Pomagamy poszkodowanym przez nawałnicę

Pomagamy poszkodowanym przez nawałnicę

W obliczu tragedii, która spotkała mieszkańców naszego regionu, nie pozostajemy niewzruszeni.

Niedawno północ­ną Pol­skę naw­iedz­iła potęż­na nawałni­ca, w której wiele osób straciło dach nad głową i dobytek. Obser­wu­jąc doniesienia ukazu­jące zniszc­zony kra­jo­braz i relacjonu­jące akcję ratunkową, nie mogliśmy pozostać obo­jęt­ni. Postanow­iliśmy włączyć się do pomo­cy i wesprzeć najbardziej poszkodowane rodziny naszy­mi pro­duk­ta­mi przez­nac­zony­mi do obu­dowy zniszc­zonego majątku.

Jed­nocześnie nasi dorad­cy tech­niczni służą fachową radą wszys­tkim, którzy jej potrze­bu­ją.

Ubole­wamy nad nieszczęś­ciem, które dotknęło mieszkańców zniszc­zonego obszaru, i dokładamy, jako fir­ma stanow­ią­ca inte­gral­ną część regionu, wszel­kich starań, by pomóc poszkodowanym w powro­cie do nor­mal­nego życia.

Data publikacji: 24 August 2017

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.