Jeszcze więcej produktów IZOHAN w Programie Fachowiec

Jeszcze więcej produktów IZOHAN w Programie Fachowiec

Jeszcze więcej pro­duk­tów IZOHAN w Pro­gramie Fachowiec.

Już na pon­ad dwudzi­es­tu pro­duk­tach firmy IZOHAN moż­na znaleźć punk­ty Pro­gra­mu Fachowiec.

Dzię­ki wysok­iej jakoś­ci i nieza­wod­noś­ci asorty­men­tu coraz więcej naszych wyrobów obe­j­mowanych jest ofer­tą pro­mu­jącą najwyższe stan­dardy.

Fachowiec to lojal­noś­ciowy pro­gram całej grupy Atlas. Kupu­jąc pro­duk­ty objęte pro­gramem, zysku­jesz punk­ty, które moż­na zamienić na pieniądze, atrak­cyjne nagrody bądź też rabaty na wyse­lekcjonowane usłu­gi.

Więcej szczegółów doty­czą­cych pro­gra­mu pod tym adresem.

Pro­duk­ty IZOHAN objęte Pro­gramem Fachowiec znaleźć moż­na tutaj.

Data publikacji: 5 October 2017

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.