fbpx

Aktualności

Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że 31.07.2020 przed­się­bior­stwo Izo­han sp. z o.o. prze­ję­ło udzia­ły w przed­się­bior­stwie Che­miks. Tym samym mamy zaszczyt i przy­jem­ność roz­po­cząć współ­pra­cę rów­nież z dotych­cza­so­wy­mi kon­tra­hen­ta­mi Chemiksa.

Data publikacji: 28 września 2020

więcej >

Takiej tech­no­lo­gii dotąd w Pol­sce nie było!

Nexler BITFLEX to cał­ko­wi­cie nowa linia pro­duk­tów, któ­ra cha­rak­te­ry­zu­je się uni­kal­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi izolacyjnymi.

Data publikacji: 15 czerwca 2020

więcej >

Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my o wyco­fy­wa­niu pro­duk­tów IZOHAN z Pro­gra­mu Fachowiec.

Punk­ty stop­nio­wo będą zni­kać z naszych opakowań.

Wszyst­kie punk­ty z pro­duk­tów IZOHAN wysła­ne do 31.12.2021 zosta­ną rozliczone.

Data publikacji: 22 kwietnia 2020

więcej >

Sza­now­ni Państwo,
Wszyst­kie­go co najlepsze
na Świę­ta Wiel­kiej Nocy,
dużo zdro­wia, wio­sen­nych nastrojów,
cie­płej, rado­snej atmos­fe­ry w
gro­nie Naj­bliż­szych oraz smacz­ne­go jajka!

Data publikacji: 10 kwietnia 2020

więcej >

IZOHAN nagro­dzo­ny zło­tym godłem Kon­su­menc­kie­go Lide­ra Jako­ści 2020.
DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!

IZOHAN jest naj­bar­dziej god­ną zaufa­nia i naj­lep­szą mar­ką na ryn­ku gon­tów bitu­micz­nych – uzna­li pol­scy konsumenci.

Data publikacji: 23 marca 2020

więcej >
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.