fbpx

Aktualności

Przejęcie udziałów w firmie Chemiks

Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że 31.07.2020 przed­się­bior­stwo Izo­han sp. z o.o. prze­ję­ło udzia­ły w przed­się­bior­stwie Che­miks. Tym samym mamy zaszczyt i przy­jem­ność roz­po­cząć współ­pra­cę rów­nież z dotych­cza­so­wy­mi kon­tra­hen­ta­mi Chemiksa.

Izo­han ist­nie­je na ryn­ku od roku 1989. Dziś jeste­śmy lide­rem na kra­jo­wym ryn­ku hydro­izo­la­cyj­nych mas bitu­micz­nych. Jako pro­du­cent wyro­bów marek Izol­mat i Nexler, jeste­śmy rów­nież jed­nym z głów­nych kra­jo­wych dostaw­ców w zakre­sie izo­la­cyj­nych mate­ria­łów rolo­wych. Spół­ka, obec­na od roku 2006 w struk­tu­rach Gru­py Atlas, posia­da zakła­dy pro­duk­cyj­ne w Pomie­czy­nie, Gdań­sku, Skar­sze­wach oraz w Jaśle. W bie­żą­cym roku wdro­ży­li­śmy cał­ko­wi­cie nową linię pro­duk­tów, któ­ra cha­rak­te­ry­zu­je się uni­kal­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi izo­la­cyj­ny­mi. Jest to moż­li­we dzię­ki zasto­so­wa­niu przez nas nie­do­stęp­nej dotąd w Pol­sce tech­no­lo­gii pro­duk­cji mas bitu­micz­nych opar­tych na emul­sji drob­no­czą­stecz­ko­wej. Naszą sil­ną stro­ną jest tak­że ser­wis oko­ło­sprze­da­żo­wy. Ofe­ru­je­my naszym Klien­tom wspar­cie ze stro­ny dorad­ców han­dlo­wych oraz pomoc dorad­ców tech­nicz­nych w pro­wa­dzo­nych przez naszych Part­ne­rów pro­ce­sach inwestycyjnych. 

Prze­ję­cie udzia­łów fir­mie Che­miks zwią­za­ne jest z pla­no­wa­nym przez nas wzmoc­nie­niem i roz­wi­nię­ciem ofer­ty asor­ty­men­to­wej bazu­ją­cej na surow­cach poli­ure­ta­no­wych i epok­sy­do­wych. Będzie to moż­li­we dzię­ki połą­cze­niu sił i doświad­cze­nia obu firm, a tak­że odpo­wied­nie­mu zaple­czu badaw­czo-roz­wo­jo­we­mu, jakim dysponujemy.

Od momen­tu prze­ję­cia przez nas udzia­łów w Che­mik­sie, wszyst­kie nasze atu­ty doty­czą­ce pro­duk­cji, tech­no­lo­gii, sfe­ry badaw­czo-roz­wo­jo­wej oraz doradz­twa ryn­ko­we­go chce­my zaofe­ro­wać rów­nież dotych­cza­so­wym Part­ne­rom Che­mik­sa. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że nasza współ­pra­ca i dobre han­dlo­we rela­cje będą się zna­ko­mi­cie, dyna­micz­nie rozwijać.

Data publikacji: 28 września 2020

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.