fbpx

Aktualności

Nowa Infolinia Pomocy Technicznej

Jeste­śmy dla Was! 

Miło nam poin­for­mo­wać, że w odpo­wie­dzi na potrze­by naszych Wyko­naw­ców uru­cho­mi­li­śmy spe­cjal­ną Info­li­nię Pomo­cy Technicznej. 
Od lat nasze mar­ki dostar­cza­ją na rynek nowo­cze­snych pro­duk­tów naj­wyż­szej jako­ści. Każ­da inno­wa­cja to godzi­ny testów i pra­ca wie­lu zespo­łów w labo­ra­to­riach, fabry­kach oraz w tere­nie. Pro­dukt, któ­ry tra­fia do Odbior­cy, musi być ide­al­ny. Nasze zaan­ga­żo­wa­nie się­ga jed­nak znacz­nie dalej – na pla­ce budo­wy, do skle­pów i hurtowni.

Wąt­pli­wo­ści przy wyko­na­niu ? Pomoc w wybo­rze produktów ? 
Jeste­śmy dla Was ! 

 

Info­li­nia Pomo­cy Technicznej
tel: 58 7129444
e‑mail: dt@izohan.eu

Info­li­nia dzia­ła od ponie­dział­ku do piątku
w godzi­nach 8.00 – 16.00

Data publikacji: 6 maja 2021

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.