Połączenie spółek Izohan i Izolex

Połączenie spółek Izohan i Izolex

Szanowni Państ­wo,

Uprze­jmie infor­mu­je­my, iż w dniu 29 grud­nia 2017 r. nastąpiło połącze­nie Izolex sp. z o.o. ze spółką Izo­han.

Prosimy o wys­taw­ian­ie wszel­kich doku­men­tów obciąże­niowych począwszy od dnia 30 grud­nia 2017 r. na Izo­han sp. z o.o. . Jed­nocześnie infor­mu­je­my, że ewen­tu­alne doku­men­ty obciąże­niowe w miejsce Izolex sp. z o.o. będzie wys­taw­iała Izo­han sp. z o.o. .

Dane do fak­tur­owa­nia od dnia 30 grud­nia 2017 r.:

IZOHAN” Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią

ul. Łuży­c­ka 2, 81–963 Gdy­nia

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

KRS: 0000063616, NIP: 5862073821

W razie jakichkol­wiek pytań lub wąt­pli­woś­ci służymy wyjaśnieni­a­mi.

Data publikacji: 29 December 2017

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.