fbpx

Aktualności

W IX edy­cji ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Naj­wyż­sza Jakość Quali­ty Inter­na­tio­nal 2015, IZOHAN sp. z o.o. zdo­był aż trzy „Zło­te Godła” w kate­go­rii „QI Pro­duct – Pro­dukt Naj­wyż­szej Jakości”.

Data publikacji: 7 września 2015

więcej >

Do pre­sti­żo­wych wyróż­nień biz­ne­so­wych przy­zna­nych naszej fir­mie dołą­czył cer­ty­fi­kat „Zło­te­go Płat­ni­ka 2014”. Tytu­łem tym nagra­dza­ne są fir­my zacho­wu­ją­ce naj­wyż­sze stan­dar­dy płatnicze.

Data publikacji: 18 sierpnia 2015

więcej >
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.