Nowość w asortymencie — IZOLPLAN membrana SP

Nowość w asortymencie — IZOLPLAN membrana SP

Kole­j­na nowość w naszym asorty­men­cie!

Prezen­tu­je­my najnowszy pro­dukt w ofer­cie IZOHAN — IZOLPLAN mem­brana SP to samo­przylep­na, niezwyk­le łat­wa w mon­tażu papa.

Wychodząc naprze­ciw oczeki­wan­iom klien­tów, opra­cow­al­iśmy łatwy w mon­tażu i niezwyk­le skuteczny pro­dukt zapew­ni­a­ją­cy izo­lację prze­ci­w­wod­ną podziem­nych częś­ci budowli już w jed­nej warst­wie.

Samo­przylep­ną IZOLPLAN mem­branę SP moż­na także stosować do izo­lacji poziomej balkonów i tarasów oraz izo­lacji posadzek w pomieszczeni­ach piwnicznych i halach mag­a­zynowych.

Papa charak­teryzu­je się dużą przy­czep­noś­cią początkową, a sze­rok­ie zas­tosowanie IZOLPLAN mem­brana SP zawdz­ięcza swo­jej niezwykłej elasty­cznoś­ci.

IZOLPLAN mem­brana SP to łatwy w mon­tażu pro­dukt, gwaran­tu­ją­cy nawet 50-let­nie zabez­piecze­nie.

Data publikacji: 15 January 2018

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.