Aktualności

IZOHAN Liderem Jakości 2020!

IZOHAN nagro­dzo­ny zło­tym godłem Kon­su­menc­kie­go Lide­ra Jako­ści 2020.
DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!

IZOHAN jest naj­bar­dziej god­ną zaufa­nia i naj­lep­szą mar­ką na ryn­ku gon­tów bitu­micz­nych – uzna­li pol­scy kon­su­men­ci. Według bio­rą­cych udział w bada­niu respon­den­tów pro­duk­ty naszej fir­my cechu­ją się naj­wyż­szą jako­ścią i łatwo­ścią mon­ta­żu.
Dla­te­go IZOHAN może poszczy­cić się zło­tym godłem Kon­su­menc­kie­go Lide­ra Jako­ści 2020.
Uczest­ni­czą­cy w bada­niu mają­cym wyło­nić Kon­su­menc­kie­go Lide­ra Jako­ści 2020 respon­den­ci uzna­li IZOHAN za naj­lep­szą jako­ścio­wo mar­kę w kate­go­rii gon­ty bitu­micz­ne.
W kon­se­kwen­cji zosta­li­śmy nagro­dze­ni zło­tym godłem Kon­su­menc­kie­go Lide­ra Jako­ści 2020.

Z czym koja­rzy się IZOHAN? Z jako­ścią, pew­no­ścią i łatwo­ścią mon­ta­żu
Z wypo­wie­dzi respon­den­tów uczest­ni­czą­cych w bada­niu wyni­ka, że nasze pro­duk­ty dosko­na­le speł­nia­ją swo­je zada­nie i spraw­dza­ją się na ich dachach. Mówią tak­że o zale­tach fir­my – jej roz­po­zna­wal­no­ści i wyso­kiej jako­ści wytwa­rza­nych przez nią gon­tów bitu­micz­nych.
Nazwa IZOHAN jest dla bada­nych syno­ni­mem jako­ści, pew­no­ści i łatwo­ści mon­ta­żu!

Bar­dzo dzię­ku­je­my za zaufa­nie!

Data publikacji: 23 marca 2020

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.