Nowa papa w asortymencie – IZOLMAT termoklej

Nowa papa w asortymencie – IZOLMAT termoklej

Nowa papa w naszym asorty­men­cie!

Przed­staw­iamy najnowszy pro­dukt w ofer­cie firmy IZOHAN. IZOLMAT termok­lej to nie tylko skutecz­na paroizo­lac­ja, ale także wydat­na pomoc w kon­struowa­niu ter­moizo­lacji.

Idąc drogą innowacji, prezen­tu­je­my nowy pro­dukt w naszej ofer­cie mate­ri­ałów rolowych. IZOLMAT termok­lej to jed­nocześnie skutecz­na paroizo­lac­ja i warst­wa sczep­na dla płyt ociepla­ją­cych.

Mody­fikowana SBS-em papa pod­kład­owa IZOLMAT termok­lej na wierzch­niej stron­ie posi­a­da pasy bitu­mu, które po pod­grza­niu doskonale łączą pły­ty ter­moizo­la­cyjne z podłożem. Pro­dukt przez­nac­zony jest do stosowa­nia jako warst­wa paroizo­lacji mocu­ją­ca pły­ty ociepla­jące na dachach i tarasach.

Dzię­ki zas­tosowa­niu IZOLMAT termok­lej mon­taż ter­moizo­lacji jest łatwiejszy, czyst­szy i szyb­szy nawet o 60%. A dzię­ki wye­lim­i­nowa­niu koniecznoś­ci uży­cia dodatkowych kle­jów i łączników mechan­icznych, również tańszy.

Papa zgrze­wana jest w sposób stan­dar­d­owy do zagrun­towanego podłoża. Przy­czep­ność ter­moizo­lacji uzysku­je się poprzez pod­grzanie wierzch­niej strony IZOLMAT termok­lej– roz­grzane pasy bitu­mu trwale łączą pły­ty EPS i PIR z papą. W ten prosty sposób uzyskać moż­na trwałe połącze­nie paro- i ter­moizo­lacji.

IZOLMAT termok­lej to innowa­cyjny pro­dukt, który pozwala na prak­ty­czne przyspiesze­nie i uproszcze­nie mon­tażu ter­moizo­lacji.

Data publikacji: 9 August 2017

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.