przy­po­mi­na­my że punk­ty w Pro­gra­mie Facho­wiec z pro­duk­tów IZOHAN będą roz­licz­ne tyl­ko do 31.12.2021.

Zachę­ca­my do udzia­łu w innych aktyw­no­ściach skie­ro­wa­nych do Wyko­naw­ców przez fir­mę IZOHAN.

Wię­cej infor­ma­cji uzy­ska­ją Pań­stwo u naszych Przed­sta­wi­cie­li Techniczno-Handlowych.

Data publikacji: 9 grudnia 2021

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.