Budowlana Firma Roku 2017

Budowlana Firma Roku 2017

Izo­han nagrod­zony tytułem Budowlanej Firmy Roku mag­a­zynu Builder!

Po raz kole­jny nasza fir­ma została doce­niona i nagrod­zona prestiżowym tytułem  Budowlanej Firmy Roku, zaś Prezes Zarzą­du, Paweł Ziem­bińs­ki, uhonorowany został tytułem Osobowoś­ci Branży.

Kapituła konkur­sowa doceniła fakt, że w obliczu licznych wyma­gań, którym sprostać musi­ał rynek budowlany w min­ionym roku, nasza fir­ma nie tylko utrzy­mała niezwyk­le wyso­ki poziom usług i zarządza­nia, ale także pow­ięk­szyła swój udzi­ał w runku poprzez prze­ję­cie mar­ki Izolex.

Uroczys­ta Gala wręczenia nagród odbyła się 23 sty­cz­nia w warsza­wskim Mul­ti­kinie Złote Tarasy. Uczest­niczyło w niej pon­ad 300 osób, przed­staw­icieli biz­ne­su oraz środowisk naukowych związanych z budown­ictwem.

Lau­re­ata­mi nagrody Budowlanej Firmy Roku zosta­ją firmy wyróż­ni­a­jące się na rynku sta­bil­noś­cią, roztrop­nym zarządzaniem i skuteczną strate­gią dzi­ała­nia.

Data publikacji: 25 January 2018

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.