Aktualności

Poznaj zimowe wersje produktów!

od 8 listo­pa­da ist­nie­je moż­li­wość zaku­pu poniż­szych bitu­mów wod­nych w wer­sji zimo­wej o tem­pe­ra­tu­rze trans­por­tu i prze­cho­wy­wa­nia do ‑5°C oraz tem­pe­ra­tu­rze apli­ka­cji do 0°C

-IZOHAN Dys­per­bit

-IZOLEX Dys­per­bit Dn

-IZOHAN WA

-IZOHAN WB

-IZOHAN WL

-IZOHAN WM

-IZOHAN WM 2K plus

Wię­cej infor­ma­cji o apli­ka­cji pro­duk­tów w wer­sji zimo­wej zawie­ra­ją Kar­ty Tech­nicz­ne poszcze­gól­nych wyro­bów dostęp­ne na naszej stro­nie.

* z wyłą­cze­niem IZOHAN WM 2K plus

Data publikacji: 13 listopada 2019

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.