Zimowe wersje produktów

Zimowe wersje produktów

Tem­per­atu­ry coraz niższe, dlat­ego przy­pom­i­namy o zimowych wer­s­jach pro­duk­tów z serii IZOHAN W.

O ZIMOWE WERSJE

IZOHAN
DYSPERBIT

(op. 10 i 20kg)
IZOHAN
WL

(op. 10 i 20kg)
IZOHAN
WM

(op. 10 i 20kg)
IZOHAN
WM 2K

(op. 20kg)
IZOHAN
WM 2K PLUS

(op. 20kg)
IZOHAN
WA

(op. 9 i 18kg)
IZOHAN
WB

(op. 9 i 18kg)

ZAPYTAJ SWOJEGO SPRZEDAWCĘ.

Posi­ada­ją one pod­wyżs­zone para­me­try użytkowe, umożli­wia­jące trans­port i prze­chowywanie w tem­per­at­u­rach do – 5°C, a także aplikację w tem­per­aturze 0°C.

Przy­pom­i­namy również, że papy prze­chowywane w nis­kich tem­per­at­u­rach, przed uży­ciem powin­ny zostać umieszc­zone na 24 godziny w pomieszcze­niu o tem­per­aturze nie niższej niż +18°C. Prace wykony­wane przy uży­ciu pap z asfal­tem niemody­fikowanym oraz o niskim stop­niu mody­fikacji  należy prowadz­ić w tem­per­at­u­rach powyżej +5°C.

 

Zimowe wersje produktów

Data publikacji: 31 October 2017

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.