Izohan Pomorskim Pracodawcą Roku 2017!

Izohan Pomorskim Pracodawcą Roku 2017!

Ubiegły tydzień był dla nas wyjątkowo udany. Po ode­bra­niu 23 sty­cz­nia tytułu Budowlanej Firmy Roku, 26 sty­cz­nia zostal­iśmy lau­re­atem konkur­su na Pomorskiego Pra­co­daw­cę Roku 2017!

Prestiżowe wyróżnie­nie ustanowione przez Pra­co­daw­ców Pomorza – najwięk­szą i najs­tarszą orga­ni­za­cją zrzesza­jącą przed­siębiorstwa w region­ie – otrzy­mu­ją firmy, które osiągnęły znaczą­cy sukces na are­nie kra­jowej i między­nar­o­dowej. Lau­re­atów przyz­nawanej od ośmiu lat nagrody charak­teryzu­je wyso­ka świado­mość społecznej odpowiedzial­noś­ci prowadzenia biz­ne­su, a także wzorowe zarządzanie zasoba­mi ludzki­mi i gospo­dar­czy­mi.

Uroczys­ta Gala Evening odbyła się 26 sty­cz­nia w kom­plek­sie Amber Expo, zaszczy­cili ją swo­ją obec­noś­cią n.in. min­is­ter nau­ki i szkol­nict­wa wyższego Jarosław Gowin, wicem­i­nis­ter infra­struk­tu­ry Kaz­imierz Smolińs­ki, wice­marsza­łek Sen­atu Bog­dan Borusewicz i marsza­łek wojew­ództ­wa Mieczysław Struk. Goś­ciem hon­orowym był wybit­ny aktor i wykład­ow­ca  PWST w Krakowie Jerzy Stuhr

Nagrodę Pomorskiego Pra­co­daw­cy roku 2017 ode­brała w naszym imie­niu wiceprezes Zarzą­du, Han­na Bruss.

Data publikacji: 30 January 2018

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.