Aktualności

Wesołego Alleluja!

Sza­now­ni Pań­stwo,
Wszyst­kie­go co naj­lep­sze
na Świę­ta Wiel­kiej Nocy,
dużo zdro­wia, wio­sen­nych nastro­jów,
cie­płej, rado­snej atmos­fe­ry w
gro­nie Naj­bliż­szych oraz smacz­ne­go jaj­ka!

Data publikacji: 10 kwietnia 2020

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.