fbpx

Aktualności

Sza­now­ni Pań­stwo, przy­po­mi­na­my że punk­ty w Pro­gra­mie Facho­wiec z pro­duk­tów IZOHAN będą roz­licz­ne tyl­ko do 31.12.2021.

Zachę­ca­my do udzia­łu w innych aktyw­no­ściach skie­ro­wa­nych do Wyko­naw­ców przez fir­mę IZOHAN.

Data publikacji: 9 grudnia 2021

więcej >


Miło nam poin­for­mo­wać, że na naszym kana­le Youtu­be  poja­wi­ły się dwie nowości:

 • Film pro­mo­cyj­ny meto­dy natryskowej,

Data publikacji: 9 grudnia 2021

więcej >

Pro­mo­cja obejmuje:

 • grun­ty szybkoschnące,
 • dwu­skład­ni­ko­we masy KMB,
 • papy zgrze­wal­ne,
 • mem­bra­ny papowe,

Data publikacji: 2 sierpnia 2021

więcej >

Pro­mo­cja obejmuje:

 • grun­ty szybkoschnące,
 • masy KMB,
 • papy zgrze­wal­ne,
 • mem­bra­ny papowe.

Data publikacji: 1 lipca 2021

więcej >

Pre­zen­tu­je­my Ofer­tę Spe­cjal­ną przy­go­to­wa­ną na czer­wiec 2021.

Pro­mo­cja obejmuje:

 • grun­ty szybkoschnące,
 • masy KMB,

Data publikacji: 18 czerwca 2021

więcej >
h