Lp. Rodzaj prac Nazwa produktu Zużycie Ilość m2/mb Zużycie łączne Opakowanie Liczba opakowań
1 War­stwa sczep­na IZOHAN RENOBUD R‑102 1.9 kg/​m2 25 kg
2 War­stwa spad­ko­wa IZOHAN RENOBUD R‑103 1.9 kg/​m2/​mm 25 kg
3 UWAGA! War­stwę spad­ko­wą na war­stwie sczep­nej wyko­nu­je­my, gdy kon­struk­cyj­na pły­ta bal­ko­no­wa nie posia­da spad­ku
4 Izo­la­cja prze­ciw- wod­na (2 mm)
5 Przy­kle­je­nie pły­tek IZOHAN RENOBUD C‑520 25 kg
6 Fugo­wa­nie IZOHAN RENOBUD C‑503 0.7 kg/​m2 5 kg

Data publikacji: 9 września 2018

Lp. Rodzaj prac Nazwa produktu Zużycie Ilość m2/mb Zużycie łączne Opakowanie Liczba opakowań
1 War­stwa sczep­na IZOHAN RENOBUD R‑102 1.9 kg/​m2 25 kg
2 War­stwa spad­ko­wa IZOHAN RENOBUD R‑103 1.9 kg/​m2 25 kg
3 UWAGA! War­stwę spad­ko­wą na war­stwie sczep­nej wyko­nu­je­my, gdy kon­struk­cyj­na pły­ta bal­ko­no­wa nie posia­da spad­ku
4 Grunt epok­sy­do­wy IZOHAN epo­xy EP-601 0.4 kg/​m2 3/​6 kg
5 Mem­bra­na epok­sy­do­wa IZOHAN epo­xy EP-602 1.6 kg/​m2 4/​6 kg
6 Uszczel­niacz epok­sy­do­wy
7 Taśma uszczel­nia­ją­ca IZOHAN taśma uszczel­nia­ją­ca 120/​120 1.0 mb 10/​50 mb

Data publikacji: 9 września 2018

Lp. Rodzaj prac Nazwa produktu Zużycie Ilość m2/mb Zużycie łączne Opakowanie Liczba opakowań
1 War­stwa szczep­na IZOHAN RENOBUD R‑102 1.9 kg/​m2 25 kg
2 War­stwa spad­ko­wa IZOHAN RENOBUD R‑103 1.9 kg/​m2/​mm 25 kg
3 UWAGA: War­stwę spad­ko­wą na war­stwie sczep­nej wyko­nu­je­my, gdy ory­gi­nal­ny taras nie posia­da spad­ku.
4 Grunt pod para­izo­la­cję IZOHAN DYSPERBIT 0.2 kg/​m2 10/​20 kg
5 Para­izo­la­cja
6 Izo­la­cja prze­ciw­wod­na
7 Przy­kle­je­nie pły­tek IZOHAN RENOBUD C‑520 25 kg
8 Fugo­wa­nie IZOHAN RENOBUD C‑503 0.7 kg/​m2 5 kg

Data publikacji: 9 września 2018

Lp. Rodzaj prac Nazwa produktu Zużycie Ilość m2/mb Zużycie łączne Opakowanie Liczba opakowań
1 Grun­to­wa­nie pod­ło­ża mine­ral­ne­go
2 Izo­la­cja wła­ści­wa prze­ciw­wil­go­cio­wa – masy cien­ko­pow­ło­ko­we
3 Izo­la­cja wła­ści­wa prze­ciw­wil­go­cio­wa – masy gru­bo­war­stwo­we KMB
4 Kle­je­nie sty­ro­pia­nu

Data publikacji: 9 września 2018

Lp. Rodzaj prac Nazwa produktu Zużycie Ilość m2/mb Zużycie łączne Opakowanie Liczba opakowań
1 Grun­to­wa­nie pod­ło­ża miner­la­ne­go
2 Izo­la­cja prze­ciw­wod­na (woda nie wywie­ra­ją­ca ciśnie­nia) /​ Masy gru­bo­war­stwo­we KMB
3 Kle­je­nie sty­ro­pia­nu

Data publikacji: 9 września 2018

Lp. Rodzaj prac Nazwa produktu Zużycie Ilość m2/mb Zużycie łączne Opakowanie Liczba opakowań
1 Grun­to­wa­nie pod­ło­ża miner­la­ne­go
2 Izo­la­cja prze­ciw­wod­na (woda wywie­ra­ją­ca ciśnie­nie) /​ Masy gru­bo­war­stwo­we KMB
3 Kle­je­nie sty­ro­pia­nu

Data publikacji: 9 września 2018

Lp. Rodzaj prac Nazwa produktu Zużycie Ilość m2/mb Zużycie łączne Opakowanie Liczba opakowań
1 Grun­to­wa­nie pod­ło­ża mine­ral­ne­go oraz izo­la­cja wła­ści­wa
2 Kle­je­nie ociepl­nia IZOHAN eko­lep 2.2 kg/​m2 10 kg

Data publikacji: 9 września 2018

Lp. Rodzaj prac Nazwa produktu Zużycie Ilość m2/mb Zużycie łączne Opakowanie Liczba opakowań
1 Grun­to­wa­nie pod­ło­ża mine­ral­ne­go
2 Izo­la­cja IZOHAN IMS 2.7 kg/​m2
(gr. 3 mm)
15 kg
3 Kle­je­nie ocie­ple­nia IZOHAN eko­lep 2.2 kg/​m2 10 kg

Data publikacji: 9 września 2018

Lp. Rodzaj prac Nazwa produktu Zużycie Ilość m2/mb Zużycie łączne Opakowanie Liczba opakowań
1 Grun­to­wa­nie pod­ło­ża mine­ral­ne­go
2 Izo­la­cja IZOHAN IMS 3.6 kg/​m2
(izo­la­cja gr. 4 mm)
15 kg
3 Kle­je­nie ocie­ple­nia IZOHAN eko­lep 2.2 kg/​m2 10 kg

Data publikacji: 9 września 2018

Lp. Rodzaj prac Nazwa produktu Zużycie Ilość m2/mb Zużycie łączne Opakowanie Liczba opakowań
1 War­stwa szczep­na IZOHAN RENOBUD R‑102 1.9 kg/​m2 25 kg
2 War­stwa niwe­lu­ją­ca IZOHAN RENOBUD R‑105 1.8 kg/​m2 25 kg
3 Grun­to­wa­nie IZOHAN grunt uni­wer­sal­ny 0.15 kg/​m2 1/​5 kg
4 Hydro­izo­la­cja
5 Przy­kle­je­nie pły­tek IZOHAN RENOBUD C‑520 25 kg
6 Fugo­wa­nie

* fuga sze­ro­ko­ści 3 mm ; 10×10 [cm]

Data publikacji: 9 września 2018

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.