fbpx

Aktualności

Pre­zen­tu­je­my Ofer­tę Spe­cjal­ną przy­go­to­wa­ną na maj 2021.

Pro­mo­cja obejmuje:

  • grun­ty szybkoschnące,
  • impre­gna­ty,

Data publikacji: 6 maja 2021

więcej >

Jeste­śmy dla Was! 

Miło nam poin­for­mo­wać, że w odpo­wie­dzi na potrze­by naszych Wyko­naw­ców uru­cho­mi­li­śmy spe­cjal­ną Info­li­nię Pomo­cy Technicznej. 

Data publikacji: 6 maja 2021

więcej >

W czerw­cu ub. roku uru­cho­mi­li­śmy w zakła­dzie w Jaśle pilo­ta­żo­wą pro­duk­cję wyro­bów serii NEXLER BITLFLEX, któ­ra cha­rak­te­ry­zu­je się uni­kal­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi izo­la­cyj­ny­mi.  Osią­gnię­cie tych szcze­gól­nych wła­ści­wo­ści mas bitu­micz­nych sta­ło się moż­li­we dzię­ki wdro­że­niu nie­do­stęp­nej dotąd w Pol­sce tech­no­lo­gii opar­tej na emul­sji drobnocząsteczkowej.

Data publikacji: 26 kwietnia 2021

więcej >

Z koń­cem lute­go br. w zakła­dzie Izo­ha­nu w Jaśle odda­no do użyt­ku cał­ko­wi­cie nową i w peł­ni zauto­ma­ty­zo­wa­ną linię do pro­duk­cji gon­tów bitumicznych. 

Data publikacji: 4 marca 2021

więcej >

W ubie­głym roku spół­ka Izo­han prze­ję­ła udzia­ły w przed­się­bior­stwie Che­miks. Wów­czas roz­po­czął się pro­ces połą­cze­nia obu spół­ek, któ­ry osta­tecz­nie w dniu 29 stycz­nia 2021 roku został for­mal­nie zakończony.

Data publikacji: 8 lutego 2021

więcej >
h