fbpx

Artykuły

Pre­zen­tu­je­my Ofer­tę Spe­cjal­ną przy­go­to­wa­ną na czer­wiec 2021.

Pro­mo­cja obejmuje:

  • grun­ty szybkoschnące,
  • masy KMB,

Czy dach pła­ski w ogó­le trze­ba odśnie­żać? Jaki wpływ na kon­struk­cję dachu ma zale­ga­ją­cy śnieg? Jak prze­pro­wa­dzić odśnie­ża­nie dachu, aby nie uszko­dzić pokrycia?

 

Wła­ści­we zabez­pie­cze­nie fun­da­men­tów budyn­ku przed wil­go­cią i wodą grun­to­wą decy­du­je o jego trwa­ło­ści i kom­for­cie mieszkańców.

 

Wykań­cza­jąc pra­ce budow­la­ne wokół domu, ocze­ku­je­my od uszczel­nia­czy uni­wer­sal­no­ści, ela­stycz­no­ści, kom­pa­ty­bil­no­ści z róż­ne­go rodza­ju podłożami,

Wszyst­kie zewnętrz­ne ele­men­ty archi­tek­to­nicz­ne, od wiel­ko­po­wierzch­nio­we­go dachu po ogro­do­we doni­ce, z cza­sem ule­ga­ją nisz­cze­niu i pło­wie­ją. To zupeł­nie natu­ral­na kon­se­kwen­cja dzia­ła­nia warun­ków atmos­fe­rycz­nych i pro­mie­ni UV.

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.