Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk

Miej­sce reali­za­cji: Gdańsk
Data reali­za­cji: 2012-09-12
Typ reali­za­cji: Hydro­izo­la­cja fun­da­men­tów i posa­dzek (IZOHAN WM 2K )

Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.