fbpx

Aktualności

Miło nam poin­for­mo­wać, iż wraz z Atlas sp. z o.o. oraz OOO Taifun, jeste­śmy współ­au­to­ra­mi pro­jek­tu inwe­sty­cyj­ne­go „Budo­wa Zakła­du Pro­duk­cyj­ne­go Pap Hydro­izo­la­cyj­nych w Grodnie”,

Data publikacji: 28 października 2016

więcej >

Tak­że teraz może­cie Pań­stwo bez obaw korzy­stać z naszych pro­duk­tów z serii IZOHAN W. W sprze­da­ży dostęp­na jest wer­sja zimo­wa środ­ków na bazie dys­per­sji wod­nych. Posia­da­ją one pod­wyż­szo­ne para­me­try użytkowe,

Data publikacji: 24 października 2016

więcej >

W tele­wi­zji TVN zade­biu­to­wał pro­gram „Dom Marzeń”. Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, iż IZOHAN jest jed­nym z jego spon­so­rów. Na zwy­cięz­ców pro­gra­mu cze­ka nie­zwy­kła nagro­da – wła­sny Dom Marzeń.

Data publikacji: 10 sierpnia 2016

więcej >

W dniach 16–19.03.2016 fir­ma Izo­han sp. z o.o. wzię­ła udział w Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach BULGARIA BUILDING WEEK, któ­re odby­ły się w Sofii. Są to naj­więk­sze i naj­bar­dziej zna­ne tar­gi budow­la­ne w Bułgarii,

Data publikacji: 31 marca 2016

więcej >

Pod­czas XVIII gali pro­mu­ją­cej etycz­ne zacho­wa­nia w biz­ne­sie, któ­re odby­ło się w War­sza­wie, Izo­han został nagro­dzo­ny cer­ty­fi­ka­tem „Przed­się­bior­stwa Fair Play”. To wyróż­nie­nie świad­czyć może o tym,

Data publikacji: 30 listopada 2015

więcej >
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.