Artykuły

 

Wykań­cza­jąc pra­ce budow­la­ne wokół domu, ocze­ku­je­my od uszczel­nia­czy uni­wer­sal­no­ści, ela­stycz­no­ści, kom­pa­ty­bil­no­ści z róż­ne­go rodza­ju pod­ło­ża­mi,

Wszyst­kie zewnętrz­ne ele­men­ty archi­tek­to­nicz­ne, od wiel­ko­po­wierzch­nio­we­go dachu po ogro­do­we doni­ce, z cza­sem ule­ga­ją nisz­cze­niu i pło­wie­ją. To zupeł­nie natu­ral­na kon­se­kwen­cja dzia­ła­nia warun­ków atmos­fe­rycz­nych i pro­mie­ni UV.

Przed przy­stą­pie­niem do budo­wy domu, zale­ca się wyko­na­nie badań geo­lo­gicz­nych. Sta­wia­jąc budy­nek, musi­my mieć pew­ność warun­ków wod­no-gru­n­to­­wych panu­ją­cych w danym miej­scu,

Hydro­izo­la­cje z zało­że­nia powin­ny cha­rak­te­ry­zo­wać się dłu­go­let­nią trwa­ło­ścią. Zda­rza się jed­nak, że w dłuż­szym okre­sie eks­plo­ata­cji mogą wyma­gać czę­ścio­wej lub cał­ko­wi­tej napra­wy.

Zabez­pie­cze­nie dachu sko­śne­go może sta­no­wić nie lada wyzwa­nie. Pokry­cie powin­no być szyb­kie w mon­ta­żu i jed­no­cze­śnie na tyle trwa­łe, by wytrzy­mać dłu­go­let­nią eks­po­zy­cję na warun­ki atmos­fe­rycz­ne.

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.