Aktualności

Dajemy energię do działania!

Dro­gi Wyko­naw­co!

Zapra­sza­my do udzia­łu w naszej akcji napę­dza­ją­cej do dzia­ła­nia.

Wystar­czy zaku­pić 200 m² IZOLMAT PLAN opti­max PV oraz wypeł­nić ankie­tę dostęp­ną pod adre­sem:

www.izohan.eu/dajemy-energie/

a 24 szt. Ener­gy Drin­ków IZOHAN i 1 kg IZOHAN Roofix będą Two­je.

 

Regu­la­min oraz wię­cej szcze­gó­łów znaj­dzie­cie na stro­nie akcji www.izohan.eu/dajemy-energie/

Data publikacji: 4 maja 2020

h

Realizujemy projekt finansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013. Działanie 1.4-4.1. Nazwa Beneficjenta: IZOHAN sp. z o.o.