fbpx

 

 

Pro­duk­ty ofe­ro­wa­ne dotych­czas przez spół­kę Che­miks są teraz dostęp­ne w ofer­cie fir­my Izo­han pod mar­ką Nexler EPOLIS.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ofer­tą posa­dzek epok­sy­do­wych i poli­ure­ta­no­wych EPOLIS zapra­sza­my do skła­da­nia zapy­tań i zamó­wień w Dzia­le Obsłu­gi Klien­ta pod adre­sem: zamowienia@izohan.eu lub kon­takt z wybra­nym Dorad­ca­mi Tech­nicz­no-Han­dlo­wym Izo­han w Pań­stwa regionie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pro­duk­ty Epoksydowe   EPOLIS EP

Epo­lis GL

Epo­lis P‑WSL 3 P

Epo­lis P

Epo­lis P‑WSL 3 UV

 

Nexler EPOLIS EP-100

Nexler EPOLIS EP-200

Nexler EPOLIS EP-300

Nexler EPOLIS EP-400 UV

     
Pro­duk­ty Poliuretanowe   EPOLIS PU

BAJMIKS PGJ

BAJMIKS PSS

BAJMIKS PN

 

Nexler EPOLIS PU-100

Nexler EPOLIS PU-200

Nexler EPOLIS PU-300

     
Pro­duk­ty wodo­dy­sper­syjne   EPOLIS WE

Epo­lis GW

Epo­lis PPW

Epo­lis PLW

 

Nexler EPOLIS WE-100

Nexler EPOLIS WE-200

Nexler EPOLIS WE-300

     
     
     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h