fbpx

Aktualności

Pre­zen­tu­je­my Ofer­tę Spe­cjal­ną przy­go­to­wa­ną na sty­czeń 2021. Pro­mo­cja obejmuje:

  • masy bitu­micz­ne i mineralno-polimerowe,
  • masy roz­pusz­czal­ni­ko­we,
  • papy zgrze­wal­ne.

Data publikacji: 5 stycznia 2021

więcej >

Zarzą­dy spół­ek „IZOHAN” spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Gdy­ni (spół­ka przej­mu­ją­ca) wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS 0000063616 przez Sąd Rejo­no­wy Gdańsk – Pół­noc w Gdań­sku VIII Wydział Gospo­dar­czy KRS i Che­miks spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Łub­nej (spół­ka przej­mo­wa­na) wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS 0000371744 przez Sąd Rejo­no­wy dla m.st.

Data publikacji: 4 listopada 2020

więcej >

Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że 31.07.2020 przed­się­bior­stwo Izo­han sp. z o.o. prze­ję­ło udzia­ły w przed­się­bior­stwie Che­miks. Tym samym mamy zaszczyt i przy­jem­ność roz­po­cząć współ­pra­cę rów­nież z dotych­cza­so­wy­mi kon­tra­hen­ta­mi Chemiksa.

Data publikacji: 28 września 2020

więcej >

Takiej tech­no­lo­gii dotąd w Pol­sce nie było!

Nexler BITFLEX to cał­ko­wi­cie nowa linia pro­duk­tów, któ­ra cha­rak­te­ry­zu­je się uni­kal­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi izolacyjnymi.

Data publikacji: 15 czerwca 2020

więcej >

Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my o wyco­fy­wa­niu pro­duk­tów IZOHAN z Pro­gra­mu Fachowiec.

Punk­ty stop­nio­wo będą zni­kać z naszych opakowań.

Wszyst­kie punk­ty z pro­duk­tów IZOHAN wysła­ne do 31.12.2021 zosta­ną rozliczone.

Data publikacji: 22 kwietnia 2020

więcej >
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.