fbpx

Aktualności

W tele­wi­zji TVN zade­biu­to­wał pro­gram „Dom Marzeń”. Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, iż IZOHAN jest jed­nym z jego spon­so­rów. Na zwy­cięz­ców pro­gra­mu cze­ka nie­zwy­kła nagro­da – wła­sny Dom Marzeń.

Data publikacji: 10 sierpnia 2016

więcej >

W dniach 16–19.03.2016 fir­ma Izo­han sp. z o.o. wzię­ła udział w Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach BULGARIA BUILDING WEEK, któ­re odby­ły się w Sofii. Są to naj­więk­sze i naj­bar­dziej zna­ne tar­gi budow­la­ne w Bułgarii,

Data publikacji: 31 marca 2016

więcej >

Pod­czas XVIII gali pro­mu­ją­cej etycz­ne zacho­wa­nia w biz­ne­sie, któ­re odby­ło się w War­sza­wie, Izo­han został nagro­dzo­ny cer­ty­fi­ka­tem „Przed­się­bior­stwa Fair Play”. To wyróż­nie­nie świad­czyć może o tym,

Data publikacji: 30 listopada 2015

więcej >

W IX edy­cji ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Naj­wyż­sza Jakość Quali­ty Inter­na­tio­nal 2015, IZOHAN sp. z o.o. zdo­był aż trzy „Zło­te Godła” w kate­go­rii „QI Pro­duct – Pro­dukt Naj­wyż­szej Jakości”.

Data publikacji: 7 września 2015

więcej >

Do pre­sti­żo­wych wyróż­nień biz­ne­so­wych przy­zna­nych naszej fir­mie dołą­czył cer­ty­fi­kat „Zło­te­go Płat­ni­ka 2014”. Tytu­łem tym nagra­dza­ne są fir­my zacho­wu­ją­ce naj­wyż­sze stan­dar­dy płatnicze.

Data publikacji: 18 sierpnia 2015

więcej >
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.