fbpx

Aktualności

Do pre­sti­żo­wych wyróż­nień biz­ne­so­wych przy­zna­nych naszej fir­mie dołą­czył cer­ty­fi­kat „Zło­te­go Płat­ni­ka 2014”. Tytu­łem tym nagra­dza­ne są fir­my zacho­wu­ją­ce naj­wyż­sze stan­dar­dy płatnicze.

Data publikacji: 18 sierpnia 2015

więcej >
h