fbpx

Centrala

Dane tele­adre­so­we Dane reje­stro­we

Izo­han sp. z o.o.
ul. Łużyc­ka 2 
81–537 Gdynia 
ema­il: info@izohan.eu

Izo­han sp. z o.o.
ul. Łużyc­ka 2 
81–963 Gdynia 
ema­il: info@izohan.eu
Regon 191528483, 
NIP 586−20−73−821,   
Sąd Rejo­no­wy Gdańsk-Pół­noc w Gdańsku, 
VIII Wydz. Gospo­dar­czy KRS 0000063616 
Kapi­tał zakła­do­wy 7 772 500,00 PLN 
nr rej. BDO: 000009205

 

 

Sekre­ta­riat

tel./fax  58 781 45 85 wew. 1

Dział Obsłu­gi Klienta

tel./fax  58 781 45 85 wew. 2

Info­li­nia Techniczna 

+48 58 712 94 44
dt@izohan.eu

Dział Księ­go­wo­ści

tel./fax  58 622 27 70

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.