fbpx

Aktualności

W czerw­cu ub. roku uru­cho­mi­li­śmy w zakła­dzie w Jaśle pilo­ta­żo­wą pro­duk­cję wyro­bów serii NEXLER BITLFLEX, któ­ra cha­rak­te­ry­zu­je się uni­kal­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi izo­la­cyj­ny­mi.  Osią­gnię­cie tych szcze­gól­nych wła­ści­wo­ści mas bitu­micz­nych sta­ło się moż­li­we dzię­ki wdro­że­niu nie­do­stęp­nej dotąd w Pol­sce tech­no­lo­gii opar­tej na emul­sji drobnocząsteczkowej.

Data publikacji: 26 kwietnia 2021

więcej >

Z koń­cem lute­go br. w zakła­dzie Izo­ha­nu w Jaśle odda­no do użyt­ku cał­ko­wi­cie nową i w peł­ni zauto­ma­ty­zo­wa­ną linię do pro­duk­cji gon­tów bitumicznych. 

Data publikacji: 4 marca 2021

więcej >

W ubie­głym roku spół­ka Izo­han prze­ję­ła udzia­ły w przed­się­bior­stwie Che­miks. Wów­czas roz­po­czął się pro­ces połą­cze­nia obu spół­ek, któ­ry osta­tecz­nie w dniu 29 stycz­nia 2021 roku został for­mal­nie zakończony.

Data publikacji: 8 lutego 2021

więcej >

Pre­zen­tu­je­my Ofer­tę Spe­cjal­ną przy­go­to­wa­ną na sty­czeń 2021. Pro­mo­cja obejmuje:

  • masy bitu­micz­ne i mineralno-polimerowe,
  • masy roz­pusz­czal­ni­ko­we,
  • papy zgrze­wal­ne.

Data publikacji: 5 stycznia 2021

więcej >

Zarzą­dy spół­ek „IZOHAN” spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Gdy­ni (spół­ka przej­mu­ją­ca) wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS 0000063616 przez Sąd Rejo­no­wy Gdańsk – Pół­noc w Gdań­sku VIII Wydział Gospo­dar­czy KRS i Che­miks spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Łub­nej (spół­ka przej­mo­wa­na) wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS 0000371744 przez Sąd Rejo­no­wy dla m.st.

Data publikacji: 4 listopada 2020

więcej >
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.